Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 112-2019
(11)  Číslo patentu   
(21)  Číslo prihlášky  112-2019 
(22)  Dátum podania prihlášky  12.11.2018 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  17201636.2 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  14.11.2017 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP 
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  07.01.2020 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F16H 1/28  F16H 1/32  F16H 1/46  F16H 57/08   
(54)  Názov  Prevodovka 
(57)  Anotácia  Vynálezom je viacstupňová prevodovka (01) s planétovým prevodovým stupňom a s cykloidným prevodovým stupňom. Planétový prevodový stupeň je vybavený centrálnym prevodom (84) a aspoň jedným planétovým kolesom (08). Cykloidný prevodový stupeň je vybavený nosným telesom (02) s osou (20), najmenej s jedným odvaľovaným cykloidným kotúčom (05, 06) s najmenej jedným mimostredovým otvorom, a s excentrickými hriadeľmi (03) obvodovo otočne usporiadanými okolo osi (20) nosného telesa a neotočne spojenými s rovnakým počtom planétových kolies (08), a s cykloidnými kotúčmi (05,06) a rovnakým počtom excentrických plôch (31, 32), ktoré sú zakaždým otočne uložené v mimostredovom otvore najmenej jedného cykloidného kotúča (05,06). Prevodovka (01) sa vyznačuje uložením svojich prevodových stupňov vzhľadom na korunové koleso, ktoré je tiež označené a/alebo označiteľné ako nosné teleso (02), napríklad tvoriace aspoň časť svojho rámu stroja, s ložiskovými prvkami usporiadanými iba na jednej strane nosného telesa (02). Na excentrických hriadeľoch (03) sú vytvorené prvé tvarové plochy (33) a na planétových kolesách (08) druhé tvarové plochy (82), ktorými planétové kolesá (08) zaberajú o prvé tvarové plochy (33) na excentrických hriadeľoch (03). 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  KIMEX Group s.r.o.; Poštová 533/8, 040 01 Košice 1; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Fecko Tibor, Ing. ; Obrancov mieru 56, 080 01 Prešov; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2018/080891 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2019/096723 
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav patentu   
   Patentový spis   
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 07.01.2020 01/2020 BA9A
 
PP 112-2019
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 112-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 16.10.2019 Typ Doručené
1a Doklad preukazujúci právo na riešenie 16.10.2019 Typ Doručené
1b Opis 16.10.2019 Typ Doručené
1c Patentové nároky 16.10.2019 Typ Doručené
1d Výkresy 16.10.2019 Typ Doručené
1e Anotácia 16.10.2019 Typ Doručené
1f Obrázok k anotácii 16.10.2019 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 16.10.2019 Typ Doručené
3 09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 22.10.2019 Typ Platba
4 záznam o vykonaní predbežného prieskum 30.10.2019 Typ Interné listy
5 pokyn na zverejnenie PP 30.10.2019 Typ Interné listy
6 24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 06.11.2019 Typ Platba
7 Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 11.11.2019 Typ Doručené
7a Oznámenie k poplatkom 11.11.2019 Typ Doručené
PP 112-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku