Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 117-2018
(11)  Číslo patentu  288870 
(21)  Číslo prihlášky  117-2018 
(22)  Dátum podania prihlášky  16.10.2018 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu  23.06.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  04.05.2020 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti  17.05.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B01D 3/00  B01D 3/04  B01D 5/00  B01J 23/72  C12H 6/02   
(54)  Názov  Deflegmátor s katalytickou výplňou 
(57)  Anotácia  Deflegmátor s katalytickou výplňou je tvorený plášťom, rúrkovnicami a prírubou, pričom ďalej pozostáva z deflegmačných rúrok (2) pripevnených k rúrkovniciam (1), pričom do deflegmačných rúrok (2) sú vsunuté medené katalytické rúrky (6). Katalytická rúrka (6) má spodný koniec otvorený a vrchný koniec je zaslepený, pričom rozmer zaslepenia je väčší, ako je priemer katalytickej rúrky (6). 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Slovenská technická univerzita v Bratislave; Vazovova 5, 812 43 Bratislava - mestská časť Staré Mesto; SK;
Kabát Roman; Jelenec 536, 951 73 Jelenec; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Kabát Juraj, Ing.; Jelenec 536, 951 73 Jelenec; SK;
Peciar Peter, doc. Ing., PhD.; Hálova 17, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka; SK;
Kabát Roman; Jelenec 536, 951 73 Jelenec; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Patentový spis  PDF 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  16.10.2022 
   Maximálna platnosť do  16.10.2038 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 04.05.2020 05/2020 BA9A
2 Udelené patenty 23.06.2021 12/2021 FG4A
 
PP 117-2018
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 22 za udržiavanie platnosti patentu (vymeriavací) 23.04.2021 3 66,00 EUR
2 51 udržiavací poplatok za patent za 4. rok 12.10.2021 4 82,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 117-2018
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 16.10.2018 Typ Doručené
1a Opis 16.10.2018 Typ Doručené
1b Patentové nároky 16.10.2018 Typ Doručené
1c Výkresy 16.10.2018 Typ Doručené
1d Obrázok k anotácii 16.10.2018 Typ Doručené
1e Plná moc 16.10.2018 Typ Doručené
1f Generálna plná moc 16.10.2018 Typ Doručené
1g Príloha inde neuvedená 16.10.2018 Typ Doručené
2 Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 16.10.2018 Typ Doručené
3 Potvrdenie o podaní 17.10.2018 Typ Doručené
4 24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 29.10.2018 Typ Platba
5 09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 29.10.2018 Typ Platba
6 Doplnenie materiálov 29.10.2018 Typ Doručené
6a Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 29.10.2018 Typ Doručené
7 výzva na predloženie plnej moci 06.11.2018 Typ Odoslané
8 Odpoveď na správu úradu 07.12.2018 Typ Doručené
8a Sprievodný list 07.12.2018 Typ Doručené
8b Plná moc 07.12.2018 Typ Doručené
8c Plná moc 07.12.2018 Typ Doručené
8d Odpoveď na správu úradu 07.12.2018 Typ Doručené
10 pokyn na zverejnenie PP 10.01.2020 Typ Interné listy
11 Výpoveď plnej moci 11.02.2020 Typ Doručené
11a Príloha inde neuvedená 11.02.2020 Typ Doručené
12 Výpoveď plnej moci 02.03.2020 Typ Doručené
13 všeobecný referátnik 05.03.2020 Typ Odoslané
14 správa o rešerši 18.03.2021 Typ Interné listy
15 pokyn na udelenie 22.03.2021 Typ Interné listy
16 výzva na zaplatenie poplatku za vydanie patentovej listiny 02.04.2021 Typ Odoslané
17 21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 15.04.2021 Typ Platba
18 rozhodnutie o udelení patentu 16.04.2021 Typ Odoslané
19 oznámenie o zaslaní patentovej listiny 23.06.2021 Typ Odoslané
PP 117-2018
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 04.03.2020 Kováčik Štefan, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku