Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 11-2007
(11)  Číslo patentu  287679 
(21)  Číslo prihlášky  11-2007 
(22)  Dátum podania prihlášky  11.01.2007 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu  06.05.2011 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  05.08.2008 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti  26.04.2011 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H04N 7/173  H04N 7/16  H04N 7/10  H04N 5/44   
(54)  Názov  Zapojenie koncovej užívateľskej skrinky interaktívneho televízneho káblového rozvodu 
(57)  Anotácia  Koncová užívateľská skrinka interaktívneho televízneho kábelového rozvodu je určená na interaktívnu komunikáciu anológových televíznych prijímačov v analógových interaktívnych televíznych kábelových rozvodoch a pracuje tak, že televízny signál prichádzajúci z bloku rozvodu interaktívnej káblovej televízie (1) prechádza cez blok pásmového priepustu televíznych programov (14) do bloku zlučovača (15) a do bloku televízneho prijímača (16). Taktiež televízny signál prichádzajúci z bloku rozvodu interaktívnej káblovej televízie (1) prechádza cez blok selektívneho pásmového priepustu na video na objednávku (13) do bloku zlučovača (15). Dáta z dátového kanála bloku rozvodu interaktívnej kábelovej televízie (1) prichádzajú do bloku obojsmernej výhybky (3) a do bloku modemu interaktívneho televízneho kábelového rozvodu (8), ďalej do bloku komunikačného adaptéra (7) a do bloku systémovej zbernice (4). Sú zobrazené v bloku televízneho prijímača (16) alebo bloku televízneho monitora (19). Cez blok diaľkového ovládania (10) sa vyberie príslušná akcia z ponúkaného menu. Celá činnosť je riadená blokom riadenia (5). Skrinka umožňuje v bloku voliteľných medzistykov (6) rôzne spôsoby pripojenia a cez blok voliteľných prídavných zariadení (9) pripojenie prídavných zariadení tak, že sa správa ako personálny počítač. 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Žilinská univerzita v Žiline; Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Hottmar Vladimír, doc. Ing., PhD.; Nanterská 1682/7/31, 010 08 Žilina 8; SK;
Schwartz Ladislav, doc. Ing. PhD.; Rajecká cesta 5, 010 01 Žilina; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zaniknutý 
   Patentový spis  PDF 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu  11.01.2014 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  11.01.2014 
   Maximálna platnosť do  11.01.2027 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Nezaplatením udrž. poplatku (PP) 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 05.08.2008 08/2008 BA9A
2 Udelené patenty 06.05.2011 05/2011 FG4A
3 Zaniknuté patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 03.10.2014 10/2014 MM4A
 
PP 11-2007
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 22 za udržiavanie platnosti patentu (vymeriavací) 18.05.2011 5 248,00 EUR
2 53 udržiavací poplatok za patent za 6. rok 22.12.2011 6 116,00 EUR
3 54 udržiavací poplatok za patent za 7. rok 27.12.2012 7 132,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 11-2007
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 11.01.2007 Typ Doručené
1a Opis 11.01.2007 Typ Doručené
1b Patentové nároky 11.01.2007 Typ Doručené
1c Anotácia 11.01.2007 Typ Doručené
1d Obrázok k anotácii 11.01.2007 Typ Doručené
2 09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 24.01.2007 Typ Platba
3 Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 15.01.2008 Typ Doručené
4 24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 17.01.2008 Typ Platba
5 pokyn na zverejnenie PP 24.06.2008 Typ Interné listy
6 správa o rešerši 10.12.2010 Typ Interné listy
7 záznam o vykonaní úplného prieskumu 10.12.2010 Typ Interné listy
8 pokyn na udelenie 10.12.2010 Typ Interné listy
9 výzva na zaplatenie poplatku za vydanie patentovej listiny 31.01.2011 Typ Odoslané
10 21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 28.02.2011 Typ Platba
11 rozhodnutie o udelení patentu 22.03.2011 Typ Odoslané
12 oznámenie o zaslaní patentovej listiny 26.04.2011 Typ Odoslané
PP 11-2007
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku