Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 112-2017
(11)  Číslo patentu  288890 
(21)  Číslo prihlášky  112-2017 
(22)  Dátum podania prihlášky  30.10.2017 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu  25.08.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  06.05.2019 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti  26.07.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F41J 5/04  F41J 5/044   
(54)  Názov  Elektronický terč a zapojenie automatickej detekcie a notifikácie zóny zásahu elektronického terča 
(57)  Anotácia  Elektronický terč slúži na tréningové strelecké účely pre strelnice. Pozostáva z troch vrstiev, kde predná vrstva je grafickým návrhom aspoň jednej zásahovej zóny a je tvorená elektrovodivým náterom (1) na strednej vrstve izolantu (2), za ktorou nasleduje zadná elektrovodivá vrstva (3). Zapojenie automatickej detekcie a notifikácie zóny zásahu elektronického terča je riešené tak, že predná vrstva elektronického terča, ktorá je grafickým návrhom aspoň jednej zásahovej zóny a ktorá je tvorená elektrovodivým náterom (1) je cez rezistor snímača (5) pripojená na jeden pól batérie (8) a zadná elektrovodivá vrstva (3) elektronického terča je pripojená na druhý pól batérie (8). Výstup zo snímača (5) je prepojený s procesorom (6). Výstup procesora (6) je prepojený s rádiomodulom (7) a/alebo s modulom svetelnej signalizácie (9). Rádiomodul (7) je bezdrôtovou komunikačnou sieťou prepojený s koncovým periférnym zobrazovacím zariadením. 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Schochmann Róbert, Ing.; Keltská 953/69, Bratislava-Rusovce 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Schochmann Róbert, Ing.; Topolčianska 21, 851 10 Bratislava 59; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  BRICHTA & PARTNERS s. r. o.; Grösslingová 6-8, Bratislava-Staré Mesto 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Patentový spis  PDF 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  PCT/SK2018/000008 
   Minimálna platnosť do  30.10.2022 
   Maximálna platnosť do  30.10.2037 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 06.05.2019 5/2019 BA9A
2 Udelené patenty 25.08.2021 16/2021 FG4A
 
PP 112-2017
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
08 Poplatok za podanie patentovej prihlášky pôvodcom alebo spolupôvodcami 18.11.2017 27,00 EUR
40 Poplatok za pokračovanie v konaní 26.09.2018 66,00 EUR
06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 06.11.2018 10,00 EUR
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 29.10.2020 58,00 EUR
21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 22.06.2021 76,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 112-2017
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
22 za udržiavanie platnosti patentu (vymeriavací) 09.07.2021 248,00 EUR 5
53 udržiavací poplatok za patent za 6. rok 20.09.2022 116,00 EUR 6

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 112-2017
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o udelenie patentu na vynález 30.10.2017 Typ Doručené
Anotácia 30.10.2017 Typ Doručené
Obrázok k anotácii 30.10.2017 Typ Doručené
Obrázok k anotácii 30.10.2017 Typ Doručené
Opis 30.10.2017 Typ Doručené
Patentové nároky 30.10.2017 Typ Doručené
Výkresy 30.10.2017 Typ Doručené
Žiadosť o udelenie patentu na vynález 03.11.2017 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Anotácia 03.11.2017 Typ Doručené
Obrázok k anotácii 03.11.2017 Typ Doručené
Opis 03.11.2017 Typ Doručené
Patentové nároky 03.11.2017 Typ Doručené
Výkresy 03.11.2017 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 06.11.2017 Typ Doručené
08 Poplatok za podanie patentovej prihlášky pôvodcom alebo spolupôvodcami 21.11.2017 Typ Platba
správa o predbežnom prieskume - formálne chyby 18.12.2017 Typ Odoslané
správa o predbežnom prieskume - formálne chyby 19.12.2017 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 12.02.2018 Typ Doručené
Anotácia 12.02.2018 Typ Doručené
Obrázok k anotácii 12.02.2018 Typ Doručené
Opis 12.02.2018 Typ Doručené
Patentové nároky 12.02.2018 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 12.02.2018 Typ Doručené
Výkresy 12.02.2018 Typ Doručené
správa o predbežnom prieskume - formálne chyby 11.04.2018 Typ Odoslané
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 15.06.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 15.06.2018 Typ Doručené
rozhodnutie o zastavení konania - § 40 ods. 3 08.08.2018 Typ Odoslané
Žiadosť o pokračovanie v konaní 27.09.2018 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
40 Poplatok za pokračovanie v konaní 28.09.2018 Typ Platba
Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 04.10.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 04.10.2018 Typ Doručené
Odpoveď na správu úradu 09.10.2018 Typ Doručené
Opis 09.10.2018 Typ Doručené
Doplnenie materiálov 12.10.2018 Typ Doručené
Plná moc 12.10.2018 Typ Doručené
oznámenie o zápise zmeny 18.10.2018 Typ Odoslané
rozhodnutie o vyhovení žiadosti o pokračovanie v konaní o PP 06.11.2018 Typ Odoslané
06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 08.11.2018 Typ Platba
vnútrospisový list 09.11.2018 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie PP 14.02.2019 Typ Interné listy
záznam o vykonaní predbežného prieskum 14.02.2019 Typ Interné listy
Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 13.10.2020 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 13.10.2020 Typ Doručené
Plná moc 13.10.2020 Typ Doručené
Identifikátor osoby 14.10.2020 Typ Doručené
oznámenie o zápise zmeny 15.10.2020 Typ Odoslané
vyžiadanie poplatku k žiadosti o ÚP 28.10.2020 Typ Odoslané
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 02.11.2020 Typ Platba
správa o úplnom prieskume - vecné chyby 01.04.2021 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 14.05.2021 Typ Doručené
Patentové nároky 14.05.2021 Typ Doručené
správa o úplnom prieskume - formálne chyby 25.05.2021 Typ Odoslané
pokyn na udelenie 07.06.2021 Typ Interné listy
Odpoveď na správu úradu 07.06.2021 Typ Doručené
Sprievodný list 07.06.2021 Typ Doručené
výzva na zaplatenie poplatku za vydanie patentovej listiny 17.06.2021 Typ Odoslané
21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 24.06.2021 Typ Platba
rozhodnutie o udelení patentu 25.06.2021 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní patentovej listiny 18.08.2021 Typ Odoslané
PP 112-2017
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 17.10.2018 BRICHTA & PARTNERS, Advokátska, patentová a známková kancelária, Brichtová Tatiana, JUDr.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 15.10.2020 BRICHTA & PARTNERS s. r. o. BRICHTA & PARTNERS, Advokátska, patentová a známková kancelária, Brichtová Tatiana, JUDr.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku