Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 108-2017
(11)  Číslo patentu   
(21)  Číslo prihlášky  108-2017 
(22)  Dátum podania prihlášky  23.10.2017 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  06.05.2019 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A45D 44/08   
(54)  Názov  Triboelektrický spôsob zberu strihaných vlasov 
(57)  Anotácia  Triboelektrický spôsob zberu strihaných vlasov zabezpečuje, že strihané vlasy (1) sú zachytávané na tenkej kovovej sieťke (4) s izolátorom (5), po predchádzajúcom nabití spôsobenom trením hrebeňa (2) o strihané vlasy (1) nožnicami (3). 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Slovenská technická univerzita v Bratislave; Vazovova 5, 812 43 Bratislava; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Božek Pavol, Dr.h.c. prof. Ing., CSc.; Podhájska 142, 919 42 Voderady; SK;
Zajačko Ivan, Ing., PhD.; Nešporova 2237/7, 010 01 Žilina 1; SK;
Cisár Miroslav, Ing., PhD.; Papradno 419, 018 13 Papradno; SK;
Bulej Vladimír, Ing., PhD.; Štúrová 24, 038 52 Sučany; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav patentu   
   Patentový spis   
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 06.05.2019 05/2019 BA9A
 
PP 108-2017
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 108-2017
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 23.10.2017 Typ Doručené
1a Plná moc 23.10.2017 Typ Doručené
1b Opis 23.10.2017 Typ Doručené
1c Patentové nároky 23.10.2017 Typ Doručené
1d Anotácia 23.10.2017 Typ Doručené
1e Obrázok k anotácii 23.10.2017 Typ Doručené
1f Výkresy 23.10.2017 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 24.10.2017 Typ Doručené
3 09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 13.11.2017 Typ Platba
4 správa o predbežnom prieskume - formálne chyby 04.01.2018 Typ Odoslané
5 Odpoveď na správu úradu 12.03.2018 Typ Doručené
5a Opis 12.03.2018 Typ Doručené
5b Patentové nároky 12.03.2018 Typ Doručené
5c Anotácia 12.03.2018 Typ Doručené
5d Obrázok k anotácii 12.03.2018 Typ Doručené
5e Výkresy 12.03.2018 Typ Doručené
6 Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 11.01.2019 Typ Doručené
6a Príloha inde neuvedená 11.01.2019 Typ Doručené
6b Plná moc 11.01.2019 Typ Doručené
7 vyžiadanie poplatku k žiadosti o ÚP 21.01.2019 Typ Odoslané
8 24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 23.01.2019 Typ Platba
9 záznam o vykonaní predbežného prieskum 12.02.2019 Typ Interné listy
10 pokyn na zverejnenie PP 12.02.2019 Typ Interné listy
11 správa o rešerši 03.09.2021 Typ Interné listy
12 správa o úplnom prieskume - vecné chyby 07.09.2021 Typ Odoslané
13 Odpoveď na správu úradu 12.11.2021 Typ Doručené
13a Sprievodný list 12.11.2021 Typ Doručené
13b Plná moc 12.11.2021 Typ Doručené
14 rozhodnutie o zamietnutí - § 44 ods. 1 25.11.2021 Typ Odoslané
PP 108-2017
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku