Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 115-2007
(11)  Číslo patentu  287543 
(21)  Číslo prihlášky  115-2007 
(22)  Dátum podania prihlášky  10.09.2007 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu  04.01.2011 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  06.04.2009 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti  27.12.2010 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G01B 9/02  G01J 11/00  G01M 11/00   
(54)  Názov  Spôsob merania polarizačnej disperzie optických vlákien pomocou nízkokoherenčnej interferencie 
(57)  Anotácia  Pri interferencii nízkokoherentných lúčov, z ktorých jeden prešiel vyšetrovaným optickým vláknom a druhý referenčnou linkou bez polarizačnej disperzie, sa existencia polarizačnej disperzie prejaví dvomi, prípadne viacerými oddelenými maximami závislosti kontrastu interferencie od rozdielu optických dráh interferujúcich lúčov. Pri malých rozdieloch oneskorenia lúčov rôznej polarizácie sa existencia týchto maxím prejaví rozšírením interferenčnej obálky maxima závislosti interferenčného kontrastu od rozdielu dĺžky ramien a hodnotu polarizačnej disperzie, t. j. rozdielu rýchlostí šírenia sa rôznych polarizácií, môžeme určiť práve na základe tohto rozšírenia interferenčného maxima. K vzniku jedného širokého maxima kontrastu interferencie môže dôjsť i vtedy, keď vo vyšetrovanom vlákne dochádza ku konverzii polarizačných módov. V takom prípade časové oneskorenie má hodnoty ležiace medzi hodnotami určenými rýchlosťou šírenia sa polarizačných módov a dĺžkou vyšetrovaného vlákna. Šírka výsledného interferenčného maxima je tak určená polarizačnou disperziou vyšetrovaného vlákna, spektrálnou šírkou interferujúcich lúčov a tzv. konverznou dĺžkou, t. j. dĺžkou, na ktorej dochádza ku konverzii polarizačných módov. 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Žilinská univerzita v Žiline; Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Turek Ivan, doc. RNDr., CSc.; Berlínska 4, 010 08 Žilina; SK;
Káčik Daniel, Ing., PhD.; Petzvalova 49, 010 15 Žilina; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zaniknutý 
   Patentový spis  PDF 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu  10.09.2012 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  10.09.2012 
   Maximálna platnosť do  10.09.2027 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Nezaplatením udrž. poplatku (PP) 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 06.04.2009 04/2009 BA9A
2 Udelené patenty 04.01.2011 01/2011 FG4A
3 Zaniknuté patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 03.06.2013 06/2013 MM4A
 
PP 115-2007
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 22 za udržiavanie platnosti patentu (vymeriavací) 21.01.2011 4 148,50 EUR
2 52 udržiavací poplatok za patent za 5. rok 26.08.2011 5 99,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 115-2007
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 10.09.2007 Typ Doručené
1a Opis 10.09.2007 Typ Doručené
1b Patentové nároky 10.09.2007 Typ Doručené
1c Anotácia 10.09.2007 Typ Doručené
1d Výkresy 10.09.2007 Typ Doručené
1e Výkresy 10.09.2007 Typ Doručené
2 09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 25.09.2007 Typ Platba
3 záznam o vykonaní predbežného prieskum 22.01.2009 Typ Interné listy
4 pokyn na zverejnenie PP 22.01.2009 Typ Interné listy
5 Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 13.03.2009 Typ Doručené
6 24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 30.03.2009 Typ Platba
7 správa o rešerši 20.09.2010 Typ Interné listy
8 záznam o vykonaní úplného prieskumu 20.09.2010 Typ Interné listy
9 pokyn na udelenie 20.09.2010 Typ Interné listy
10 výzva na zaplatenie poplatku za vydanie patentovej listiny 13.10.2010 Typ Odoslané
11 21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 16.11.2010 Typ Platba
12 rozhodnutie o udelení patentu 23.11.2010 Typ Odoslané
13 oznámenie o zaslaní patentovej listiny 12.01.2011 Typ Odoslané
PP 115-2007
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku