Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 116-2017
(11)  Číslo patentu   
(21)  Číslo prihlášky  116-2017 
(22)  Dátum podania prihlášky  15.11.2017 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  04.06.2019 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B60Q 1/46   
(54)  Názov  Zapojenie smerovkového okruhu na nezávislé elektronické ochranné systémové okruhy motorového vozidla a spôsob jeho činnosti 
(57)  Anotácia  Opísané je zapojenie smerovkového okruhu na nezávislé elektronické ochranné systémové okruhy motorového vozidla a spôsob jeho činnosti, kde na jednu koncovú časť smerovkového okruhu s viacstupňovým prepínačom je pripojený napäťový zdroj a na druhú koncovú časť smerovkového okruhu sú pripojené najmenej dve smerovkové žiarovky, na viacstupňový prepínač je pripojený nezávislý protiblokovací systémový okruh a/alebo nezávislý elektronický stabilizačný systémový okruh, a/alebo nezávislý protipreklzový systémový okruh, a/alebo nezávislý trakčný kontrolný systémový okruh. 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  HI - TI s.r.o.; Staničná 96/1, 045 01 Mokrance; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Hiľovský Roman; Mokrance 96, 045 01 Mokrance; SK;
Timko Štefan; Záhradná 425/11, 044 23 Jasov; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  Ing. Dalibor GRUBER - GELE; Humenská 29, 040 11 Košice; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav patentu   
   Patentový spis   
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 04.06.2019 06/2019 BA9A
 
PP 116-2017
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 116-2017
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 15.11.2017 Typ Doručené
1a Plná moc 15.11.2017 Typ Doručené
1b Plná moc 15.11.2017 Typ Doručené
1c Doklad o nadobudnutí práva na riešenie 15.11.2017 Typ Doručené
1d Doklad o nadobudnutí práva na riešenie 15.11.2017 Typ Doručené
1e Anotácia 15.11.2017 Typ Doručené
1f Opis 15.11.2017 Typ Doručené
1g Patentové nároky 15.11.2017 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 16.11.2017 Typ Doručené
3 Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 23.11.2017 Typ Doručené
3a Sprievodný list 23.11.2017 Typ Doručené
4 Žiadosť o vydanie osvedčenia o práve prednosti 24.11.2017 Typ Doručené
5 Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 27.11.2017 Typ Doručené
5a Príloha inde neuvedená 27.11.2017 Typ Doručené
6 08 Poplatok za podanie patentovej prihlášky pôvodcom alebo spolupôvodcami 28.11.2017 Typ Platba
7 24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 28.11.2017 Typ Platba
8 06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 28.11.2017 Typ Platba
9 potvrdenie o vyhotovení prioritného dokladu 05.12.2017 Typ Odoslané
10 Žiadosť o zápis prevodu 19.03.2018 Typ Doručené
10a Plná moc 19.03.2018 Typ Doručené
10b Doklad o prevode 19.03.2018 Typ Doručené
11 11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 20.03.2018 Typ Platba
12 oznámenie o zápise prevodu/prechodu 05.04.2018 Typ Odoslané
13 záznam o vykonaní predbežného prieskum 15.02.2019 Typ Interné listy
14 pokyn na zverejnenie PP 04.03.2019 Typ Interné listy
15 Žiadosť o späťvzatie prihlášky 31.03.2021 Typ Doručené
15a Príloha inde neuvedená 31.03.2021 Typ Doručené
16 rozhodnutie o zastavení konania na návrh účastníka - § 79 ods. 6 zákona č. 435/2001 Z. z. 06.04.2021 Typ Odoslané
PP 116-2017
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod prihlasovatela 04.04.2018 HI - TI s.r.o. Hiľovský Roman
Timko Štefan
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku