Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 109-2017
(11)  Číslo patentu   
(21)  Číslo prihlášky  109-2017 
(22)  Dátum podania prihlášky  24.10.2017 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  06.05.2019 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  E06B 9/00  E06B 9/26  E06B 9/264  E06B 9/36  E06B 9/24  F24D 13/00   
(54)  Názov  Zariadenie na interiérové vyhrievanie vnútorným tieniacim lamelovým výrobkom 
(57)  Anotácia  Opísané je zariadenie na interiérové vyhrievanie vnútorným tieniacim lamelovým výrobkom, najmä vyhrievanými žalúziami a roletami, kde najmenej jeden tepelný vodič (2) je z jednej strany pripojený na zdroj (1) a z druhej strany je pripevnený na najmenej jednu lamelu (31) tieniaceho výrobku (3). 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Timko Štefan; Záhradná 425/11, 044 23 Jasov; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Timko Štefan; Záhradná 425/11, 044 23 Jasov; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  Gruber Dalibor, Ing.; Humenská 29, 040 11 Košice; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zamietnutá prihláška 
   Právny stav patentu   
   Patentový spis   
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 06.05.2019 05/2019 BA9A
2 Zamietnuté patentové prihlášky 24.03.2021 06/2021 FC9A
 
PP 109-2017
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 109-2017
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 24.10.2017 Typ Doručené
1a Sprievodný list 24.10.2017 Typ Doručené
2 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 26.10.2017 Typ Doručené
2a Plná moc 26.10.2017 Typ Doručené
2b Príloha inde neuvedená 26.10.2017 Typ Doručené
2c Anotácia 26.10.2017 Typ Doručené
2d Obrázok k anotácii 26.10.2017 Typ Doručené
2e Opis 26.10.2017 Typ Doručené
2f Patentové nároky 26.10.2017 Typ Doručené
2g Výkresy 26.10.2017 Typ Doručené
3 Potvrdenie o podaní 27.10.2017 Typ Doručené
4 08 Poplatok za podanie patentovej prihlášky pôvodcom alebo spolupôvodcami 07.11.2017 Typ Platba
5 Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 16.11.2017 Typ Doručené
6 24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 20.11.2017 Typ Platba
7 Žiadosť o vydanie osvedčenia o práve prednosti 24.11.2017 Typ Doručené
8 06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 28.11.2017 Typ Platba
9 potvrdenie o vyhotovení prioritného dokladu 19.12.2017 Typ Odoslané
10 záznam o vykonaní predbežného prieskum 12.02.2019 Typ Interné listy
11 pokyn na zverejnenie PP 12.02.2019 Typ Interné listy
12 správa o rešerši 08.09.2020 Typ Interné listy
13 správa o úplnom prieskume - vecné chyby 08.09.2020 Typ Odoslané
14 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 18.11.2020 Typ Doručené
15 prvé predĺženie lehoty (bezplatne) 19.11.2020 Typ Odoslané
16 rozhodnutie o zamietnutí - § 44 ods. 1 02.02.2021 Typ Odoslané
PP 109-2017
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku