Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 113-2004
(11)  Číslo patentu  286910 
(21)  Číslo prihlášky  113-2004 
(22)  Dátum podania prihlášky  21.06.2002 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu  06.07.2009 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  PI 0103786-2 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  29.08.2001 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  BR 
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  03.08.2004 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti  25.06.2009 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F25B 49/02  F24F 11/00   
(54)  Názov  Chladiaci kontrolný systém na chladenie prostredia, spôsob kontroly chladiaceho systému a chladič 
(57)  Anotácia  Opísaný je chladiaci systém na chladenie prostredia, ktoré sa má chladiť, chladič a spôsob kontroly chladiaceho kontrolného systému. Chladiaci kontrolný systém zahrnuje kompresor s premenlivým výkonom a kontrolér, pričom kontrolér meria zaťaženie kompresora a overuje teplotné podmienky v chladenom prostredí a riadi chladiaci výkon kompresora. Spôsob kontroly chladiaceho kontrolného systému zahrnuje kroky: v celom chladiacom cykle merania zaťaženia (Ln) kompresora, teplotných podmienok v chladenom prostredí a zmeny chladiaceho výkonu kompresora podľa hodnôt zaťaženia (Ln) a teplotných podmienok v chladenom prostredí. 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Embraco Indústria de Compressores e Soluções em Refrigeração Ltda.; Rua Rui Barbosa 1020, Distrito Industrial, 89219-100 Joinville SC; BR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Schwarz Marcos Guilherme; Joinville, SC; BR;
Thiessen Marcio Roberto; Joinville, SC; BR 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/BR02/00088 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO03/19090 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zaniknutý 
   Patentový spis  PDF 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu  21.06.2020 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  21.06.2020 
   Maximálna platnosť do  21.06.2022 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Nezaplatením udrž. poplatku (PP) 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 03.08.2004 8/2004 BA9A
2 Udelené patenty 06.07.2009 7/2009 FG4A
3 Prevody a prechody práv na patenty 04.06.2019 6/2019 PC4A
4 Zmeny mien 04.06.2019 6/2019 TC4A
5 Prevody a prechody práv na patenty 04.06.2019 6/2019 PC4A
6 Zaniknuté patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 10.02.2021 3/2021 MM4A
 
PP 113-2004
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 17.03.2004 1 600,00 SKK
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 18.04.2005 13 000,00 SKK
21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 14.05.2009 122,00 EUR
11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 08.03.2019 30,00 EUR
39 Poplatok za uvedenie do predošlého stavu 09.08.2021 96,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 113-2004
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
23 za udržiavanie platnosti patentu (udržiavací) 02.07.2008 8 000,00 SKK 12 15.10.2008 8 000,00 SKK
23 za udržiavanie platnosti patentu (udržiavací) 15.06.2009 149,00 EUR 8 12.11.2009 149,00 EUR
22 za udržiavanie platnosti patentu (vymeriavací) 02.07.2009 645,50 EUR 8
23 za udržiavanie platnosti patentu (udržiavací) 09.06.2010 165,50 EUR 9
23 za udržiavanie platnosti patentu (udržiavací) 16.06.2011 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za patent za 11. rok 21.06.2012 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za patent za 12. rok 17.06.2013 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za patent za 13. rok 18.06.2014 298,50 EUR 13
61 udržiavací poplatok za patent za 14. rok 08.06.2015 331,50 EUR 14
62 udržiavací poplatok za patent za 15. rok 01.06.2016 365,00 EUR 15
63 udržiavací poplatok za patent za 16. rok 01.06.2017 398,00 EUR 16
64 udržiavací poplatok za patent za 17. rok 31.05.2018 464,50 EUR 17
65 udržiavací poplatok za patent za 18. rok 03.06.2019 531,00 EUR 18
66 udržiavací poplatok za patent za 19. rok 09.08.2021 1 194,00 EUR 19
67 udržiavací poplatok za patent za 20. rok 10.12.2021 1 327,00 EUR 20

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 113-2004
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o udelenie patentu na vynález 23.02.2004 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Materiály k PCT 23.02.2004 Typ Doručené
Podklady v pôvodnom jazyku 23.02.2004 Typ Doručené
výzva na zaplatenie poplatku za podanie PP 18.03.2004 Typ Odoslané
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 19.03.2004 Typ Platba
Slovenské podklady 02.04.2004 Typ Doručené
Anotácia 02.04.2004 Typ Doručené
Doplnenie materiálov 02.04.2004 Typ Doručené
Opis 02.04.2004 Typ Doručené
Patentové nároky 02.04.2004 Typ Doručené
Výkresy 02.04.2004 Typ Doručené
pokyn na zverejnenie PP 13.04.2004 Typ Interné listy
Plná moc 27.04.2004 Typ Doručené
Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 02.03.2005 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 20.04.2005 Typ Platba
rozhodnutie o vrátení udržiavacieho poplatku (nebol udelený P) 26.09.2008 Typ Odoslané
vnútrospisový list 09.10.2008 Typ Interné listy
správa o rešerši 26.11.2008 Typ Interné listy
správa o úplnom prieskume - formálne chyby 26.11.2008 Typ Odoslané
Patentové nároky 28.01.2009 Typ Doručené
Odpoveď na správu úradu 19.02.2009 Typ Doručené
Patentové nároky 10.03.2009 Typ Doručené
pokyn na udelenie 26.03.2009 Typ Interné listy Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
záznam o vykonaní úplného prieskumu 26.03.2009 Typ Interné listy
výzva na zaplatenie poplatku za vydanie patentovej listiny 14.04.2009 Typ Odoslané
21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 18.05.2009 Typ Platba
rozhodnutie o udelení patentu 21.05.2009 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní patentovej listiny 15.07.2009 Typ Odoslané
rozhodnutie o vrátení udržiavacieho poplatku (duplicitná platba) 16.10.2009 Typ Odoslané
vnútrospisový list 05.11.2009 Typ Interné listy
Žiadosť o zápis prechodu 27.02.2019 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o prevode 27.02.2019 Typ Doručené
Plná moc 27.02.2019 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 27.02.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 27.02.2019 Typ Doručené
Žiadosť o zápis prevodu 27.02.2019 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 27.02.2019 Typ Doručené
vyžiadanie poplatku 11.03.2019 Typ Odoslané
11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 12.03.2019 Typ Platba
výsledok prieskumu žiadosti o prevod/prechod 14.03.2019 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 16.04.2019 Typ Doručené
oznámenie o zápise prevodu/prechodu 06.05.2019 Typ Odoslané
Žiadosť o uvedenie do predošlého stavu 09.08.2021 Typ Doručené
Plná moc 09.08.2021 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 09.08.2021 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 09.08.2021 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 09.08.2021 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 09.08.2021 Typ Doručené
Sprievodný list 09.08.2021 Typ Doručené
39 Poplatok za uvedenie do predošlého stavu 11.08.2021 Typ Platba
všeobecný referátnik 21.12.2021 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 21.02.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 21.02.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 21.02.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 21.02.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 21.02.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 21.02.2022 Typ Doručené
všeobecný referátnik 16.09.2022 Typ Odoslané
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 18.11.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 18.11.2022 Typ Doručené
PP 113-2004
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 06.05.2019 Multibrás S.A. Eletrodomésticos EMPRESA BRASILEIRA DE COMPRESSORES S.A. - EMBRACO
2 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 06.05.2019 Whirlpool S.A. Multibrás S.A. Eletrodomésticos
3 Prevod majiteľa 06.05.2019 Embraco Indústria de Compressores e Soluções em Refrigeração Ltda. Whirlpool S.A.
4 Zápis alebo zmena zástupcu 06.05.2019 HOLOUBKOVÁ, Patentová a známková kancelária, Holoubková Mária, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku