Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 119-2017
(11)  Číslo patentu  288910 
(21)  Číslo prihlášky  119-2017 
(22)  Dátum podania prihlášky  22.11.2017 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu  24.11.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  04.06.2019 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti  21.10.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G01N 25/00  G01N 25/20  G01N 5/04  G01N 7/06  G01K 17/02  G01N 37/00   
(54)  Názov  Meracia zostava s kónickým kalorimetrom na meranie požiarneho rizika horľavých kvapalín 
(57)  Anotácia  Meracia zostava s kónickým kalorimetrom na meranie požiarneho rizika horľavých kvapalín podľa vynálezu pozostáva z kónického kalorimetra (15) vyhotoveného podľa ISO 5660-1:2015. Vzorka horľavej kvapaliny je v nádobe (1) na vzorku exponovaná tepelným žiarením z kónického žiariča (10). Nádoba (1) na vzorku je prostredníctvom prvého stojana (8) s nastaviteľnou výškou položená na prvej pevnej podložke (9). Produkty horenia sú odvádzané cez digestor (11) do odsávacieho potrubia (12), kde je meraná koncentrácia kyslíka, oxidu uhoľnatého, oxidu uhličitého a prípadne ďalších plynov analyzátorom (13) spalín a útlmový koeficient produktov horenia meračom (14) poklesu intenzity svetelného lúča. Kónický žiarič (10), digestor (11), odsávacie potrubie (12), analyzátor (13) spalín a merač (14) poklesu intenzity svetelného lúča sú súčasťou kónického kalorimetra (15). Nádoba (1) na vzorku je prostredníctvom flexibilnej hadice (2) prepojená so zásobníkovou nádobou (3) tak, aby spolu vytvárali spojené nádoby. Priemer zásobníkovej nádoby (3) je väčší ako priemer nádoby (1) na vzorku. Zásobníková nádoba (3) je prostredníctvom druhého stojana (4) s nastaviteľnou výškou položená na váhach (5), ktoré kontinuálne vážia úbytok hmotnosti vzorky. Váhy (5) sú umiestnené na druhej pevnej podložke (7). Okraj nádoby (1) na vzorku je pred expozíciou tepelným žiarením z kónického žiariča (10) chránený radiačným štítom (6) tak, aby tepelnému žiareniu z kónického žiariča (10) bol exponovaný len povrch skúšanej horľavej kvapaliny, ale nie steny nádoby (1) na vzorku. 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Slovenská technická univerzita v Bratislave; Vazovova 2757/5, Bratislava-Staré Mesto 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Martinka Jozef, doc. Ing., PhD.; Železná Breznica 192, 962 34 Železná Breznica; SK;
Šimon Peter, prof. Ing., DrSc.; Medzilaborecká 17, 821 01 Bratislava; SK;
Balog Karol, prof. Ing., PhD.; Cintorínska 258/31, 900 28 Ivanka pri Dunaji; SK;
Rantuch Peter, Ing., PhD.; Stred 50/28, 017 01 Považská Bystrica 1; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Patentový spis  PDF 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  22.11.2022 
   Maximálna platnosť do  22.11.2037 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 04.06.2019 6/2019 BA9A
2 Udelené patenty 24.11.2021 22/2021 FG4A
 
PP 119-2017
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 12.12.2017 53,00 EUR
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 21.06.2018 116,00 EUR
21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 16.09.2021 66,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 119-2017
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
22 za udržiavanie platnosti patentu (vymeriavací) 24.09.2021 248,00 EUR 5

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 119-2017
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o udelenie patentu na vynález 22.11.2017 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Anotácia 22.11.2017 Typ Doručené
Obrázok k anotácii 22.11.2017 Typ Doručené
Opis 22.11.2017 Typ Doručené
Patentové nároky 22.11.2017 Typ Doručené
Výkresy 22.11.2017 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 23.11.2017 Typ Doručené
výzva na zaplatenie poplatku za podanie PP 12.12.2017 Typ Odoslané
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 13.12.2017 Typ Platba
Doplnenie materiálov 27.12.2017 Typ Doručené
Plná moc 27.12.2017 Typ Doručené
Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 04.06.2018 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
vyžiadanie poplatku k žiadosti o ÚP 07.06.2018 Typ Odoslané
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 22.06.2018 Typ Platba
pokyn na zverejnenie PP 11.03.2019 Typ Interné listy
záznam o vykonaní predbežného prieskum 11.03.2019 Typ Interné listy
Výpoveď plnej moci 17.04.2020 Typ Doručené
všeobecný referátnik 15.05.2020 Typ Odoslané
správa o rešerši 29.07.2021 Typ Interné listy
pokyn na udelenie 09.08.2021 Typ Interné listy
výzva na zaplatenie poplatku za vydanie patentovej listiny 07.09.2021 Typ Odoslané
21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 17.09.2021 Typ Platba
rozhodnutie o udelení patentu 21.09.2021 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní patentovej listiny 29.11.2021 Typ Odoslané
PP 119-2017
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 15.05.2020 Kováčik Štefan, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku