Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 11-2020
(11)  Číslo patentu   
(21)  Číslo prihlášky  11-2020 
(22)  Dátum podania prihlášky  20.02.2020 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  25.08.2021 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B62K 19/30  B62M 25/00  B60B 27/00   
(54)  Názov  Konštrukcia upevnenia zadného kolesa bicykla 
(57)  Anotácia  Konštrukcia upevnenia zadného kolesa bicykla s nábojom kolesa pozostáva z upínacieho uzla (20) na ľavej vidlici (16) priliehajúceho k náboju (17) kolesa a kazetového uzla (21) na pravej vidlici (16) priliehajúceho k náboju (17) kolesa, pričom cez upínací uzol (20), náboj (17) kolesa a kazetový uzol (21) je prevlečený hriadeľ (19) s perami. Upínací uzol (20) je tvorený ložiskovým domčekom (10), ktorý je pevne spojený s vidlicou (16). V ložiskovom domčeku (10) je uložené ložisko (9) zabezpečené proti axiálnemu pohybu poistným krúžkom (8). V ložisku (9) je uložený upínací náboj (4) s dvoma pevne a symetricky upevnenými krátkymi unášačmi (7). Na upínacom náboji (4) je pomocou závitu upevnená príruba (3), na ktorú je pomocou skrutiek (2) upevnený brzdový kotúč (1). Na konci upínacieho náboja (4) je pomocou čapu (6) upevnená excentrická páka (5). Kazetový uzol (21) je tvorený ložiskovým domčekom (10), ktorý je pevne spojený s vidlicou (16). V ložiskovom domčeku (10) je uložené ložisko (9), zabezpečené proti axiálnemu pohybu poistným krúžkom (8). V ložisku (9) je kazetový náboj (11) s dvoma pevne a symetricky upevnenými krátkymi unášačmi (7). Na kazetovom náboji (11) je pomocou závitu upevnená kazeta (15) aspoň s jedným reťazovým kolesom, v ktorej je uložená pružina (14). V náboji (17) kolesa sú pevne a symetricky upevnené dva dlhé unášače (18). Hriadeľ s perami (19) je na strane kazetového uzla (21) ukončený závitom s kruhovou maticou (12) a kontramaticou (13) a na strane upínacieho uzla (20) upevnený v montážnom celku excentrickou pákou (5). 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Slovenská technická univerzita v Bratislave; Vazovova 5, 812 43 Bratislava-Staré Mesto; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Görög Augustín, doc. Ing., PhD.; Ružová 7, 919 25 Šúrovce; SK;
Monček Miroslav, Ing.; Ludvika van Beethovena 5649/21, 917 08 Trnava 8; SK;
Kovačócy Pavel, doc. Dr. Ing.; Štadiónová 4, 919 43 Cífer; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav patentu   
   Patentový spis   
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 25.08.2021 16/2021 BA9A
 
PP 11-2020
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 03.03.2020 58,00 EUR
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 03.03.2020 30,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 11-2020
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 11-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 20.02.2020 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
1a Opis 20.02.2020 Typ Doručené
1b Patentové nároky 20.02.2020 Typ Doručené
1c Výkresy 20.02.2020 Typ Doručené
1d Obrázok k anotácii 20.02.2020 Typ Doručené
1e Plná moc 20.02.2020 Typ Doručené
1f Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 20.02.2020 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 21.02.2020 Typ Doručené
3 Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 20.02.2020 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
4 Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 25.02.2020 Typ Doručené
4a Sprievodný list 25.02.2020 Typ Doručené
5 09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 04.03.2020 Typ Platba
6 24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 04.03.2020 Typ Platba
7 pokyn na zverejnenie PP 07.06.2021 Typ Interné listy
PP 11-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku