Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 113-2011
(11)  Číslo patentu  288595 
(21)  Číslo prihlášky  113-2011 
(22)  Dátum podania prihlášky  24.10.2011 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu  03.09.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  61/469 548, 13/136 458 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  30.03.2011, 01.08.2011 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, US 
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  02.10.2012 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti  02.07.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C02F 1/00  C02F 1/76  C02F 1/44  C02F 1/50  C02F 1/78  C02F 1/66  C02F 5/14  C02F 103/42  E04H 4/12   
(54)  Názov  Udržateľný spôsob a systém na úpravu a údržbu umelo vytvorených vodných útvarov ovplyvnených baktériami a mikroriasami  
(57)  Anotácia  Opísaný je spôsob a systém na úpravu a údržbu umelo vytvorených vodných útvarov s objemom najmenej 15000 m3 pri nízkych nákladoch na rekreačné využitie s nízkou intenzitou. Systém podľa vynálezu vo všeobecnosti zahrnuje aspoň jeden kontajnerový prostriedok, aspoň jeden koordinačný prostriedok, aspoň jeden prostriedok na aplikáciu chemikálií, aspoň jeden neinvazívny mobilný nasávací prostriedok a aspoň jeden filtračný prostriedok. Koordinačný prostriedok musí byť schopný prijímať informácie o kontrolovaných kvalitatívnych parametroch vody a včas aktivovať procesy potrebné na úpravu kvalitatívnych parametrov vody v rámci ich príslušných limitov. Podľa opísaných spôsobov a systému dochádza k prefiltrovaniu iba zlomkového objemu z celkového objemu vody v telese, čo denne predstavuje 200-krát menší objem ako tok prefiltrovaný bežnými bazénovými filtračnými systémami. Predkladané spôsoby a systém tiež používajú až 100-krát menšie množstvo chemikálií ako bežné systémy na úpravu vody v bazénoch. Spôsoby a systém predkladaného vynálezu sú využiteľné pri úprave vody vo vodných útvaroch s rekreačným využitím, ovplyvnených baktériami a mikroriasami a predstavujú udržateľné spôsoby výroby vody, ktorá spĺňa bakteriologické a fyzikálno-chemické kritériá kladené na vodné útvary s rekreačným využitím tak, ako ich stanovujú nariadenia americkej Agentúry na ochranu životného prostredia (Environmental Protection Agency (EPA)) na účely ich využitia na celotelové kúpanie. 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  CRYSTAL LAGOONS (CURACAO) B. V.; Kaya W.F.G. (Jombi) Mensing 14, Curacao; CW 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Fischmann Fernando Benjamin; Avenida Kennedy 8830, Vitacura, Santiago; CL 
(74)  Zástupca (-ovia)  FAJNOR IP s. r. o.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava 5; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Patentový spis  PDF 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  24.10.2022 
   Maximálna platnosť do  24.10.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 02.10.2012 10/2012 BA9A
2 Prevody a prechody práv na patentové prihlášky 02.04.2014 4/2014 GB9A
3 Udelené patenty 03.09.2018 9/2018 FG4A
 
PP 113-2011
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 22 za udržiavanie platnosti patentu (vymeriavací) 10.07.2018 8 645,50 EUR
2 56 udržiavací poplatok za patent za 9. rok 30.09.2019 9 165,50 EUR
3 57 udržiavací poplatok za patent za 10. rok 22.09.2020 10 199,00 EUR
4 58 udržiavací poplatok za patent za 11. rok 13.10.2021 11 232,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 113-2011
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o udelenie patentu - FAX 24.10.2011 Typ Doručené
2 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 26.10.2011 Typ Doručené
2a Podklady v pôvodnom jazyku 26.10.2011 Typ Doručené
2b Doklad o práve prednosti 26.10.2011 Typ Doručené
3 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PP 11.11.2011 Typ Odoslané
4 09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 23.11.2011 Typ Platba
5 správa o nedostatkoch podania 07.12.2011 Typ Odoslané
6a Slovenské podklady 27.12.2011 Typ Doručené
6b Plná moc 27.12.2011 Typ Doručené
6c Doklad o práve prednosti 27.12.2011 Typ Doručené
7 správa o predbežnom prieskume - formálne chyby 24.04.2012 Typ Odoslané
8 Preprac. podklady - sprievodný list 03.07.2012 Typ Doručené
8a Opis 03.07.2012 Typ Doručené
8b Patentové nároky 03.07.2012 Typ Doručené
8c Anotácia 03.07.2012 Typ Doručené
8d Výkresy 03.07.2012 Typ Doručené
9 záznam o vykonaní predbežného prieskum 16.07.2012 Typ Interné listy
10 pokyn na zverejnenie PP 16.07.2012 Typ Interné listy
11 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 03.01.2013 Typ Doručené
11a Plná moc 03.01.2013 Typ Doručené
12 14 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 10.01.2013 Typ Platba
13 oznámenie o zápise zmeny 11.01.2013 Typ Odoslané
14 Žiadosť o zápis prevodu/prechodu práv 22.10.2013 Typ Doručené
14a Plná moc 22.10.2013 Typ Doručené
14b Zmluva o prevode práv 22.10.2013 Typ Doručené
15 11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 25.10.2013 Typ Platba
16 Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 23.10.2013 Typ Doručené
17 24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 25.10.2013 Typ Platba
18 oznámenie o zápise prevodu/prechodu 04.03.2014 Typ Odoslané
19 rozhodnutie o vrátení preplatku 29.07.2014 Typ Odoslané
20 vnútrospisový list 13.08.2014 Typ Interné listy
21 správa o úplnom prieskume - formálne chyby 27.07.2015 Typ Odoslané
22 Odpoveď na správu úradu 02.10.2015 Typ Doručené
22a Opis 02.10.2015 Typ Doručené
22b Patentové nároky 02.10.2015 Typ Doručené
22c Anotácia 02.10.2015 Typ Doručené
22d Výkresy 02.10.2015 Typ Doručené
23 správa o rešerši 23.11.2016 Typ Interné listy
24 správa o úplnom prieskume - vecné chyby 29.11.2016 Typ Odoslané
25 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 30.01.2017 Typ Doručené
25a Sprievodný list 30.01.2017 Typ Doručené
26 Odpoveď na správu úradu 31.01.2017 Typ Doručené
26a Sprievodný list 31.01.2017 Typ Doručené
26b Opis 31.01.2017 Typ Doručené
26c Doplnenie materiálov 31.01.2017 Typ Doručené
27 Odpoveď na správu úradu 01.02.2017 Typ Doručené
27a Odpoveď na správu úradu 01.02.2017 Typ Doručené
27b Sprievodný list 01.02.2017 Typ Doručené
28 správa o úplnom prieskume - formálne chyby 06.10.2017 Typ Odoslané
29 Odpoveď na správu úradu 05.12.2017 Typ Doručené
29a Sprievodný list 05.12.2017 Typ Doručené
29b Opis 05.12.2017 Typ Doručené
30 záznam o vykonaní úplného prieskumu 04.04.2018 Typ Interné listy
31 pokyn na udelenie 04.04.2018 Typ Interné listy
32 výzva na zaplatenie poplatku za vydanie patentovej listiny 24.04.2018 Typ Odoslané
33 21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 28.05.2018 Typ Platba
34 rozhodnutie o udelení patentu 30.05.2018 Typ Odoslané
35 Žiadosť o opravu 09.07.2018 Typ Doručené
35a Sprievodný list 09.07.2018 Typ Doručené
36 oznámenie o zaslaní patentovej listiny 17.08.2018 Typ Odoslané
PP 113-2011
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 10.01.2013 FAJNOR IP s. r. o., Fajnorová Mária, Ing. Ružička Csekes s.r.o.
2 Prevod prihlasovatela 28.02.2014 CRYSTAL LAGOONS (CURACAO) B. V. CRYSTAL LAGOONS CORPORATION LLC
3 Zápis alebo zmena zástupcu 28.02.2014 FAJNOR IP s. r. o. FAJNOR IP s. r. o., Fajnorová Mária, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku