Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 118-2018
(11)  Číslo patentu   
(21)  Číslo prihlášky  118-2018 
(22)  Dátum podania prihlášky  17.10.2018 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  04.05.2020 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G01N 25/50  G01N 21/25  G01N 21/35  G01N 21/62  G01N 21/00   
(54)  Názov  Zariadenie na skúšanie požiarnych charakteristík elektrických káblov 
(57)  Anotácia  Zariadenie na skúšanie požiarnych charakteristík elektrických káblov je riešené tak, že je tvorené skúšobnou komorou (1), v ktorej je umiestnený zdroj (2) infračerveného žiarenia, držiak (5), na ktorom je pripevnený skúšaný elektrický kábel (3), horák (7) a spektrorádiometer (4). Horák (7) je spojený s tlakovou nádobou (6) horľavého plynu umiestnenou mimo skúšobnej komory (1). 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Slovenská technická univerzita v Bratislave; Vazovova 5, 812 43 Bratislava - mestská časť Staré Mesto; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Martinka Jozef, doc. Ing., PhD.; Železná Breznica 192, 962 34 Železná Breznica; SK;
Balog Karol, prof. Ing., PhD.; Cintorínska 258/31, 900 28 Ivanka pri Dunaji; SK;
Sulová Janka, Ing.; Súmračná 4, 821 02 Bratislava; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav patentu   
   Patentový spis   
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 04.05.2020 05/2020 BA9A
 
PP 118-2018
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 118-2018
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 17.10.2018 Typ Doručené
1a Opis 17.10.2018 Typ Doručené
1b Patentové nároky 17.10.2018 Typ Doručené
1c Výkresy 17.10.2018 Typ Doručené
1d Anotácia 17.10.2018 Typ Doručené
1e Plná moc 17.10.2018 Typ Doručené
1f Generálna plná moc 17.10.2018 Typ Doručené
1g Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 17.10.2018 Typ Doručené
2 Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 17.10.2018 Typ Doručené
3 Potvrdenie o podaní 19.10.2018 Typ Doručené
4 09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 31.10.2018 Typ Platba
5 24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 31.10.2018 Typ Platba
6 Doplnenie materiálov 29.10.2018 Typ Doručené
6a Príloha inde neuvedená 29.10.2018 Typ Doručené
7 Žiadosť o vydanie osvedčenia o práve prednosti 09.11.2018 Typ Doručené
7a Plná moc 09.11.2018 Typ Doručené
8 výzva na zaplatenie poplatku za vydanie prioritného dokladu 14.11.2018 Typ Odoslané
9 06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 21.11.2018 Typ Platba
10 potvrdenie o vyhotovení prioritného dokladu 23.11.2018 Typ Odoslané
11 Výpoveď plnej moci 11.02.2020 Typ Doručené
11a Príloha inde neuvedená 11.02.2020 Typ Doručené
12 záznam o vykonaní predbežného prieskum 03.03.2020 Typ Interné listy
13 pokyn na zverejnenie PP 03.03.2020 Typ Interné listy
14 všeobecný referátnik 05.03.2020 Typ Odoslané
PP 118-2018
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 04.03.2020 Ing. Štefan Kováčik
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku