Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 117-2017
(11)  Číslo patentu  288901 
(21)  Číslo prihlášky  117-2017 
(22)  Dátum podania prihlášky  16.11.2017 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu  13.10.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  04.06.2019 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti  02.09.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G01N 23/22  G01N 1/28   
(54)  Názov  Komôrka na štúdium fotopolymerizácie metódou pozitrónovej anihilácie 
(57)  Anotácia  Komôrka na štúdium fotopolymerizácie metódou pozitrónovej anihilácie pozostáva z tela valcovej komôrky (1) z hliníkovej zliatiny, ktorá má dutinu na vzorku (6), ktorá je oddelená od vonkajšieho priestoru tenkou Kaptonovou fóliou (4), pričom fólia je zafixovaná na telo komôrky pomocou príruby (2) z hliníkovej zliatiny, epoxidovým lepidlom a pomocou 6 skrutiek po obvode (3). Komôrka ďalej pozostáva z napúšťacieho otvoru (7), svetlo emitujúcich LED (8) rozmiestnených po obvode komôrky v zapustených otvoroch, pričom medzi LED (8) a vzorkou je tenký valcový difúzor (5) z polypropylénu, ktorý prepúšťa svetlo danej vlnovej dĺžky z LED a má jemne zdrsnený vonkajší obvod. 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Ústav polymérov SAV; Dúbravská cesta 9, 845 41 Bratislava 45; SK;
Fyzikálny ústav SAV; Dúbravská cesta 9, 845 11 Bratislava; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Švajdlenková Helena, Ing., PhD.; A. Gwerkovej 19, 851 04 Bratislava 5; SK;
Šauša Ondrej, RNDr., CSc.; H. Meličkovej 6, 841 05 Bratislava 4; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  Úrad SAV, Kancelária pre transfer technológií SAV, Gróf Martin, Ing., PhD.; Štefánikova 49, 814 38 Bratislava 1; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Patentový spis  PDF 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  16.11.2022 
   Maximálna platnosť do  16.11.2037 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 04.06.2019 06/2019 BA9A
2 Udelené patenty 13.10.2021 19/2021 FG4A
 
PP 117-2017
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 22 za udržiavanie platnosti patentu (vymeriavací) 09.08.2021 5 248,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 117-2017
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 16.11.2017 Typ Doručené
1a Plná moc 16.11.2017 Typ Doručené
1b Plná moc 16.11.2017 Typ Doručené
1c Opis 16.11.2017 Typ Doručené
1d Výkresy 16.11.2017 Typ Doručené
1e Sprievodný list 16.11.2017 Typ Doručené
2 Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 16.11.2017 Typ Doručené
3 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 07.12.2017 Typ Doručené
3a Opis 07.12.2017 Typ Doručené
3b Patentové nároky 07.12.2017 Typ Doručené
3c Anotácia 07.12.2017 Typ Doručené
3d Výkresy 07.12.2017 Typ Doručené
3e Plná moc 07.12.2017 Typ Doručené
3f Plná moc 07.12.2017 Typ Doručené
4 Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 07.12.2017 Typ Doručené
5 Potvrdenie o podaní 07.12.2017 Typ Doručené
6 24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 14.12.2017 Typ Platba
7 09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 14.12.2017 Typ Platba
8 správa o rešerši 14.02.2018 Typ Interné listy
9 výsledok rešerše 14.02.2018 Typ Interné listy
10 oznámenie o výsledku rešerše 14.02.2018 Typ Odoslané
11 záznam o vykonaní predbežného prieskum 11.03.2019 Typ Interné listy
12 pokyn na zverejnenie PP s rešeršou 11.03.2019 Typ Interné listy
13 správa o rešerši 24.05.2021 Typ Interné listy
14 správa o úplnom prieskume - formálne chyby 25.05.2021 Typ Odoslané
15 Odpoveď na správu úradu 14.06.2021 Typ Doručené
15a Patentové nároky 14.06.2021 Typ Doručené
15b Patentové nároky 14.06.2021 Typ Doručené
15c Sprievodný list 14.06.2021 Typ Doručené
16 pokyn na udelenie 16.06.2021 Typ Interné listy
17 výzva na zaplatenie poplatku za vydanie patentovej listiny 24.06.2021 Typ Odoslané
18 21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 29.07.2021 Typ Platba
19 rozhodnutie o udelení patentu 02.08.2021 Typ Odoslané
20 oznámenie o zaslaní patentovej listiny 15.10.2021 Typ Odoslané
PP 117-2017
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku