Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PP 119-2017
(11)  Patent Number  288910 
(21)  Application Number  119-2017 
(22)  Application Date  22.11.2017 
(24)  Date from Which Patent Has Effect  24.11.2021 
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(40)  Application Publication Date  04.06.2019 
(47)  Date of Grant and Making Patent Available to the Public  21.10.2021 
(51)  International Patent Classification  G01N 25/00  G01N 25/20  G01N 5/04  G01N 7/06  G01K 17/02  G01N 37/00   
(54)  Title  Meracia zostava s kónickým kalorimetrom na meranie požiarneho rizika horľavých kvapalín 
(57)  Abstract  Meracia zostava s kónickým kalorimetrom na meranie požiarneho rizika horľavých kvapalín podľa vynálezu pozostáva z kónického kalorimetra (15) vyhotoveného podľa ISO 5660-1:2015. Vzorka horľavej kvapaliny je v nádobe (1) na vzorku exponovaná tepelným žiarením z kónického žiariča (10). Nádoba (1) na vzorku je prostredníctvom prvého stojana (8) s nastaviteľnou výškou položená na prvej pevnej podložke (9). Produkty horenia sú odvádzané cez digestor (11) do odsávacieho potrubia (12), kde je meraná koncentrácia kyslíka, oxidu uhoľnatého, oxidu uhličitého a prípadne ďalších plynov analyzátorom (13) spalín a útlmový koeficient produktov horenia meračom (14) poklesu intenzity svetelného lúča. Kónický žiarič (10), digestor (11), odsávacie potrubie (12), analyzátor (13) spalín a merač (14) poklesu intenzity svetelného lúča sú súčasťou kónického kalorimetra (15). Nádoba (1) na vzorku je prostredníctvom flexibilnej hadice (2) prepojená so zásobníkovou nádobou (3) tak, aby spolu vytvárali spojené nádoby. Priemer zásobníkovej nádoby (3) je väčší ako priemer nádoby (1) na vzorku. Zásobníková nádoba (3) je prostredníctvom druhého stojana (4) s nastaviteľnou výškou položená na váhach (5), ktoré kontinuálne vážia úbytok hmotnosti vzorky. Váhy (5) sú umiestnené na druhej pevnej podložke (7). Okraj nádoby (1) na vzorku je pred expozíciou tepelným žiarením z kónického žiariča (10) chránený radiačným štítom (6) tak, aby tepelnému žiareniu z kónického žiariča (10) bol exponovaný len povrch skúšanej horľavej kvapaliny, ale nie steny nádoby (1) na vzorku. 
(62)  Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Slovenská technická univerzita v Bratislave; Vazovova 2757/5, Bratislava-Staré Mesto 
(72)  Inventor(s)  Martinka Jozef, doc. Ing., PhD.; Železná Breznica 192, 962 34 Železná Breznica; SK;
Šimon Peter, prof. Ing., DrSc.; Medzilaborecká 17, 821 01 Bratislava; SK;
Balog Karol, prof. Ing., PhD.; Cintorínska 258/31, 900 28 Ivanka pri Dunaji; SK;
Rantuch Peter, Ing., PhD.; Stred 50/28, 017 01 Považská Bystrica 1; SK 
(74)  Attorney(s)   
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  udelený patent 
   Legal Status  platný 
   Published Patent  PDF 
   Published Application  PDF 
   Correction Documents   
   Licence Offer  No 
   Revocation of Patent   
   Partial Revocation of Patent   
   Lapse of Patent   
   Lien on Patent  No 
   Number of Related Application   
   Patent in Force minimum until  22.11.2022 
   Patent in Force maximum until  22.11.2037 
   Reason for Patent Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené patentové prihlášky 04.06.2019 6/2019 BA9A
2 Udelené patenty 24.11.2021 22/2021 FG4A
 
PP 119-2017
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 12.12.2017 53,00 EUR
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 21.06.2018 116,00 EUR
21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 16.09.2021 66,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PP 119-2017
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Year Refund Date Refunded Amount
22 za udržiavanie platnosti patentu (vymeriavací) 24.09.2021 248,00 EUR 5

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PP 119-2017
S/N Item Name Date Type Document Payment
Žiadosť o udelenie patentu na vynález 22.11.2017 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Anotácia 22.11.2017 Type Delivered
Obrázok k anotácii 22.11.2017 Type Delivered
Opis 22.11.2017 Type Delivered
Patentové nároky 22.11.2017 Type Delivered
Výkresy 22.11.2017 Type Delivered
Potvrdenie o podaní 23.11.2017 Type Delivered
výzva na zaplatenie poplatku za podanie PP 12.12.2017 Type Sent document
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 13.12.2017 Type Payment
Doplnenie materiálov 27.12.2017 Type Delivered
Plná moc 27.12.2017 Type Delivered
Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 04.06.2018 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
vyžiadanie poplatku k žiadosti o ÚP 07.06.2018 Type Sent document
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 22.06.2018 Type Payment
pokyn na zverejnenie PP 11.03.2019 Type Internal Letter
záznam o vykonaní predbežného prieskum 11.03.2019 Type Internal Letter
Výpoveď plnej moci 17.04.2020 Type Delivered
všeobecný referátnik 15.05.2020 Type Sent document
správa o rešerši 29.07.2021 Type Internal Letter
pokyn na udelenie 09.08.2021 Type Internal Letter
výzva na zaplatenie poplatku za vydanie patentovej listiny 07.09.2021 Type Sent document
21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 17.09.2021 Type Payment
rozhodnutie o udelení patentu 21.09.2021 Type Sent document
oznámenie o zaslaní patentovej listiny 29.11.2021 Type Sent document
PP 119-2017
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Zápis alebo zmena zástupcu 15.05.2020 Kováčik Štefan, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku