Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 113-2015
(11)  Číslo patentu  288942 
(21)  Číslo prihlášky  113-2015 
(22)  Dátum podania prihlášky  28.12.2015 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu  13.04.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  03.09.2020 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti  03.03.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H02M 3/00   
(54)  Názov  Zapojenie spínača s mäkkým spínaním na sekundárnej strane transformátora v DC-DC meničoch so šírkovým riadením 
(57)  Anotácia  Zapojenie spínača s mäkkým spínaním na sekundárnej strane transformátora v DC-DC meničoch so šírkovým riadením (30) je tvorené sériovým zapojením hlavného sekundárneho polovodičového spínača (11) a hlavnej diódy (12). Paralelne k tejto sériovej kombinácii je pripojené sériové zapojenie odľahčovacieho kondenzátora (13), pomocného sekundárneho polovodičového spínača (14) a prvej pomocnej diódy (15). K sériovému zapojeniu pomocného sekundárneho polovodičového spínača (14) a prvej pomocnej diódy (15) je paralelne pripojené sériové zapojenie druhej pomocnej diódy (16) a induktora (17). 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky; Letná 9, 040 01 Košice; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Dudrík Jaroslav, prof. Ing., CSc.; Letná 9, 040 01 Košice; SK;
Lacko Milan, Ing., PhD.; Letná 9, 040 01 Košice; SK;
Pástor Marek, Ing., PhD.; Letná 9, 040 01 Košice; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Patentový spis  PDF 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Áno 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  28.12.2023 
   Maximálna platnosť do  28.12.2035 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 03.09.2020 9/2020 BA9A
2 Udelené patenty 13.04.2022 7/2022 FG4A
3 Ponuky licencií na patenty 07.12.2022 23/2022 QA4A
 
PP 113-2015
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 19.01.2016 116,00 EUR
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 19.01.2016 53,00 EUR
21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 28.01.2022 66,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 113-2015
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
22 za udržiavanie platnosti patentu (vymeriavací) 23.03.2022 248,25 EUR 7
55 udržiavací poplatok za patent za 8. rok 29.11.2022 74,50 EUR 8

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 113-2015
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o udelenie patentu na vynález 28.12.2015 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Anotácia 28.12.2015 Typ Doručené
Opis 28.12.2015 Typ Doručené
Patentové nároky 28.12.2015 Typ Doručené
Výkresy 28.12.2015 Typ Doručené
výzva na zaplatenie poplatku za podanie PP 08.01.2016 Typ Odoslané
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 20.01.2016 Typ Platba
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 20.01.2016 Typ Platba
Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 22.01.2016 Typ Doručené
Oznámenie k poplatkom 22.01.2016 Typ Doručené
Oznámenie k poplatkom 22.01.2016 Typ Doručené
pokyn na zverejnenie PP 18.04.2017 Typ Interné listy
záznam o vykonaní predbežného prieskum 18.04.2017 Typ Interné listy
Žiadosť o zápis prevodu 28.06.2017 Typ Doručené
Doklad o prevode 28.06.2017 Typ Doručené
všeobecný referátnik 16.08.2017 Typ Odoslané
pokyn na zverejnenie PP 06.07.2020 Typ Interné listy
pokyn na udelenie 07.12.2021 Typ Interné listy
výzva na zaplatenie poplatku za vydanie patentovej listiny 15.12.2021 Typ Odoslané
21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 31.01.2022 Typ Platba
rozhodnutie o udelení patentu 01.02.2022 Typ Odoslané
Ponuka licencie 21.02.2022 Typ Doručené
Plná moc 21.02.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 21.02.2022 Typ Doručené
Upozornenie na uplynutie doby platnosti patentu 08.03.2022 Typ Odoslané
Potvrdenie o podaní 16.03.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní patentovej listiny 21.04.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zápise ponuky licencie 22.11.2022 Typ Odoslané
PP 113-2015
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku