Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PP 114-2013
(11)  Patent Number  288616 
(21)  Application Number  114-2013 
(22)  Application Date  19.12.2013 
(24)  Date from Which Patent Has Effect  05.11.2018 
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(40)  Application Publication Date  01.03.2016 
(47)  Date of Grant and Making Patent Available to the Public  28.09.2018 
(51)  International Patent Classification  G01S 19/35  G01W 1/16  G01W 1/10   
(54)  Title  Spôsob a zariadenie na indikáciu ohrozenia bleskom 
(57)  Abstract  Vynález opisuje spôsob monitorovania zvýšeného rizika bleskov na základe informácií o náraste elektrického náboja vodných kvapiek, ktoré sú získané meraním charakteristík rozptýleného EM žiarenia. Zmena týchto charakteristík súvisí so samotným elektrickým nábojom, ktorý kvapky získavajú. S cieľom normalizovať optické charakteristiky, ako aj koncentrácie kvapiek je potrebné merania realizovať na dvoch vhodne zvolených vlnových dĺžkach. Vlnové dĺžky sa dajú kombinovať, čo umožňuje použitie dvoch a viacerých vlnových dĺžok. 
(62)  Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Ústav stavebníctva a architektúry Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia; Dúbravská cesta 5813/9, Bratislava-Karlova Ves;
Univerzita Komenského v Bratislave; Šafárikovo nám. 6, 818 06 Bratislava; SK;
Videen Gorden, Dr.; 14404 Marine Drive, Adelphi, Maryland 20905; US 
(72)  Inventor(s)  Kocifaj Miroslav, Mgr., PhD.; Jána Smreka 14, 841 07 Bratislava; SK;
Videen Gorden, Dr.; 14404 Marine Drive, Adelphi, Maryland 20905; US;
Klačka Jozef; Beniakova 20, 841 05 Bratislava; SK 
(74)  Attorney(s)  GIRMAN IP Management, Girmanová Zuzana, Ing.; Olivová 10, 949 01 Nitra 1; SK 
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  udelený patent 
   Legal Status  platný 
   Published Patent  PDF 
   Published Application  PDF 
   Correction Documents   
   Licence Offer  Yes 
   Revocation of Patent   
   Partial Revocation of Patent   
   Lapse of Patent   
   Lien on Patent  No 
   Number of Related Application  PCT/SK2014/000024 
   Patent in Force minimum until  19.12.2023 
   Patent in Force maximum until  19.12.2033 
   Reason for Patent Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené patentové prihlášky 01.03.2016 3/2016 BA9A
2 Udelené patenty 05.11.2018 11/2018 FG4A
3 Ponuky licencií na patenty 03.12.2018 12/2018 QA4A
4 Zmeny mien 09.02.2022 3/2022 TC4A
 
PP 114-2013
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 15.01.2014 53,00 EUR
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 15.01.2014 116,00 EUR
06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 16.01.2015 20,00 EUR
14 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 26.01.2015 7,00 EUR
21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 09.08.2018 146,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PP 114-2013
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Year Refund Date Refunded Amount
22 za udržiavanie platnosti patentu (vymeriavací) 14.09.2018 364,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za patent za 7. rok 06.09.2019 66,25 EUR 7
55 udržiavací poplatok za patent za 8. rok 31.07.2020 74,50 EUR 8
56 udržiavací poplatok za patent za 9. rok 10.08.2021 82,75 EUR 9
57 udržiavací poplatok za patent za 10. rok 09.11.2022 99,50 EUR 10

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PP 114-2013
S/N Item Name Date Type Document Payment
Žiadosť o udelenie patentu na vynález 19.12.2013 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Anotácia 19.12.2013 Type Delivered
Opis 19.12.2013 Type Delivered
Patentové nároky 19.12.2013 Type Delivered
Plná moc 19.12.2013 Type Delivered
Výkresy 19.12.2013 Type Delivered
Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 19.12.2013 Type Delivered
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 16.01.2014 Type Payment
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 16.01.2014 Type Payment
správa o predbežnom prieskume - formálne chyby 17.04.2014 Type Sent document
Odpoveď na správu úradu 19.06.2014 Type Delivered
Odpoveď na správu úradu 20.06.2014 Type Delivered
Opis 20.06.2014 Type Delivered
Patentové nároky 20.06.2014 Type Delivered
správa o predbežnom prieskume - formálne chyby 24.09.2014 Type Sent document
Odpoveď na správu úradu 06.11.2014 Type Delivered
Odpoveď na správu úradu 24.11.2014 Type Delivered
Patentové nároky 24.11.2014 Type Delivered
vnútrospisový list 13.01.2015 Type Internal Letter
Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 19.01.2015 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Plná moc 19.01.2015 Type Delivered
06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 19.01.2015 Type Payment
potvrdenie o vyhotovení prioritného dokladu 21.01.2015 Type Sent document
14 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 28.01.2015 Type Payment
oznámenie o zápise zmeny 13.02.2015 Type Sent document
pokyn na zverejnenie PP 26.11.2015 Type Internal Letter
záznam o vykonaní predbežného prieskum 26.11.2015 Type Internal Letter
správa o úplnom prieskume - formálne chyby 13.03.2018 Type Sent document
Odpoveď na správu úradu 17.04.2018 Type Delivered
Opis 17.04.2018 Type Delivered
Patentové nároky 17.04.2018 Type Delivered
Sprievodný list 17.04.2018 Type Delivered
pokyn na udelenie 03.05.2018 Type Internal Letter
Doplnenie materiálov 05.06.2018 Type Delivered
Výkresy 05.06.2018 Type Delivered
Doplnenie materiálov 17.07.2018 Type Delivered
Plná moc 17.07.2018 Type Delivered
Plná moc 17.07.2018 Type Delivered
výzva na zaplatenie poplatku za vydanie patentovej listiny 19.07.2018 Type Sent document
21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 10.08.2018 Type Payment
rozhodnutie o udelení patentu 28.08.2018 Type Sent document
oznámenie o zaslaní patentovej listiny 15.10.2018 Type Sent document
Ponuka licencie 24.10.2018 Type Delivered
Plná moc 24.10.2018 Type Delivered
Plná moc 24.10.2018 Type Delivered
Plná moc 24.10.2018 Type Delivered
Sprievodný list 24.10.2018 Type Delivered
oznámenie o zápise ponuky licencie 06.11.2018 Type Sent document
Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 14.01.2022 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 14.01.2022 Type Delivered
Sprievodný list 14.01.2022 Type Delivered
oznámenie o zápise zmeny 27.01.2022 Type Sent document
PP 114-2013
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Zápis alebo zmena zástupcu 11.02.2015 Ústav stavebníctva a architektúry SAV, v. v. i. Videen Gorden, Dr.
Univerzita Komenského v Bratislave Ústav stavebníctva a architektúry SAV
Videen Gorden, Dr. Univerzita Komenského v Bratislave
GIRMAN IP Management, Girmanová Zuzana, Ing. Máčajová Mária, Ing., Patentový zástupca
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku