Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PP 118-2018
(11)  Patent Number   
(21)  Application Number  118-2018 
(22)  Application Date  17.10.2018 
(24)  Date from Which Patent Has Effect   
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(40)  Application Publication Date  04.05.2020 
(47)  Date of Grant and Making Patent Available to the Public   
(51)  International Patent Classification  G01N 25/50  G01N 21/25  G01N 21/35  G01N 21/62  G01N 21/00   
(54)  Title  Zariadenie na skúšanie požiarnych charakteristík elektrických káblov 
(57)  Abstract  Zariadenie na skúšanie požiarnych charakteristík elektrických káblov je riešené tak, že je tvorené skúšobnou komorou (1), v ktorej je umiestnený zdroj (2) infračerveného žiarenia, držiak (5), na ktorom je pripevnený skúšaný elektrický kábel (3), horák (7) a spektrorádiometer (4). Horák (7) je spojený s tlakovou nádobou (6) horľavého plynu umiestnenou mimo skúšobnej komory (1). 
(62)  Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Slovenská technická univerzita v Bratislave; Vazovova 5, 812 43 Bratislava - mestská časť Staré Mesto; SK 
(72)  Inventor(s)  Martinka Jozef, doc. Ing., PhD.; Železná Breznica 192, 962 34 Železná Breznica; SK;
Balog Karol, prof. Ing., PhD.; Cintorínska 258/31, 900 28 Ivanka pri Dunaji; SK;
Sulová Janka, Ing.; Súmračná 4, 821 02 Bratislava; SK 
(74)  Attorney(s)   
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  v konaní - zverejnená prihláška 
   Legal Status   
   Published Patent   
   Published Application  PDF 
   Correction Documents   
   Licence Offer  No 
   Revocation of Patent   
   Partial Revocation of Patent   
   Lapse of Patent   
   Lien on Patent  No 
   Number of Related Application   
   Patent in Force minimum until   
   Patent in Force maximum until   
   Reason for Patent Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené patentové prihlášky 04.05.2020 05/2020 BA9A
 
PP 118-2018
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PP 118-2018
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 17.10.2018 Type Delivered
1a Opis 17.10.2018 Type Delivered
1b Patentové nároky 17.10.2018 Type Delivered
1c Výkresy 17.10.2018 Type Delivered
1d Anotácia 17.10.2018 Type Delivered
1e Plná moc 17.10.2018 Type Delivered
1f Generálna plná moc 17.10.2018 Type Delivered
1g Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 17.10.2018 Type Delivered
2 Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 17.10.2018 Type Delivered
3 Potvrdenie o podaní 19.10.2018 Type Delivered
4 09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 31.10.2018 Type Payment
5 24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 31.10.2018 Type Payment
6 Doplnenie materiálov 29.10.2018 Type Delivered
6a Príloha inde neuvedená 29.10.2018 Type Delivered
7 Žiadosť o vydanie osvedčenia o práve prednosti 09.11.2018 Type Delivered
7a Plná moc 09.11.2018 Type Delivered
8 výzva na zaplatenie poplatku za vydanie prioritného dokladu 14.11.2018 Type Sent document
9 06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 21.11.2018 Type Payment
10 potvrdenie o vyhotovení prioritného dokladu 23.11.2018 Type Sent document
11 Výpoveď plnej moci 11.02.2020 Type Delivered
11a Príloha inde neuvedená 11.02.2020 Type Delivered
12 záznam o vykonaní predbežného prieskum 03.03.2020 Type Internal Letter
13 pokyn na zverejnenie PP 03.03.2020 Type Internal Letter
14 všeobecný referátnik 05.03.2020 Type Sent document
PP 118-2018
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Zápis alebo zmena zástupcu 04.03.2020 Ing. Štefan Kováčik
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku