Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PP 113-2011
(11)  Patent Number  288595 
(21)  Application Number  113-2011 
(22)  Application Date  24.10.2011 
(24)  Date from Which Patent Has Effect  03.09.2018 
(31)  Priority Number  61/469 548, 13/136 458 
(32)  Priority Date  30.03.2011, 01.08.2011 
(33)  Country or Authority of Priority  US, US 
(40)  Application Publication Date  02.10.2012 
(47)  Date of Grant and Making Patent Available to the Public  02.07.2018 
(51)  International Patent Classification  C02F 1/00  C02F 1/76  C02F 1/44  C02F 1/50  C02F 1/78  C02F 1/66  C02F 5/14  C02F 103/42  E04H 4/12   
(54)  Title  Udržateľný spôsob a systém na úpravu a údržbu umelo vytvorených vodných útvarov ovplyvnených baktériami a mikroriasami  
(57)  Abstract  Opísaný je spôsob a systém na úpravu a údržbu umelo vytvorených vodných útvarov s objemom najmenej 15000 m3 pri nízkych nákladoch na rekreačné využitie s nízkou intenzitou. Systém podľa vynálezu vo všeobecnosti zahrnuje aspoň jeden kontajnerový prostriedok, aspoň jeden koordinačný prostriedok, aspoň jeden prostriedok na aplikáciu chemikálií, aspoň jeden neinvazívny mobilný nasávací prostriedok a aspoň jeden filtračný prostriedok. Koordinačný prostriedok musí byť schopný prijímať informácie o kontrolovaných kvalitatívnych parametroch vody a včas aktivovať procesy potrebné na úpravu kvalitatívnych parametrov vody v rámci ich príslušných limitov. Podľa opísaných spôsobov a systému dochádza k prefiltrovaniu iba zlomkového objemu z celkového objemu vody v telese, čo denne predstavuje 200-krát menší objem ako tok prefiltrovaný bežnými bazénovými filtračnými systémami. Predkladané spôsoby a systém tiež používajú až 100-krát menšie množstvo chemikálií ako bežné systémy na úpravu vody v bazénoch. Spôsoby a systém predkladaného vynálezu sú využiteľné pri úprave vody vo vodných útvaroch s rekreačným využitím, ovplyvnených baktériami a mikroriasami a predstavujú udržateľné spôsoby výroby vody, ktorá spĺňa bakteriologické a fyzikálno-chemické kritériá kladené na vodné útvary s rekreačným využitím tak, ako ich stanovujú nariadenia americkej Agentúry na ochranu životného prostredia (Environmental Protection Agency (EPA)) na účely ich využitia na celotelové kúpanie. 
(62)  Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  CRYSTAL LAGOONS (CURACAO) B. V.; Kaya W.F.G. (Jombi) Mensing 14, Curacao; CW 
(72)  Inventor(s)  Fischmann Fernando Benjamin; Avenida Kennedy 8830, Vitacura, Santiago; CL 
(74)  Attorney(s)  FAJNOR IP s. r. o.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava 5; SK 
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  udelený patent 
   Legal Status  platný 
   Published Patent  PDF 
   Published Application  PDF 
   Correction Documents   
   Licence Offer  No 
   Revocation of Patent   
   Partial Revocation of Patent   
   Lapse of Patent   
   Lien on Patent  No 
   Number of Related Application   
   Patent in Force minimum until  24.10.2022 
   Patent in Force maximum until  24.10.2031 
   Reason for Patent Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené patentové prihlášky 02.10.2012 10/2012 BA9A
2 Prevody a prechody práv na patentové prihlášky 02.04.2014 04/2014 GB9A
3 Udelené patenty 03.09.2018 09/2018 FG4A
 
PP 113-2011
S/N Fee Title Date Year Fee
1 22 za udržiavanie platnosti patentu (vymeriavací) 10.07.2018 8 645,50 EUR
2 56 udržiavací poplatok za patent za 9. rok 30.09.2019 9 165,50 EUR
3 57 udržiavací poplatok za patent za 10. rok 22.09.2020 10 199,00 EUR
4 58 udržiavací poplatok za patent za 11. rok 13.10.2021 11 232,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PP 113-2011
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o udelenie patentu - FAX 24.10.2011 Type Delivered
2 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 26.10.2011 Type Delivered
2a Podklady v pôvodnom jazyku 26.10.2011 Type Delivered
2b Doklad o práve prednosti 26.10.2011 Type Delivered
3 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PP 11.11.2011 Type Sent document
4 09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 23.11.2011 Type Payment
5 správa o nedostatkoch podania 07.12.2011 Type Sent document
6a Slovenské podklady 27.12.2011 Type Delivered
6b Plná moc 27.12.2011 Type Delivered
6c Doklad o práve prednosti 27.12.2011 Type Delivered
7 správa o predbežnom prieskume - formálne chyby 24.04.2012 Type Sent document
8 Preprac. podklady - sprievodný list 03.07.2012 Type Delivered
8a Opis 03.07.2012 Type Delivered
8b Patentové nároky 03.07.2012 Type Delivered
8c Anotácia 03.07.2012 Type Delivered
8d Výkresy 03.07.2012 Type Delivered
9 záznam o vykonaní predbežného prieskum 16.07.2012 Type Internal Letter
10 pokyn na zverejnenie PP 16.07.2012 Type Internal Letter
11 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 03.01.2013 Type Delivered
11a Plná moc 03.01.2013 Type Delivered
12 14 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 10.01.2013 Type Payment
13 oznámenie o zápise zmeny 11.01.2013 Type Sent document
14 Žiadosť o zápis prevodu/prechodu práv 22.10.2013 Type Delivered
14a Plná moc 22.10.2013 Type Delivered
14b Zmluva o prevode práv 22.10.2013 Type Delivered
15 11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 25.10.2013 Type Payment
16 Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 23.10.2013 Type Delivered
17 24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 25.10.2013 Type Payment
18 oznámenie o zápise prevodu/prechodu 04.03.2014 Type Sent document
19 rozhodnutie o vrátení preplatku 29.07.2014 Type Sent document
20 vnútrospisový list 13.08.2014 Type Internal Letter
21 správa o úplnom prieskume - formálne chyby 27.07.2015 Type Sent document
22 Odpoveď na správu úradu 02.10.2015 Type Delivered
22a Opis 02.10.2015 Type Delivered
22b Patentové nároky 02.10.2015 Type Delivered
22c Anotácia 02.10.2015 Type Delivered
22d Výkresy 02.10.2015 Type Delivered
23 správa o rešerši 23.11.2016 Type Internal Letter
24 správa o úplnom prieskume - vecné chyby 29.11.2016 Type Sent document
25 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 30.01.2017 Type Delivered
25a Sprievodný list 30.01.2017 Type Delivered
26 Odpoveď na správu úradu 31.01.2017 Type Delivered
26a Sprievodný list 31.01.2017 Type Delivered
26b Opis 31.01.2017 Type Delivered
26c Doplnenie materiálov 31.01.2017 Type Delivered
27 Odpoveď na správu úradu 01.02.2017 Type Delivered
27a Odpoveď na správu úradu 01.02.2017 Type Delivered
27b Sprievodný list 01.02.2017 Type Delivered
28 správa o úplnom prieskume - formálne chyby 06.10.2017 Type Sent document
29 Odpoveď na správu úradu 05.12.2017 Type Delivered
29a Sprievodný list 05.12.2017 Type Delivered
29b Opis 05.12.2017 Type Delivered
30 záznam o vykonaní úplného prieskumu 04.04.2018 Type Internal Letter
31 pokyn na udelenie 04.04.2018 Type Internal Letter
32 výzva na zaplatenie poplatku za vydanie patentovej listiny 24.04.2018 Type Sent document
33 21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 28.05.2018 Type Payment
34 rozhodnutie o udelení patentu 30.05.2018 Type Sent document
35 Žiadosť o opravu 09.07.2018 Type Delivered
35a Sprievodný list 09.07.2018 Type Delivered
36 oznámenie o zaslaní patentovej listiny 17.08.2018 Type Sent document
PP 113-2011
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Zápis alebo zmena zástupcu 10.01.2013 FAJNOR IP s. r. o., Fajnorová Mária, Ing. Ružička Csekes s.r.o.
2 Prevod prihlasovatela 28.02.2014 CRYSTAL LAGOONS (CURACAO) B. V. CRYSTAL LAGOONS CORPORATION LLC
3 Zápis alebo zmena zástupcu 28.02.2014 FAJNOR IP s. r. o. FAJNOR IP s. r. o., Fajnorová Mária, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku