Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PP 112-2017
(11)  Patent Number  288890 
(21)  Application Number  112-2017 
(22)  Application Date  30.10.2017 
(24)  Date from Which Patent Has Effect  25.08.2021 
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(40)  Application Publication Date  06.05.2019 
(47)  Date of Grant and Making Patent Available to the Public  26.07.2021 
(51)  International Patent Classification  F41J 5/04  F41J 5/044   
(54)  Title  Elektronický terč a zapojenie automatickej detekcie a notifikácie zóny zásahu elektronického terča 
(57)  Abstract  Elektronický terč slúži na tréningové strelecké účely pre strelnice. Pozostáva z troch vrstiev, kde predná vrstva je grafickým návrhom aspoň jednej zásahovej zóny a je tvorená elektrovodivým náterom (1) na strednej vrstve izolantu (2), za ktorou nasleduje zadná elektrovodivá vrstva (3). Zapojenie automatickej detekcie a notifikácie zóny zásahu elektronického terča je riešené tak, že predná vrstva elektronického terča, ktorá je grafickým návrhom aspoň jednej zásahovej zóny a ktorá je tvorená elektrovodivým náterom (1) je cez rezistor snímača (5) pripojená na jeden pól batérie (8) a zadná elektrovodivá vrstva (3) elektronického terča je pripojená na druhý pól batérie (8). Výstup zo snímača (5) je prepojený s procesorom (6). Výstup procesora (6) je prepojený s rádiomodulom (7) a/alebo s modulom svetelnej signalizácie (9). Rádiomodul (7) je bezdrôtovou komunikačnou sieťou prepojený s koncovým periférnym zobrazovacím zariadením. 
(62)  Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Schochmann Róbert, Ing.; Keltská 953/69, Bratislava-Rusovce 
(72)  Inventor(s)  Schochmann Róbert, Ing.; Topolčianska 21, 851 10 Bratislava 59; SK 
(74)  Attorney(s)  BRICHTA & PARTNERS s. r. o.; Grösslingová 6-8, Bratislava-Staré Mesto 
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  udelený patent 
   Legal Status  platný 
   Published Patent  PDF 
   Published Application  PDF 
   Correction Documents   
   Licence Offer  No 
   Revocation of Patent   
   Partial Revocation of Patent   
   Lapse of Patent   
   Lien on Patent  No 
   Number of Related Application  PCT/SK2018/000008 
   Patent in Force minimum until  30.10.2023 
   Patent in Force maximum until  30.10.2037 
   Reason for Patent Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené patentové prihlášky 06.05.2019 5/2019 BA9A
2 Udelené patenty 25.08.2021 16/2021 FG4A
 
PP 112-2017
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
08 Poplatok za podanie patentovej prihlášky pôvodcom alebo spolupôvodcami 18.11.2017 27,00 EUR
40 Poplatok za pokračovanie v konaní 26.09.2018 66,00 EUR
06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 06.11.2018 10,00 EUR
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 29.10.2020 58,00 EUR
21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 22.06.2021 76,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PP 112-2017
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Year Refund Date Refunded Amount
22 za udržiavanie platnosti patentu (vymeriavací) 09.07.2021 248,00 EUR 5
53 udržiavací poplatok za patent za 6. rok 20.09.2022 116,00 EUR 6

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PP 112-2017
S/N Item Name Date Type Document Payment
Žiadosť o udelenie patentu na vynález 30.10.2017 Type Delivered
Anotácia 30.10.2017 Type Delivered
Obrázok k anotácii 30.10.2017 Type Delivered
Obrázok k anotácii 30.10.2017 Type Delivered
Opis 30.10.2017 Type Delivered
Patentové nároky 30.10.2017 Type Delivered
Výkresy 30.10.2017 Type Delivered
Žiadosť o udelenie patentu na vynález 03.11.2017 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Anotácia 03.11.2017 Type Delivered
Obrázok k anotácii 03.11.2017 Type Delivered
Opis 03.11.2017 Type Delivered
Patentové nároky 03.11.2017 Type Delivered
Výkresy 03.11.2017 Type Delivered
Potvrdenie o podaní 06.11.2017 Type Delivered
08 Poplatok za podanie patentovej prihlášky pôvodcom alebo spolupôvodcami 21.11.2017 Type Payment
správa o predbežnom prieskume - formálne chyby 18.12.2017 Type Sent document
správa o predbežnom prieskume - formálne chyby 19.12.2017 Type Sent document
Odpoveď na správu úradu 12.02.2018 Type Delivered
Anotácia 12.02.2018 Type Delivered
Obrázok k anotácii 12.02.2018 Type Delivered
Opis 12.02.2018 Type Delivered
Patentové nároky 12.02.2018 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 12.02.2018 Type Delivered
Výkresy 12.02.2018 Type Delivered
správa o predbežnom prieskume - formálne chyby 11.04.2018 Type Sent document
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 15.06.2018 Type Delivered
Sprievodný list 15.06.2018 Type Delivered
rozhodnutie o zastavení konania - § 40 ods. 3 08.08.2018 Type Sent document
Žiadosť o pokračovanie v konaní 27.09.2018 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
40 Poplatok za pokračovanie v konaní 28.09.2018 Type Payment
Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 04.10.2018 Type Delivered
Sprievodný list 04.10.2018 Type Delivered
Odpoveď na správu úradu 09.10.2018 Type Delivered
Opis 09.10.2018 Type Delivered
Doplnenie materiálov 12.10.2018 Type Delivered
Plná moc 12.10.2018 Type Delivered
oznámenie o zápise zmeny 18.10.2018 Type Sent document
rozhodnutie o vyhovení žiadosti o pokračovanie v konaní o PP 06.11.2018 Type Sent document
06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 08.11.2018 Type Payment
vnútrospisový list 09.11.2018 Type Internal Letter
pokyn na zverejnenie PP 14.02.2019 Type Internal Letter
záznam o vykonaní predbežného prieskum 14.02.2019 Type Internal Letter
Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 13.10.2020 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 13.10.2020 Type Delivered
Plná moc 13.10.2020 Type Delivered
Identifikátor osoby 14.10.2020 Type Delivered
oznámenie o zápise zmeny 15.10.2020 Type Sent document
vyžiadanie poplatku k žiadosti o ÚP 28.10.2020 Type Sent document
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 02.11.2020 Type Payment
správa o úplnom prieskume - vecné chyby 01.04.2021 Type Sent document
Odpoveď na správu úradu 14.05.2021 Type Delivered
Patentové nároky 14.05.2021 Type Delivered
správa o úplnom prieskume - formálne chyby 25.05.2021 Type Sent document
pokyn na udelenie 07.06.2021 Type Internal Letter
Odpoveď na správu úradu 07.06.2021 Type Delivered
Sprievodný list 07.06.2021 Type Delivered
výzva na zaplatenie poplatku za vydanie patentovej listiny 17.06.2021 Type Sent document
21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 24.06.2021 Type Payment
rozhodnutie o udelení patentu 25.06.2021 Type Sent document
oznámenie o zaslaní patentovej listiny 18.08.2021 Type Sent document
PP 112-2017
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Zápis alebo zmena zástupcu 17.10.2018 BRICHTA & PARTNERS, Advokátska, patentová a známková kancelária, Brichtová Tatiana, JUDr.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 15.10.2020 BRICHTA & PARTNERS s. r. o. BRICHTA & PARTNERS, Advokátska, patentová a známková kancelária, Brichtová Tatiana, JUDr.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku