Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 119-2007
(11)  Číslo patentu  287826 
(21)  Číslo prihlášky  119-2007 
(22)  Dátum podania prihlášky  25.09.2007 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu  04.11.2011 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  06.04.2009 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti  27.10.2011 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07D 211/94  B01J 21/18   
(54)  Názov  Spôsob prípravy 2,2,6,6-tetrametylpiperidín-N-oxylu a jeho 4-substituovaných derivátov 
(57)  Anotácia  Opísaný je spôsob prípravy 2,2,6,6-tetrametylpiperidín-N-oxylu a jeho 4-substituovaných derivátov katalytickou oxidáciou príslušného sekundárneho amínu peroxidom vodíka pri teplote 20 až 100 °C. Ako katalyzátor oxidácie sa používa oxid uhličitý a sodná alebo draselná soľ kyseliny fosforečnej až polyfosforečnej ako stabilizátor peroxidu vodíka. 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  VUP, a. s.; Nábrežná 4, 971 04 Prievidza; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Kavala Miroslav, Ing., CSc.; E. M. Šoltésovej 1/1, 971 01 Prievidza; SK;
Komora Ladislav, Ing., CSc.; A. Stodolu 9/1, 971 01 Prievidza; SK;
Peterková Júlia, Ing., CSc.; Dúbravská 14/15, 971 01 Prievidza; SK;
Halmo František, Ing., CSc.; E. M. Šoltésovej 3/1, 971 01 Prievidza; SK;
Matisová Marta, RNDr., CSc.; Liešťany 86, 972 24 Liešťany; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Patentový spis  PDF 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Áno 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  25.09.2022 
   Maximálna platnosť do  25.09.2027 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 06.04.2009 04/2009 BA9A
2 Udelené patenty 04.11.2011 11/2011 FG4A
3 Ponuky licencií na patenty 02.03.2012 03/2012 QA4A
 
PP 119-2007
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 22 za udržiavanie platnosti patentu (vymeriavací) 25.01.2012 5 124,00 EUR
2 53 udržiavací poplatok za patent za 6. rok 20.09.2012 6 58,00 EUR
3 54 udržiavací poplatok za patent za 7. rok 20.09.2013 7 66,25 EUR
4 55 udržiavací poplatok za patent za 8. rok 22.09.2014 8 74,50 EUR
5 56 udržiavací poplatok za patent za 9. rok 21.09.2015 9 82,75 EUR
6 57 udržiavací poplatok za patent za 10. rok 19.10.2016 10 199,00 EUR
7 58 udržiavací poplatok za patent za 11. rok 16.10.2017 11 232,00 EUR
8 59 udržiavací poplatok za patent za 12. rok 24.09.2018 12 132,75 EUR
9 60 udržiavací poplatok za patent za 13. rok 19.09.2019 13 149,25 EUR
10 61 udržiavací poplatok za patent za 14. rok 21.09.2020 14 165,75 EUR
11 62 udržiavací poplatok za patent za 15. rok 16.09.2021 15 182,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 119-2007
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 25.09.2007 Typ Doručené
1a Opis 25.09.2007 Typ Doručené
1b Patentové nároky 25.09.2007 Typ Doručené
1c Patentové nároky 25.09.2007 Typ Doručené
1d Anotácia 25.09.2007 Typ Doručené
2 09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 10.10.2007 Typ Platba
3 záznam o vykonaní predbežného prieskum 12.01.2009 Typ Interné listy
4 pokyn na zverejnenie PP 12.01.2009 Typ Interné listy
5 24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 16.09.2010 Typ Platba
6 Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 17.09.2010 Typ Doručené
7 správa o rešerši 29.09.2010 Typ Interné listy
8 správa o úplnom prieskume - vecné chyby 30.09.2010 Typ Odoslané
9 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 26.11.2010 Typ Doručené
10 Odpoveď na správu úradu 26.01.2011 Typ Doručené
10a Opis 26.01.2011 Typ Doručené
10b Patentové nároky 26.01.2011 Typ Doručené
10c Anotácia 26.01.2011 Typ Doručené
11 správa o úplnom prieskume - formálne chyby 11.02.2011 Typ Odoslané
12 Odpoveď na správu úradu 06.04.2011 Typ Doručené
13 záznam o vykonaní úplného prieskumu 25.05.2011 Typ Interné listy
14 pokyn na udelenie 25.05.2011 Typ Interné listy
15 výzva na zaplatenie poplatku za vydanie patentovej listiny 22.07.2011 Typ Odoslané
16 21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 20.09.2011 Typ Platba
17 rozhodnutie o udelení patentu 23.09.2011 Typ Odoslané
18 oznámenie o zaslaní patentovej listiny 04.11.2011 Typ Odoslané
19 Ponuka licencie 05.01.2012 Typ Doručené
19a Doplnenie materiálov 05.01.2012 Typ Doručené
20 oznámenie o zápise ponuky licencie 17.01.2012 Typ Odoslané
PP 119-2007
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku