Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 109-2018
(11)  Číslo patentu   
(21)  Číslo prihlášky  109-2018 
(22)  Dátum podania prihlášky  02.10.2018 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  02.04.2020 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B60B 15/18  B60C 27/04  B60C 11/16   
(54)  Názov  Špeciálne motorové vozidlo na záchranárske práce 
(57)  Anotácia  Špeciálne motorové vozidlo na záchranárske práce obsahuje predné hnané koleso (1) a zadné hnacie kolesá (2) špeciálneho motorového vozidla (3), ktoré sú naplnené vzduchom a vystrojené oceľovými výstupkami (4). 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Slovenská technická univerzita v Bratislave; Vazovova 5, 812 43 Bratislava - mestská časť Staré Mesto; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Božek Pavol, Dr.h.c. prof. Ing., CSc.; Voderady 142, 919 42 Voderady; SK;
Abramov Ivan Vasilievič, prof., DrSc.; proezd Vishnevij 4, 426041 Izhevsk; RU;
Pivarčiová Elena, doc. Mgr., PhD.; V. P. Tótha 10, 960 01 Zvolen; SK;
Abramov Andrej Ivanovič, doc.; proezd Vishnevij 4, 426041 Izhevsk; RU 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zamietnutá prihláška 
   Právny stav patentu   
   Patentový spis   
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 02.04.2020 4/2020 BA9A
2 Zamietnuté patentové prihlášky 07.12.2022 23/2022 FC9A
 
PP 109-2018
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 12.10.2018 58,00 EUR
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 12.10.2018 30,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 109-2018
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 109-2018
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o udelenie patentu na vynález 02.10.2018 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Obrázok k anotácii 02.10.2018 Typ Doručené
Opis 02.10.2018 Typ Doručené
Patentové nároky 02.10.2018 Typ Doručené
Výkresy 02.10.2018 Typ Doručené
Výkresy 02.10.2018 Typ Doručené
Výkresy 02.10.2018 Typ Doručené
Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 02.10.2018 Typ Doručené
Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 02.10.2018 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 02.10.2018 Typ Doručené
Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 05.10.2018 Typ Doručené
Doplnenie materiálov 05.10.2018 Typ Doručené
Plná moc 05.10.2018 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 05.10.2018 Typ Doručené
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 15.10.2018 Typ Platba
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 15.10.2018 Typ Platba
pokyn na zverejnenie PP 30.01.2020 Typ Interné listy
záznam o vykonaní predbežného prieskum 30.01.2020 Typ Interné listy
správa o úplnom prieskume - vecné chyby 16.05.2022 Typ Odoslané
správa o rešerši 16.05.2022 Typ Interné listy
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 15.07.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 15.07.2022 Typ Doručené
prvé predĺženie lehoty (bezplatne) 22.07.2022 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 18.09.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 18.09.2022 Typ Doručené
rozhodnutie o zamietnutí - § 44 ods. 1 11.10.2022 Typ Odoslané
PP 109-2018
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku