Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 114-2019
(11)  Číslo patentu   
(21)  Číslo prihlášky  114-2019 
(22)  Dátum podania prihlášky  17.10.2017 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  02.10.2020 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B01D 35/00  G01N 15/00  G01F 15/00  B01D 46/00  F04B 51/00   
(54)  Názov  Zariadenie na testovanie prietokových vlastností filtračných materiálov 
(57)  Anotácia  Zariadenie na testovanie prietokových vlastností filtračných materiálov pozostáva z referenčného meracieho obvodu (A), testovacieho meracieho obvodu (B) a zaznamenávacieho a vyhodnocovacieho obvodu (C), pričom referenčný merací obvod (A) pozostáva z elektromotora (6) prepojeného s frekvenčným meničom (5) na nastavenie a udržanie požadovaných otáčok prvej sekcie (2A) tandemového hydrogenerátora v rozsahu od minimálnych po maximálne, pričom prvá sekcia (2A) tandemového hydrogenerátora je prepojená s elektromotorom (6) prostredníctvom prvej spojky (3), a medzi elektromotorom (6) a prvou sekciou (2A) tandemového hydrogenerátora je umiestnený prvý snímač (4) otáčok, a na výstup prvej sekcie (2A) tandemového hydrogenerátora je napojený prvý poistný ventil (8), a v spodnej časti referenčného meracieho obvodu (A) je umiestnená prvá nádrž (7) na pracovnú kvapalinu, a prvá nádrž (7) je prepojená na prvý ohrievač (1) a na prvú sekciu (2A) tandemového hydrogenerátora na nasávanie pracovnej kvapaliny do prvého trojcestného ventilu (12), a medzi prvým ohrievačom (1) a prvým trojcestným ventilom (12) je umiestnený prvý snímač (9) tlaku, prvý snímač (10) prietoku a prvý snímač (11) teploty, pričom prvý trojcestný ventil (12) je prepojený s prvým originálnym filtrom (13) a s prvým testovaným filtrom (16), a prvý originálny filter (13) a prvý testovaný filter (16) sú na výstupe prepojené s druhým trojcestným ventilom (15), a medzi druhým trojcestným ventilom (15) a prvým chladičom (14) je umiestnený prvý výpust (17) na odber vzoriek, druhý snímač (19) tlaku, druhý snímač (18) prietoku, druhý snímač (21) teploty a prvý škrtiaci ventil (20), pričom prvý chladič (14) je prepojený s prvou nádržou (7), a referenčný merací obvod (A) je prostredníctvom prvej sekcie (2A) tandemového hydrogenerátora obojsmerne prepojený s testovacím meracím obvodom (B) cez druhú sekciu (2B) tandemového hydrogenerátora, pričom v spodnej časti testovacieho meracieho obvodu (B) je umiestnená druhá nádrž (23) na pracovnú kvapalinu, a druhá nádrž (23) je prepojená na druhý ohrievač (22) a na druhú sekciu (2B) tandemového hydrogenerátora na nasávanie pracovnej kvapaliny do tretieho trojcestného ventilu (28), a výstup druhej sekcie (2B) tandemového hydrogenerátora je napojený na druhý poistný ventil (24), pričom medzi druhým ohrievačom (22) a tretím trojcestným ventilom (28) je umiestnený tretí snímač (25) tlaku, tretí snímač (26) prietoku, tretí snímač (27) teploty, a tretí trojcestný ventil (28) je prepojený s druhým originálnym filtrom (29) a druhým testovaným filtrom (32), a na výstupe sú druhý originálny filter (29) a druhý testovaný filter (32) prepojené so štvrtým trojcestným ventilom (31), a medzi štvrtým trojcestným ventilom (31) a druhým chladičom (30) je umiestnený druhý výpust (33) na odber vzoriek, štvrtý snímač (35) tlaku, štvrtý snímač (34) prietoku, štvrtý snímač (37) teploty a druhý škrtiaci ventil (36), pričom druhý chladič (30) je na výstupe prepojený s druhou nádržou (23), pričom všetky snímače, prvý snímač (11) teploty, druhý snímač (21) teploty, tretí snímač (27) teploty, štvrtý snímač (37) teploty, prvý snímač (10) prietoku, druhý snímač (18) prietoku, tretí snímač (26) prietoku, štvrtý snímač (34) prietoku, prvý snímač (9) tlaku, druhý snímač (19) tlaku, tretí snímač (25) tlaku, štvrtý snímač (35) tlaku a frekvenčný menič (5) sú obojsmerne elektronicky prepojené s počítačom (38) v zaznamenávacom a vyhodnocovacom obvode (C) na prenos a spracovanie zaznamenaných dát. 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre; Tr. A. Hlinku 2, 949 01 Nitra; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Hujo Ľubomír, Ing., PhD.; M. R. Štefánika 59, 941 03 Úľany nad Žitavou; SK;
Hajdák Vladislav, Ing.; Rišňovce 685, 951 21 Rišňovce; SK;
Jablonický Juraj, doc. Ing., PhD.; Pohranice 518, 951 02 Pohranice; SK;
Tkáč Zdenko, prof. Ing., PhD.; Beethovenova 14, 949 11 Nitra; SK;
Tulík Juraj, Ing., PhD.; A. Škarvana 2/5, 971 01 Prievidza 1; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  Ing. Zuzana Girmanová, GIRMAN IP Management; Olivová 10, 949 01 Nitra 1; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav patentu   
   Patentový spis   
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  223-2017 
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 02.10.2020 10/2020 BA9A
 
PP 114-2019
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 114-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 15.10.2019 Typ Doručené
1a Sprievodný list 15.10.2019 Typ Doručené
1b Plná moc 15.10.2019 Typ Doručené
1c Opis 15.10.2019 Typ Doručené
1d Patentové nároky 15.10.2019 Typ Doručené
1e Anotácia 15.10.2019 Typ Doručené
1f Obrázok k anotácii 15.10.2019 Typ Doručené
1g Výkresy 15.10.2019 Typ Doručené
1h Príloha inde neuvedená 15.10.2019 Typ Doručené
1i Príloha inde neuvedená 15.10.2019 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 17.10.2019 Typ Doručené
3 Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 17.10.2019 Typ Doručené
3a Sprievodný list 17.10.2019 Typ Doručené
4 Žiadosť inde neuvedená 17.10.2019 Typ Doručené
5 09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 22.10.2019 Typ Platba
6 24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 23.10.2019 Typ Platba
7 správa o predbežnom prieskume - formálne chyby 30.10.2019 Typ Odoslané
8 Žiadosť inde neuvedená 04.11.2019 Typ Doručené
8a Sprievodný list 04.11.2019 Typ Doručené
9 Odpoveď na správu úradu 04.11.2019 Typ Doručené
9a Sprievodný list 04.11.2019 Typ Doručené
10 záznam o vykonaní predbežného prieskum 17.08.2020 Typ Interné listy
11 pokyn na zverejnenie PP 17.08.2020 Typ Interné listy
12 správa o rešerši 01.10.2021 Typ Interné listy
13 pokyn na udelenie 07.10.2021 Typ Interné listy
14 výzva na zaplatenie poplatku za vydanie patentovej listiny 13.10.2021 Typ Odoslané
PP 114-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku