Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 114-2017
(11)  Číslo patentu   
(21)  Číslo prihlášky  114-2017 
(22)  Dátum podania prihlášky  10.11.2017 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  04.06.2019 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G01K 17/00  G01K 7/00  G01N 25/20  F21V 17/00  G01J 1/00  G01J 3/10  G01N 21/00   
(54)  Názov  Kalorimeter na meranie účinnosti svetelných zdrojov 
(57)  Anotácia  Kalorimeter na meranie účinnosti svetelných zdrojov je tvorený meraným svetelným zdrojom (2) pripojeným elektrickými vodičmi (18) na zdroj (7) elektrického prúdu, pričom v uvedenom elektrickom obvode je zapojený ampérmeter (8), voltmeter (9) a merač (11) účinníka. Meraný svetelný zdroj (2) je umiestnený v nádobe (5) naplnenej elektricky izolujúcou teplonosnou tekutinou (10), v ktorej je ďalej umiestnený termočlánok (4) elektricky izolujúcej teplonosnej tekutiny (10), tepelný zdroj (12) elektricky izolujúcej teplonosnej tekutiny (10) a chladiace zariadenie (16). Nádoba (5) naplnená elektricky izolujúcou teplonosnou tekutinou (10) je umiestnená v adiabatickej komore (1), v ktorej je ďalej umiestnený termočlánok (3) adiabatickej komory (1) a tepelný zdroj (14) adiabatickej komory (1). Tepelný zdroj (12) elektricky izolujúcej teplonosnej tekutiny (10) je spojený s regulátorom (13) teploty elektricky izolujúcej teplonosnej tekutiny (10), tepelný zdroj (14) adiabatickej komory (1) je spojený s regulátorom (15) teploty adiabatickej komory (1) a chladiace zariadenie (16) je spojené s regulátorom (17) chladiaceho zariadenia (16). Termočlánok (3) adiabatickej komory (1), termočlánok (4) elektricky izolujúcej teplonosnej tekutiny (10), regulátor (13) teploty elektricky izolujúcej teplonosnej tekutiny (10), regulátor (15) teploty adiabatickej komory (1) a regulátor (17) chladiaceho zariadenia (16) sú pripojené na záznamové zariadenie (6). 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Slovenská technická univerzita v Bratislave; Vazovova 5, 812 43 Bratislava; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Martinka Jozef, doc. Ing., PhD.; Železná Breznica 192, 962 34 Železná Breznica; SK;
Martinka Filip, Ing.; Turová 6, 962 34 Turová; SK;
Čička Roman, doc. Ing., PhD.; J.G.Tajovského 9, 917 08 Trnava 8; SK;
Hrušovský Ivan, Ing., PhD.; Dolné Lovčice 850/4, 919 27 Dolné Lovčice; SK;
Drienovský Marián, Ing., PhD.; Čajkovského 6323/19, 917 08 Trnava 8; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav patentu   
   Patentový spis   
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 04.06.2019 6/2019 BA9A
 
PP 114-2017
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 27.11.2017 53,00 EUR
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 22.01.2019 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 114-2017
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 114-2017
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 10.11.2017 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
1a Opis 10.11.2017 Typ Doručené
1b Patentové nároky 10.11.2017 Typ Doručené
1c Výkresy 10.11.2017 Typ Doručené
1d Anotácia 10.11.2017 Typ Doručené
1e Obrázok k anotácii 10.11.2017 Typ Doručené
1f Príloha inde neuvedená 10.11.2017 Typ Doručené
1g Doklad o nadobudnutí práva na riešenie 10.11.2017 Typ Doručené
1h Plná moc 10.11.2017 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 28.11.2017 Typ Doručené
3 09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 28.11.2017 Typ Platba
4 správa o úplnom prieskume - formálne chyby 14.12.2017 Typ Odoslané
5 Odpoveď na správu úradu 19.12.2017 Typ Doručené
5a Sprievodný list 19.12.2017 Typ Doručené
6 Odpoveď na správu úradu 19.12.2017 Typ Doručené
6a Sprievodný list 19.12.2017 Typ Doručené
7 Odpoveď na správu úradu 20.12.2017 Typ Doručené
8 správa o predbežnom prieskume - formálne chyby 29.01.2018 Typ Odoslané
9 Odpoveď na správu úradu 09.02.2018 Typ Doručené
9a Opis 09.02.2018 Typ Doručené
9b Patentové nároky 09.02.2018 Typ Doručené
9c Anotácia 09.02.2018 Typ Doručené
9d Obrázok k anotácii 09.02.2018 Typ Doručené
10 správa o predbežnom prieskume - formálne chyby 14.02.2018 Typ Odoslané
11 Odpoveď na správu úradu 07.03.2018 Typ Doručené
11a Opis 07.03.2018 Typ Doručené
11b Patentové nároky 07.03.2018 Typ Doručené
11c Anotácia 07.03.2018 Typ Doručené
11d Obrázok k anotácii 07.03.2018 Typ Doručené
12 Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 11.01.2019 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
12a Plná moc 11.01.2019 Typ Doručené
13 24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 23.01.2019 Typ Platba
14 záznam o vykonaní predbežného prieskum 14.02.2019 Typ Interné listy
15 pokyn na zverejnenie PP 14.02.2019 Typ Interné listy
PP 114-2017
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku