Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 113-2019
(11)  Číslo patentu  288911 
(21)  Číslo prihlášky  113-2019 
(22)  Dátum podania prihlášky  16.10.2019 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu  24.11.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  PV 2019-446 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  05.07.2019 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  CZ 
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  13.01.2021 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti  08.11.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C04B 18/22  C04B 28/26  C04B 111/28  C04B 111/52   
(54)  Názov  Izolačný materiál a spôsob jeho výroby 
(57)  Anotácia  Izolačný materiál, najmä priedušný protipožiarny zvukovoizolačný materiál obsahujúci vodné sklo a gumu, najmä recyklovanú gumu, je tvorený vytvrditeľnou zmesou, ktorá obsahuje 47 až 61 % hmotn. gumového granulátu, 30 až 50 % hmotn. vodného kremičitanu sodného, 0,1 až 0,5 % hmotn. stabilizátora vodného skla, 0,4 až 1,5 % hmotn. tvrdidla vodného skla a 2 až 6 % hmotn. hydroxidu hlinitého, povrch gumového granulátu je vybavený sadzami, pričom sadze tvoria 0,1 až 1 % hmotnosti celkovej hmotnosti. Opisuje sa spôsob výroby izolačného materiálu, podľa ktorého sú najprv gumené granuly premiešané s vodným roztokom sadzí tak, že celý ich povrch je sadzami obalený, pridaný je hydroxid hlinitý a všetko je premiešané tak, že vznikne izolačná zmes, do roztoku kremičitanu sodného je pridaný stabilizátor vodného skla a následne je do tohto roztoku primiešané tvrdidlo vodného skla, pričom tento roztok je následne od 1 do 10 minút miešaný tak, že vznikne spojivový roztok, izolačná zmes je vmiešaná do spojivového roztoku a výsledná zmes je naliata do aplikačného miesta. 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  First Point a.s.; Brněnská 4404/65a, 695 01 Hodonín; CZ 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Chlandová Gabriela, Mgr.; Jana Žižky 500, 517 24 Borohrádek; CZ;
Španiel Petr; Bož. Němcové 61, 517 71 České Meziříčí; CZ 
(74)  Zástupca (-ovia)  JAKUBEK & PARTNERS, s. r. o.; Panenská 5, 811 03 Bratislava-Staré Mesto; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Patentový spis  PDF 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  08.02.2022 
   Maximálna platnosť do  16.10.2039 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 13.01.2021 01/2021 BA9A
2 Udelené patenty 24.11.2021 22/2021 FG4A
 
PP 113-2019
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 113-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 16.10.2019 Typ Doručené
1a Opis 16.10.2019 Typ Doručené
1b Doklad o práve prednosti 16.10.2019 Typ Doručené
1c Osvedčovacia doložka 16.10.2019 Typ Doručené
1d Plná moc 16.10.2019 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 17.10.2019 Typ Doručené
3 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PP 05.11.2019 Typ Odoslané
4 09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 03.12.2019 Typ Platba
5 správa o predbežnom prieskume - formálne chyby 09.01.2020 Typ Odoslané
6 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 15.03.2020 Typ Doručené
7 prvé predĺženie lehoty (bezplatne) 19.03.2020 Typ Odoslané
8 Odpoveď na správu úradu 21.03.2020 Typ Doručené
8a Opis 21.03.2020 Typ Doručené
9 Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 21.03.2020 Typ Doručené
10 pokyn na zverejnenie PP 04.12.2020 Typ Interné listy
11 vyžiadanie poplatku k žiadosti o ÚP 12.03.2021 Typ Odoslané
12 24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 25.03.2021 Typ Platba
14 správa o úplnom prieskume - vecné chyby 29.03.2021 Typ Odoslané
15 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 01.06.2021 Typ Doručené
16 Odpoveď na správu úradu 08.06.2021 Typ Doručené
16a Sprievodný list 08.06.2021 Typ Doručené
17 správa o úplnom prieskume - vecné chyby 10.06.2021 Typ Odoslané
18 Odpoveď na správu úradu 11.08.2021 Typ Doručené
18a Opis 11.08.2021 Typ Doručené
19 pokyn na udelenie 20.08.2021 Typ Interné listy
20 výzva na zaplatenie poplatku za vydanie patentovej listiny 26.08.2021 Typ Odoslané
21 21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 21.09.2021 Typ Platba
22 rozhodnutie o udelení patentu 21.09.2021 Typ Odoslané
23 oznámenie o zaslaní patentovej listiny 25.11.2021 Typ Odoslané
PP 113-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku