Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 11-2017
(11)  Číslo patentu  288625 
(21)  Číslo prihlášky  11-2017 
(22)  Dátum podania prihlášky  01.02.2017 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu  08.01.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  02.08.2018 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti  19.11.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B23B 27/16  B23B 29/24   
(54)  Názov  Prípravok na rýchle a flexibilné meranie opotrebovania vybraných druhov rezných platničiek 
(57)  Anotácia  Prípravok na rýchle a flexibilné meranie opotrebovania vybraných druhov rezných platničiek pozostáva z držiaka (1) doskového tvaru, v strede ktorého je centrálny priechodný otvor (6) s vnútorným závitom, do ktorého je z jednej strany naskrutkovaná valcová stopka (2) s vonkajším závitom, pričom z oboch strán v rohoch držiaka (1) sú tvarové vybrania (3). Všetky tvarové vybrania (3) situované oproti sebe z jednej aj druhej strany držiaka (1) doskového tvaru majú spoločný otvor (5), do ktorého je vsunutý magnet (7). V kútoch s ostrými uhlami tvarových vybraní (3) sú technologické otvory (4). 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Slovenská technická univerzita v Bratislave; Vazovova 5, 812 43 Bratislava; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Vopát Tomáš, Ing., PhD.; Saleziánska 42, 917 01 Trnava 1; SK;
Šimna Vladimír, Ing., PhD.; Hospodárska 89, 917 01 Trnava 1; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Patentový spis  PDF 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  21-2017 
   Minimálna platnosť do  01.02.2022 
   Maximálna platnosť do  01.02.2037 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 02.08.2018 8/2018 BA9A
2 Udelené patenty 08.01.2019 1/2019 FG4A
 
PP 11-2017
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 24.02.2017 53,00 EUR
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 21.06.2018 116,00 EUR
21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 27.09.2018 66,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 11-2017
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
1 22 za udržiavanie platnosti patentu (vymeriavací) 29.10.2018 66,00 EUR 3
2 51 udržiavací poplatok za patent za 4. rok 22.01.2020 82,50 EUR 4
3 52 udržiavací poplatok za patent za 5. rok 26.01.2021 99,50 EUR 5

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 11-2017
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 08.02.2017 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
1a Rovnopis prihlášky úžitkového vzoru 08.02.2017 Typ Doručené
1b Opis 08.02.2017 Typ Doručené
1c Patentové nároky 08.02.2017 Typ Doručené
1d Anotácia 08.02.2017 Typ Doručené
1e Obrázok k anotácii 08.02.2017 Typ Doručené
1f Výkresy 08.02.2017 Typ Doručené
2 09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 27.02.2017 Typ Platba
3 výzva na predloženie plnej moci 06.03.2017 Typ Odoslané
4 Odpoveď na správu úradu 10.03.2017 Typ Doručené
4a Plná moc 10.03.2017 Typ Doručené
5 záznam o vykonaní predbežného prieskum 02.05.2018 Typ Interné listy
6 pokyn na zverejnenie PP 02.05.2018 Typ Interné listy
7 Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 04.06.2018 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
8 vyžiadanie poplatku k žiadosti o ÚP 07.06.2018 Typ Odoslané
9 24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 22.06.2018 Typ Platba
10 správa o rešerši 09.07.2018 Typ Interné listy
11 záznam o vykonaní úplného prieskumu 09.07.2018 Typ Interné listy
12 pokyn na udelenie 31.07.2018 Typ Interné listy
13 výzva na zaplatenie poplatku za vydanie patentovej listiny 14.08.2018 Typ Odoslané
14 21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 28.09.2018 Typ Platba
15 rozhodnutie o udelení patentu 15.10.2018 Typ Odoslané
16 oznámenie o zaslaní patentovej listiny 11.12.2018 Typ Odoslané
17 Výpoveď plnej moci 11.02.2020 Typ Doručené
17a Príloha inde neuvedená 11.02.2020 Typ Doručené
18 všeobecný referátnik 06.03.2020 Typ Odoslané
PP 11-2017
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 06.03.2020 Kováčik Štefan, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku