Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PP 109-2017
(11)  Patent Number   
(21)  Application Number  109-2017 
(22)  Application Date  24.10.2017 
(24)  Date from Which Patent Has Effect   
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(40)  Application Publication Date  06.05.2019 
(47)  Date of Grant and Making Patent Available to the Public   
(51)  International Patent Classification  E06B 9/00  E06B 9/26  E06B 9/264  E06B 9/36  E06B 9/24  F24D 13/00   
(54)  Title  Zariadenie na interiérové vyhrievanie vnútorným tieniacim lamelovým výrobkom 
(57)  Abstract  Opísané je zariadenie na interiérové vyhrievanie vnútorným tieniacim lamelovým výrobkom, najmä vyhrievanými žalúziami a roletami, kde najmenej jeden tepelný vodič (2) je z jednej strany pripojený na zdroj (1) a z druhej strany je pripevnený na najmenej jednu lamelu (31) tieniaceho výrobku (3). 
(62)  Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Timko Štefan; Záhradná 425/11, 044 23 Jasov; SK 
(72)  Inventor(s)  Timko Štefan; Záhradná 425/11, 044 23 Jasov; SK 
(74)  Attorney(s)  Gruber Dalibor, Ing.; Humenská 29, 040 11 Košice; SK 
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  zamietnutá prihláška 
   Legal Status   
   Published Patent   
   Published Application  PDF 
   Correction Documents   
   Licence Offer  No 
   Revocation of Patent   
   Partial Revocation of Patent   
   Lapse of Patent   
   Lien on Patent  No 
   Number of Related Application   
   Patent in Force minimum until   
   Patent in Force maximum until   
   Reason for Patent Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené patentové prihlášky 06.05.2019 05/2019 BA9A
2 Zamietnuté patentové prihlášky 24.03.2021 06/2021 FC9A
 
PP 109-2017
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PP 109-2017
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 24.10.2017 Type Delivered
1a Sprievodný list 24.10.2017 Type Delivered
2 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 26.10.2017 Type Delivered
2a Plná moc 26.10.2017 Type Delivered
2b Príloha inde neuvedená 26.10.2017 Type Delivered
2c Anotácia 26.10.2017 Type Delivered
2d Obrázok k anotácii 26.10.2017 Type Delivered
2e Opis 26.10.2017 Type Delivered
2f Patentové nároky 26.10.2017 Type Delivered
2g Výkresy 26.10.2017 Type Delivered
3 Potvrdenie o podaní 27.10.2017 Type Delivered
4 08 Poplatok za podanie patentovej prihlášky pôvodcom alebo spolupôvodcami 07.11.2017 Type Payment
5 Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 16.11.2017 Type Delivered
6 24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 20.11.2017 Type Payment
7 Žiadosť o vydanie osvedčenia o práve prednosti 24.11.2017 Type Delivered
8 06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 28.11.2017 Type Payment
9 potvrdenie o vyhotovení prioritného dokladu 19.12.2017 Type Sent document
10 záznam o vykonaní predbežného prieskum 12.02.2019 Type Internal Letter
11 pokyn na zverejnenie PP 12.02.2019 Type Internal Letter
12 správa o rešerši 08.09.2020 Type Internal Letter
13 správa o úplnom prieskume - vecné chyby 08.09.2020 Type Sent document
14 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 18.11.2020 Type Delivered
15 prvé predĺženie lehoty (bezplatne) 19.11.2020 Type Sent document
16 rozhodnutie o zamietnutí - § 44 ods. 1 02.02.2021 Type Sent document
PP 109-2017
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku