Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PP 119-2007
(11)  Patent Number  287826 
(21)  Application Number  119-2007 
(22)  Application Date  25.09.2007 
(24)  Date from Which Patent Has Effect  04.11.2011 
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(40)  Application Publication Date  06.04.2009 
(47)  Date of Grant and Making Patent Available to the Public  27.10.2011 
(51)  International Patent Classification  C07D 211/94  B01J 21/18   
(54)  Title  Spôsob prípravy 2,2,6,6-tetrametylpiperidín-N-oxylu a jeho 4-substituovaných derivátov 
(57)  Abstract  Opísaný je spôsob prípravy 2,2,6,6-tetrametylpiperidín-N-oxylu a jeho 4-substituovaných derivátov katalytickou oxidáciou príslušného sekundárneho amínu peroxidom vodíka pri teplote 20 až 100 °C. Ako katalyzátor oxidácie sa používa oxid uhličitý a sodná alebo draselná soľ kyseliny fosforečnej až polyfosforečnej ako stabilizátor peroxidu vodíka. 
(62)  Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  VUP, a. s.; Nábrežná 4, 971 04 Prievidza; SK 
(72)  Inventor(s)  Kavala Miroslav, Ing., CSc.; E. M. Šoltésovej 1/1, 971 01 Prievidza; SK;
Komora Ladislav, Ing., CSc.; A. Stodolu 9/1, 971 01 Prievidza; SK;
Peterková Júlia, Ing., CSc.; Dúbravská 14/15, 971 01 Prievidza; SK;
Halmo František, Ing., CSc.; E. M. Šoltésovej 3/1, 971 01 Prievidza; SK;
Matisová Marta, RNDr., CSc.; Liešťany 86, 972 24 Liešťany; SK 
(74)  Attorney(s)   
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  udelený patent 
   Legal Status  platný 
   Published Patent  PDF 
   Published Application  PDF 
   Correction Documents   
   Licence Offer  Yes 
   Revocation of Patent   
   Partial Revocation of Patent   
   Lapse of Patent   
   Lien on Patent  No 
   Number of Related Application   
   Patent in Force minimum until  25.09.2021 
   Patent in Force maximum until  25.09.2027 
   Reason for Patent Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené patentové prihlášky 06.04.2009 04/2009 BA9A
2 Udelené patenty 04.11.2011 11/2011 FG4A
3 Ponuky licencií na patenty 02.03.2012 03/2012 QA4A
 
PP 119-2007
S/N Fee Title Date Year Fee
1 22 za udržiavanie platnosti patentu (vymeriavací) 25.01.2012 5 124,00 EUR
2 53 udržiavací poplatok za patent za 6. rok 20.09.2012 6 58,00 EUR
3 54 udržiavací poplatok za patent za 7. rok 20.09.2013 7 66,25 EUR
4 55 udržiavací poplatok za patent za 8. rok 22.09.2014 8 74,50 EUR
5 56 udržiavací poplatok za patent za 9. rok 21.09.2015 9 82,75 EUR
6 57 udržiavací poplatok za patent za 10. rok 19.10.2016 10 199,00 EUR
7 58 udržiavací poplatok za patent za 11. rok 16.10.2017 11 232,00 EUR
8 59 udržiavací poplatok za patent za 12. rok 24.09.2018 12 132,75 EUR
9 60 udržiavací poplatok za patent za 13. rok 19.09.2019 13 149,25 EUR
10 61 udržiavací poplatok za patent za 14. rok 21.09.2020 14 165,75 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PP 119-2007
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 25.09.2007 Type Delivered
1a Opis 25.09.2007 Type Delivered
1b Patentové nároky 25.09.2007 Type Delivered
1c Patentové nároky 25.09.2007 Type Delivered
1d Anotácia 25.09.2007 Type Delivered
2 09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 10.10.2007 Type Payment
3 záznam o vykonaní predbežného prieskum 12.01.2009 Type Internal Letter
4 pokyn na zverejnenie PP 12.01.2009 Type Internal Letter
5 24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 16.09.2010 Type Payment
6 Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 17.09.2010 Type Delivered
7 správa o rešerši 29.09.2010 Type Internal Letter
8 správa o úplnom prieskume - vecné chyby 30.09.2010 Type Sent document
9 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 26.11.2010 Type Delivered
10 Odpoveď na správu úradu 26.01.2011 Type Delivered
10a Opis 26.01.2011 Type Delivered
10b Patentové nároky 26.01.2011 Type Delivered
10c Anotácia 26.01.2011 Type Delivered
11 správa o úplnom prieskume - formálne chyby 11.02.2011 Type Sent document
12 Odpoveď na správu úradu 06.04.2011 Type Delivered
13 záznam o vykonaní úplného prieskumu 25.05.2011 Type Internal Letter
14 pokyn na udelenie 25.05.2011 Type Internal Letter
15 výzva na zaplatenie poplatku za vydanie patentovej listiny 22.07.2011 Type Sent document
16 21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 20.09.2011 Type Payment
17 rozhodnutie o udelení patentu 23.09.2011 Type Sent document
18 oznámenie o zaslaní patentovej listiny 04.11.2011 Type Sent document
19 Ponuka licencie 05.01.2012 Type Delivered
19a Doplnenie materiálov 05.01.2012 Type Delivered
20 oznámenie o zápise ponuky licencie 17.01.2012 Type Sent document
PP 119-2007
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku