Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 119-2007
(11)  Číslo patentu  287826 
(21)  Číslo prihlášky  119-2007 
(22)  Dátum podania prihlášky  25.09.2007 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu  04.11.2011 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  06.04.2009 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti  27.10.2011 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07D 211/94  B01J 21/18   
(54)  Názov  Spôsob prípravy 2,2,6,6-tetrametylpiperidín-N-oxylu a jeho 4-substituovaných derivátov 
(57)  Anotácia  Opísaný je spôsob prípravy 2,2,6,6-tetrametylpiperidín-N-oxylu a jeho 4-substituovaných derivátov katalytickou oxidáciou príslušného sekundárneho amínu peroxidom vodíka pri teplote 20 až 100 °C. Ako katalyzátor oxidácie sa používa oxid uhličitý a sodná alebo draselná soľ kyseliny fosforečnej až polyfosforečnej ako stabilizátor peroxidu vodíka. 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  VUP, a. s.; Nábrežná 4, 971 04 Prievidza; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Kavala Miroslav, Ing., CSc.; E. M. Šoltésovej 1/1, 971 01 Prievidza; SK;
Komora Ladislav, Ing., CSc.; A. Stodolu 9/1, 971 01 Prievidza; SK;
Peterková Júlia, Ing., CSc.; Dúbravská 14/15, 971 01 Prievidza; SK;
Halmo František, Ing., CSc.; E. M. Šoltésovej 3/1, 971 01 Prievidza; SK;
Matisová Marta, RNDr., CSc.; Liešťany 86, 972 24 Liešťany; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Patentový spis  PDF 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Áno 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  25.09.2023 
   Maximálna platnosť do  25.09.2027 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 06.04.2009 4/2009 BA9A
2 Udelené patenty 04.11.2011 11/2011 FG4A
3 Ponuky licencií na patenty 02.03.2012 3/2012 QA4A
 
PP 119-2007
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 08.10.2007 1 600,00 SKK
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 13.09.2010 116,00 EUR
21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 16.09.2011 44,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 119-2007
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
22 za udržiavanie platnosti patentu (vymeriavací) 25.01.2012 124,00 EUR 5
53 udržiavací poplatok za patent za 6. rok 20.09.2012 58,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za patent za 7. rok 20.09.2013 66,25 EUR 7
55 udržiavací poplatok za patent za 8. rok 22.09.2014 74,50 EUR 8
56 udržiavací poplatok za patent za 9. rok 21.09.2015 82,75 EUR 9
57 udržiavací poplatok za patent za 10. rok 19.10.2016 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za patent za 11. rok 16.10.2017 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za patent za 12. rok 24.09.2018 132,75 EUR 12
60 udržiavací poplatok za patent za 13. rok 19.09.2019 149,25 EUR 13
61 udržiavací poplatok za patent za 14. rok 21.09.2020 165,75 EUR 14
62 udržiavací poplatok za patent za 15. rok 16.09.2021 182,50 EUR 15
63 udržiavací poplatok za patent za 16. rok 20.09.2022 199,00 EUR 16

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 119-2007
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o udelenie patentu na vynález 25.09.2007 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Anotácia 25.09.2007 Typ Doručené
Opis 25.09.2007 Typ Doručené
Patentové nároky 25.09.2007 Typ Doručené
Patentové nároky 25.09.2007 Typ Doručené
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 10.10.2007 Typ Platba
pokyn na zverejnenie PP 12.01.2009 Typ Interné listy
záznam o vykonaní predbežného prieskum 12.01.2009 Typ Interné listy
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 16.09.2010 Typ Platba
Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 17.09.2010 Typ Doručené
správa o rešerši 29.09.2010 Typ Interné listy
správa o úplnom prieskume - vecné chyby 30.09.2010 Typ Odoslané
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 26.11.2010 Typ Doručené
Odpoveď na správu úradu 26.01.2011 Typ Doručené
Anotácia 26.01.2011 Typ Doručené
Opis 26.01.2011 Typ Doručené
Patentové nároky 26.01.2011 Typ Doručené
správa o úplnom prieskume - formálne chyby 11.02.2011 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 06.04.2011 Typ Doručené
pokyn na udelenie 25.05.2011 Typ Interné listy Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
záznam o vykonaní úplného prieskumu 25.05.2011 Typ Interné listy
výzva na zaplatenie poplatku za vydanie patentovej listiny 22.07.2011 Typ Odoslané
21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 20.09.2011 Typ Platba
rozhodnutie o udelení patentu 23.09.2011 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní patentovej listiny 04.11.2011 Typ Odoslané
Ponuka licencie 05.01.2012 Typ Doručené
Doplnenie materiálov 05.01.2012 Typ Doručené
oznámenie o zápise ponuky licencie 17.01.2012 Typ Odoslané
PP 119-2007
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku