Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 115-2018
(11)  Číslo patentu   
(21)  Číslo prihlášky  115-2018 
(22)  Dátum podania prihlášky  11.10.2018 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  04.05.2020 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G09F 7/04  G09F 3/02   
(54)  Názov  Interaktívna magnetka 
(57)  Anotácia  Interaktívna magnetka obsahuje minimálne tri časti, a to vrstvu nosiča (1) vizuálnej informácie z nekovového materiálu, NFC tag (2) s čipom pracujúcim na frekvencii 13,56 MHz a magnetickú vrstvu (3) z izotropne magnetizovaného materiálu, ktoré sú navzájom zlepené. 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Kissová Gabriela, Mgr.; J. Bodona 1702/18, 979 01 Rimavská Sobota 1; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Kissová Gabriela, Mgr.; J. Bodona 1702/18, 979 01 Rimavská Sobota 1; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav patentu   
   Patentový spis   
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 04.05.2020 05/2020 BA9A
 
PP 115-2018
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 115-2018
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 11.10.2018 Typ Doručené
1a Opis 11.10.2018 Typ Doručené
1b Patentové nároky 11.10.2018 Typ Doručené
1c Anotácia 11.10.2018 Typ Doručené
1d Výkresy 11.10.2018 Typ Doručené
1e Obrázok k anotácii 11.10.2018 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 12.10.2018 Typ Doručené
3 08 Poplatok za podanie patentovej prihlášky pôvodcom alebo spolupôvodcami 19.10.2018 Typ Platba
4 správa o predbežnom prieskume - formálne chyby 02.11.2018 Typ Odoslané
5 Odpoveď na správu úradu 20.11.2018 Typ Doručené
5a Opis 20.11.2018 Typ Doručené
5b Patentové nároky 20.11.2018 Typ Doručené
5c Anotácia 20.11.2018 Typ Doručené
5d Obrázok k anotácii 20.11.2018 Typ Doručené
5e Výkresy 20.11.2018 Typ Doručené
6 záznam o vykonaní predbežného prieskum 04.12.2018 Typ Interné listy
7 pokyn na zverejnenie PP 12.02.2020 Typ Interné listy
8 správa o rešerši 04.05.2021 Typ Interné listy
9 správa o úplnom prieskume - vecné chyby 05.05.2021 Typ Odoslané
PP 115-2018
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku