Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PP 117-2018
(11)  Patent Number  288870 
(21)  Application Number  117-2018 
(22)  Application Date  16.10.2018 
(24)  Date from Which Patent Has Effect  23.06.2021 
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(40)  Application Publication Date  04.05.2020 
(47)  Date of Grant and Making Patent Available to the Public  17.05.2021 
(51)  International Patent Classification  B01D 3/00  B01D 3/04  B01D 5/00  B01J 23/72  C12H 6/02   
(54)  Title  Deflegmátor s katalytickou výplňou 
(57)  Abstract  Deflegmátor s katalytickou výplňou je tvorený plášťom, rúrkovnicami a prírubou, pričom ďalej pozostáva z deflegmačných rúrok (2) pripevnených k rúrkovniciam (1), pričom do deflegmačných rúrok (2) sú vsunuté medené katalytické rúrky (6). Katalytická rúrka (6) má spodný koniec otvorený a vrchný koniec je zaslepený, pričom rozmer zaslepenia je väčší, ako je priemer katalytickej rúrky (6). 
(62)  Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Slovenská technická univerzita v Bratislave; Vazovova 5, 812 43 Bratislava - mestská časť Staré Mesto; SK;
Kabát Roman; Jelenec 536, 951 73 Jelenec; SK 
(72)  Inventor(s)  Kabát Juraj, Ing.; Jelenec 536, 951 73 Jelenec; SK;
Peciar Peter, doc. Ing., PhD.; Hálova 17, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka; SK;
Kabát Roman; Jelenec 536, 951 73 Jelenec; SK 
(74)  Attorney(s)   
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  udelený patent 
   Legal Status  platný 
   Published Patent  PDF 
   Published Application  PDF 
   Correction Documents   
   Licence Offer  No 
   Revocation of Patent   
   Partial Revocation of Patent   
   Lapse of Patent   
   Lien on Patent  No 
   Number of Related Application   
   Patent in Force minimum until  16.10.2022 
   Patent in Force maximum until  16.10.2038 
   Reason for Patent Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené patentové prihlášky 04.05.2020 05/2020 BA9A
2 Udelené patenty 23.06.2021 12/2021 FG4A
 
PP 117-2018
S/N Fee Title Date Year Fee
1 22 za udržiavanie platnosti patentu (vymeriavací) 23.04.2021 3 66,00 EUR
2 51 udržiavací poplatok za patent za 4. rok 12.10.2021 4 82,50 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PP 117-2018
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 16.10.2018 Type Delivered
1a Opis 16.10.2018 Type Delivered
1b Patentové nároky 16.10.2018 Type Delivered
1c Výkresy 16.10.2018 Type Delivered
1d Obrázok k anotácii 16.10.2018 Type Delivered
1e Plná moc 16.10.2018 Type Delivered
1f Generálna plná moc 16.10.2018 Type Delivered
1g Príloha inde neuvedená 16.10.2018 Type Delivered
2 Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 16.10.2018 Type Delivered
3 Potvrdenie o podaní 17.10.2018 Type Delivered
4 24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 29.10.2018 Type Payment
5 09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 29.10.2018 Type Payment
6 Doplnenie materiálov 29.10.2018 Type Delivered
6a Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 29.10.2018 Type Delivered
7 výzva na predloženie plnej moci 06.11.2018 Type Sent document
8 Odpoveď na správu úradu 07.12.2018 Type Delivered
8a Sprievodný list 07.12.2018 Type Delivered
8b Plná moc 07.12.2018 Type Delivered
8c Plná moc 07.12.2018 Type Delivered
8d Odpoveď na správu úradu 07.12.2018 Type Delivered
10 pokyn na zverejnenie PP 10.01.2020 Type Internal Letter
11 Výpoveď plnej moci 11.02.2020 Type Delivered
11a Príloha inde neuvedená 11.02.2020 Type Delivered
12 Výpoveď plnej moci 02.03.2020 Type Delivered
13 všeobecný referátnik 05.03.2020 Type Sent document
14 správa o rešerši 18.03.2021 Type Internal Letter
15 pokyn na udelenie 22.03.2021 Type Internal Letter
16 výzva na zaplatenie poplatku za vydanie patentovej listiny 02.04.2021 Type Sent document
17 21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 15.04.2021 Type Payment
18 rozhodnutie o udelení patentu 16.04.2021 Type Sent document
19 oznámenie o zaslaní patentovej listiny 23.06.2021 Type Sent document
PP 117-2018
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Zápis alebo zmena zástupcu 04.03.2020 Kováčik Štefan, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku