Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PP 11-2017
(11)  Patent Number  288625 
(21)  Application Number  11-2017 
(22)  Application Date  01.02.2017 
(24)  Date from Which Patent Has Effect  08.01.2019 
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(40)  Application Publication Date  02.08.2018 
(47)  Date of Grant and Making Patent Available to the Public  19.11.2018 
(51)  International Patent Classification  B23B 27/16  B23B 29/24   
(54)  Title  Prípravok na rýchle a flexibilné meranie opotrebovania vybraných druhov rezných platničiek 
(57)  Abstract  Prípravok na rýchle a flexibilné meranie opotrebovania vybraných druhov rezných platničiek pozostáva z držiaka (1) doskového tvaru, v strede ktorého je centrálny priechodný otvor (6) s vnútorným závitom, do ktorého je z jednej strany naskrutkovaná valcová stopka (2) s vonkajším závitom, pričom z oboch strán v rohoch držiaka (1) sú tvarové vybrania (3). Všetky tvarové vybrania (3) situované oproti sebe z jednej aj druhej strany držiaka (1) doskového tvaru majú spoločný otvor (5), do ktorého je vsunutý magnet (7). V kútoch s ostrými uhlami tvarových vybraní (3) sú technologické otvory (4). 
(62)  Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Slovenská technická univerzita v Bratislave; Vazovova 5, 812 43 Bratislava; SK 
(72)  Inventor(s)  Vopát Tomáš, Ing., PhD.; Saleziánska 42, 917 01 Trnava 1; SK;
Šimna Vladimír, Ing., PhD.; Hospodárska 89, 917 01 Trnava 1; SK 
(74)  Attorney(s)   
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  udelený patent 
   Legal Status  platný 
   Published Patent  PDF 
   Published Application  PDF 
   Correction Documents   
   Licence Offer  No 
   Revocation of Patent   
   Partial Revocation of Patent   
   Lapse of Patent   
   Lien on Patent  No 
   Number of Related Application  21-2017 
   Patent in Force minimum until  01.02.2022 
   Patent in Force maximum until  01.02.2037 
   Reason for Patent Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené patentové prihlášky 02.08.2018 8/2018 BA9A
2 Udelené patenty 08.01.2019 1/2019 FG4A
 
PP 11-2017
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 24.02.2017 53,00 EUR
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 21.06.2018 116,00 EUR
21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 27.09.2018 66,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PP 11-2017
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Year Refund Date Refunded Amount
1 22 za udržiavanie platnosti patentu (vymeriavací) 29.10.2018 66,00 EUR 3
2 51 udržiavací poplatok za patent za 4. rok 22.01.2020 82,50 EUR 4
3 52 udržiavací poplatok za patent za 5. rok 26.01.2021 99,50 EUR 5

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PP 11-2017
S/N Item Name Date Type Document Payment
1 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 08.02.2017 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
1a Rovnopis prihlášky úžitkového vzoru 08.02.2017 Type Delivered
1b Opis 08.02.2017 Type Delivered
1c Patentové nároky 08.02.2017 Type Delivered
1d Anotácia 08.02.2017 Type Delivered
1e Obrázok k anotácii 08.02.2017 Type Delivered
1f Výkresy 08.02.2017 Type Delivered
2 09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 27.02.2017 Type Payment
3 výzva na predloženie plnej moci 06.03.2017 Type Sent document
4 Odpoveď na správu úradu 10.03.2017 Type Delivered
4a Plná moc 10.03.2017 Type Delivered
5 záznam o vykonaní predbežného prieskum 02.05.2018 Type Internal Letter
6 pokyn na zverejnenie PP 02.05.2018 Type Internal Letter
7 Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 04.06.2018 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
8 vyžiadanie poplatku k žiadosti o ÚP 07.06.2018 Type Sent document
9 24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 22.06.2018 Type Payment
10 správa o rešerši 09.07.2018 Type Internal Letter
11 záznam o vykonaní úplného prieskumu 09.07.2018 Type Internal Letter
12 pokyn na udelenie 31.07.2018 Type Internal Letter
13 výzva na zaplatenie poplatku za vydanie patentovej listiny 14.08.2018 Type Sent document
14 21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 28.09.2018 Type Payment
15 rozhodnutie o udelení patentu 15.10.2018 Type Sent document
16 oznámenie o zaslaní patentovej listiny 11.12.2018 Type Sent document
17 Výpoveď plnej moci 11.02.2020 Type Delivered
17a Príloha inde neuvedená 11.02.2020 Type Delivered
18 všeobecný referátnik 06.03.2020 Type Sent document
PP 11-2017
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Zápis alebo zmena zástupcu 06.03.2020 Kováčik Štefan, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku