Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 109-2019
(11)  Číslo patentu   
(21)  Číslo prihlášky  109-2019 
(22)  Dátum podania prihlášky  10.10.2019 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  14.04.2021 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B01D 63/02  B01D 53/26  B01D 53/22   
(54)  Názov  Membránový separátor plynov so vstavaným ventilom a spôsob jeho otvárania a zatvárania 
(57)  Anotácia  Membránový separátor obsahuje známe vyhotovenie vstupnej komory (14), dutých selektívnych vlákien (15), výstupnej komory (18), stredového jadra (20) a oplachového priestoru (23). Membránový separátor obsahuje vstavaný kombinovaný ventil vo výstupnej komore (18) a v stredovom priestore (21) a spätný ventil (25) na vstupnom rozvode. Vstavaný ventil obsahuje škrtiacu časť (30) na zabezpečenie zníženého spätného toku finálneho produktu z výstupného rozvodu do vnútorného priestoru dutých vlákien (15) a tesniacu časť (31) na zabezpečenie zastavenia toku oplachovacieho média z výstupnej komory (18) do oplachového priestoru (23) v stave, keď cez separátor nepreteká vstupné médium. Spôsob otvárania membránového separátora zahŕňa otvorenie tesniacej časti (31) a následné otvorenie a deaktiváciu škrtiacej časti (30). Spôsob zatvárania membránového separátora zhŕňa zatvorenie a aktiváciu škrtiacej časti (30) a uzavretie tesniacej časti (31). 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  EKOM spol. s r. o.; Priemyselná 5031/18, 921 01 Piešťany 1; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Mikšovský Jaromír, Ing.; Mateja Bela 4752/52, Piešťany 
(74)  Zástupca (-ovia)  BELEŠČÁK & PARTNERS, s.r.o.; Kukučínova 13, 921 01 Piešťany 1; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav patentu   
   Patentový spis   
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  PCT/SK2020/050018 
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 14.04.2021 7/2021 BA9A
 
PP 109-2019
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 18.10.2019 30,00 EUR
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 18.10.2019 58,00 EUR
Poplatok za vykonanie rešerše v prioritnej lehote 08.11.2019 58,00 EUR
06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 02.11.2020 10,00 EUR
05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 13.01.2022 10,00 EUR
05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 01.03.2022 10,00 EUR
05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 05.05.2022 10,00 EUR
05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 12.07.2022 10,00 EUR
05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 06.09.2022 10,00 EUR
05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 07.11.2022 10,00 EUR
Poplatok za vydanie patentovej listiny 29.11.2022 186,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 109-2019
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 109-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o udelenie patentu na vynález 10.10.2019 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Generálna plná moc 10.10.2019 Typ Doručené
Obrázok k anotácii 10.10.2019 Typ Doručené
Opis 10.10.2019 Typ Doručené
Patentové nároky 10.10.2019 Typ Doručené
Výkresy 10.10.2019 Typ Doručené
Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 10.10.2019 Typ Doručené
Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 10.10.2019 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 11.10.2019 Typ Doručené
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 22.10.2019 Typ Platba
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 22.10.2019 Typ Platba
Poplatok za vykonanie rešerše v prioritnej lehote 11.11.2019 Typ Platba
správa o predbežnom prieskume - formálne chyby 11.06.2020 Typ Odoslané
oznámenie o výsledku rešerše 11.06.2020 Typ Odoslané
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 07.08.2020 Typ Doručené
vnútrospisový list 14.10.2020 Typ Interné listy
Odpoveď na správu úradu 15.10.2020 Typ Doručené
Patentové nároky 15.10.2020 Typ Doručené
Patentové nároky 15.10.2020 Typ Doručené
06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 11.11.2020 Typ Platba
vnútrospisový list 12.11.2020 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie PP 31.12.2020 Typ Interné listy
správa o úplnom prieskume - vecné chyby 26.08.2021 Typ Odoslané
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 29.10.2021 Typ Doručené
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 29.10.2021 Typ Doručené
prvé predĺženie lehoty (bezplatne) 02.11.2021 Typ Odoslané
Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 29.12.2021 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
druhé a ďalšie predĺženie lehoty (spoplatnené) 10.01.2022 Typ Odoslané
05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 17.01.2022 Typ Platba
Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 01.03.2022 Typ Doručené
Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 29.04.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
druhé a ďalšie predĺženie lehoty (spoplatnené) 04.05.2022 Typ Odoslané
Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 30.06.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
druhé a ďalšie predĺženie lehoty (spoplatnené) 07.07.2022 Typ Odoslané
Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 02.09.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
druhé a ďalšie predĺženie lehoty (spoplatnené) 06.09.2022 Typ Odoslané
Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 05.11.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
druhé a ďalšie predĺženie lehoty (spoplatnené) 07.11.2022 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 16.11.2022 Typ Doručené
Patentové nároky 16.11.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 16.11.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 16.11.2022 Typ Doručené
výzva na zaplatenie poplatku za vydanie patentovej listiny 23.11.2022 Typ Odoslané Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
rozhodnutie o udelení patentu 01.12.2022 Typ Odoslané
PP 109-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku