Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 114-2013
(11)  Číslo patentu  288616 
(21)  Číslo prihlášky  114-2013 
(22)  Dátum podania prihlášky  19.12.2013 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu  05.11.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  01.03.2016 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti  28.09.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G01S 19/35  G01W 1/16  G01W 1/10   
(54)  Názov  Spôsob a zariadenie na indikáciu ohrozenia bleskom 
(57)  Anotácia  Vynález opisuje spôsob monitorovania zvýšeného rizika bleskov na základe informácií o náraste elektrického náboja vodných kvapiek, ktoré sú získané meraním charakteristík rozptýleného EM žiarenia. Zmena týchto charakteristík súvisí so samotným elektrickým nábojom, ktorý kvapky získavajú. S cieľom normalizovať optické charakteristiky, ako aj koncentrácie kvapiek je potrebné merania realizovať na dvoch vhodne zvolených vlnových dĺžkach. Vlnové dĺžky sa dajú kombinovať, čo umožňuje použitie dvoch a viacerých vlnových dĺžok. 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Ústav stavebníctva a architektúry Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia; Dúbravská cesta 5813/9, Bratislava-Karlova Ves;
Univerzita Komenského v Bratislave; Šafárikovo nám. 6, 818 06 Bratislava; SK;
Videen Gorden, Dr.; 14404 Marine Drive, Adelphi, Maryland 20905; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Kocifaj Miroslav, Mgr., PhD.; Jána Smreka 14, 841 07 Bratislava; SK;
Videen Gorden, Dr.; 14404 Marine Drive, Adelphi, Maryland 20905; US;
Klačka Jozef; Beniakova 20, 841 05 Bratislava; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  GIRMAN IP Management, Girmanová Zuzana, Ing.; Olivová 10, 949 01 Nitra 1; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Patentový spis  PDF 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Áno 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  PCT/SK2014/000024 
   Minimálna platnosť do  19.12.2022 
   Maximálna platnosť do  19.12.2033 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 01.03.2016 3/2016 BA9A
2 Udelené patenty 05.11.2018 11/2018 FG4A
3 Ponuky licencií na patenty 03.12.2018 12/2018 QA4A
4 Zmeny mien 09.02.2022 3/2022 TC4A
 
PP 114-2013
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 15.01.2014 53,00 EUR
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 15.01.2014 116,00 EUR
06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 16.01.2015 20,00 EUR
14 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 26.01.2015 7,00 EUR
21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 09.08.2018 146,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 114-2013
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
1 22 za udržiavanie platnosti patentu (vymeriavací) 14.09.2018 364,00 EUR 6
2 54 udržiavací poplatok za patent za 7. rok 06.09.2019 66,25 EUR 7
3 55 udržiavací poplatok za patent za 8. rok 31.07.2020 74,50 EUR 8
4 56 udržiavací poplatok za patent za 9. rok 10.08.2021 82,75 EUR 9

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 114-2013
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 19.12.2013 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
1a Opis 19.12.2013 Typ Doručené
1b Patentové nároky 19.12.2013 Typ Doručené
1c Anotácia 19.12.2013 Typ Doručené
1d Výkresy 19.12.2013 Typ Doručené
1e Plná moc 19.12.2013 Typ Doručené
1f Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 19.12.2013 Typ Doručené
2 24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 16.01.2014 Typ Platba
3 09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 16.01.2014 Typ Platba
4 správa o predbežnom prieskume - formálne chyby 17.04.2014 Typ Odoslané
5 Odpoveď na správu úradu 19.06.2014 Typ Doručené
6 Odpoveď na správu úradu 20.06.2014 Typ Doručené
6a Opis 20.06.2014 Typ Doručené
6b Patentové nároky 20.06.2014 Typ Doručené
7 správa o predbežnom prieskume - formálne chyby 24.09.2014 Typ Odoslané
8 Odpoveď na správu úradu 06.11.2014 Typ Doručené
9 Odpoveď na správu úradu 24.11.2014 Typ Doručené
9a Patentové nároky 24.11.2014 Typ Doručené
10 vnútrospisový list 13.01.2015 Typ Interné listy
11 06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 19.01.2015 Typ Platba
12 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 19.01.2015 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
12a Plná moc 19.01.2015 Typ Doručené
13 potvrdenie o vyhotovení prioritného dokladu 21.01.2015 Typ Odoslané
14 14 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 28.01.2015 Typ Platba
15 oznámenie o zápise zmeny 13.02.2015 Typ Odoslané
16 záznam o vykonaní predbežného prieskum 26.11.2015 Typ Interné listy
17 pokyn na zverejnenie PP 26.11.2015 Typ Interné listy
19 správa o úplnom prieskume - formálne chyby 13.03.2018 Typ Odoslané
20 Odpoveď na správu úradu 17.04.2018 Typ Doručené
20a Sprievodný list 17.04.2018 Typ Doručené
20b Patentové nároky 17.04.2018 Typ Doručené
20c Opis 17.04.2018 Typ Doručené
22 pokyn na udelenie 03.05.2018 Typ Interné listy
23 Doplnenie materiálov 05.06.2018 Typ Doručené
23a Výkresy 05.06.2018 Typ Doručené
24 Doplnenie materiálov 17.07.2018 Typ Doručené
24a Plná moc 17.07.2018 Typ Doručené
24b Plná moc 17.07.2018 Typ Doručené
25 výzva na zaplatenie poplatku za vydanie patentovej listiny 19.07.2018 Typ Odoslané
26 21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 10.08.2018 Typ Platba
27 rozhodnutie o udelení patentu 28.08.2018 Typ Odoslané
28 oznámenie o zaslaní patentovej listiny 15.10.2018 Typ Odoslané
29 Ponuka licencie 24.10.2018 Typ Doručené
29a Sprievodný list 24.10.2018 Typ Doručené
29b Plná moc 24.10.2018 Typ Doručené
29c Plná moc 24.10.2018 Typ Doručené
29d Plná moc 24.10.2018 Typ Doručené
30 oznámenie o zápise ponuky licencie 06.11.2018 Typ Odoslané
31 Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 14.01.2022 Typ Doručené
31a Sprievodný list 14.01.2022 Typ Doručené
31b Príloha inde neuvedená 14.01.2022 Typ Doručené
32 oznámenie o zápise zmeny 27.01.2022 Typ Odoslané
PP 114-2013
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 11.02.2015 GIRMAN IP Management, Girmanová Zuzana, Ing. Máčajová Mária, Ing., Patentový zástupca
2 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 26.01.2022 Ústav stavebníctva a architektúry SAV, v. v. i. Ústav stavebníctva a architektúry SAV
Univerzita Komenského v Bratislave Univerzita Komenského v Bratislave
Videen Gorden, Dr. Videen Gorden, Dr.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku