Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 108-2015
(11)  Číslo patentu  288662 
(21)  Číslo prihlášky  108-2015 
(22)  Dátum podania prihlášky  18.12.2015 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu  06.05.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  CZ2015-1 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  06.01.2015 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  CZ 
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  01.08.2016 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti  27.03.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G05D 23/00  G05B 13/00   
(54)  Názov  Spôsob regulácie vykurovania v závislosti od tepelnej straty a tepelných ziskov 
(57)  Anotácia  Pri opísanom spôsobe regulácie vykurovania v závislosti od tepelnej straty a tepelných ziskov, vždy na konci každej regulačnej periódy, na základe aktuálnej teploty vstupného teplonosného média (Tp), aktuálnej teploty výstupného teplonosného média (Tv) a aktuálneho prietoku teplonosného média (Mp) vykurovacou sústavou vykonáva regulátor (R) výpočet aktuálneho tepelného príkonu (Pf) vykurovaného objektu, ktorý sa potom porovná s tepelnou stratou vykurovaného objektu (Tza) pri aktuálnej vonkajšej teplote (Ta), pričom priebeh tepelnej straty (Tza) v závislosti od vonkajšej teploty sa pre konkrétny vykurovaný objekt vopred definuje podľa štandardného projekčného výpočtu. V prípade, že sa hodnota aktuálneho tepelného príkonu (Pf) líši od tepelnej straty (Tza), vykonáva sa pomocou regulačného ventilu (Rv) so servopohonom (S) pre ďalšiu regulačnú periódu korekcia teploty vstupného teplonosného média (Tp) podľa vopred zvolenej ekvitermickej vykurovacej krivky, kde sa teplota vstupného teplonosného média (Tp) z priebehu ekvitermickej vykurovacej krivky definuje podľa korigovanej vonkajšej teploty (Tak). 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Kocián Pavel, Ing.; Tyršovo nábřeží 1706, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm; CZ 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Kocián Pavel, Ing.; Tyršovo nábřeží č. 1706, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm; CZ 
(74)  Zástupca (-ovia)  Ing. Dalibor Gruber - GELE; Humenská 333/29, Košice-Západ 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Patentový spis  PDF 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  18.12.2023 
   Maximálna platnosť do  18.12.2035 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 01.08.2016 8/2016 BA9A
2 Udelené patenty 06.05.2019 5/2019 FG4A
 
PP 108-2015
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
08 Poplatok za podanie patentovej prihlášky pôvodcom alebo spolupôvodcami 05.01.2016 27,00 EUR
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 26.09.2018 116,00 EUR
21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 10.02.2019 126,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 108-2015
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
22 za udržiavanie platnosti patentu (vymeriavací) 11.03.2019 148,50 EUR 4
52 udržiavací poplatok za patent za 5. rok 04.02.2020 116,00 EUR 5
23 za udržiavanie platnosti patentu (udržiavací) 16.02.2020 83,00 EUR 5
53 udržiavací poplatok za patent za 6. rok 19.11.2020 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za patent za 7. rok 27.10.2021 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za patent za 8. rok 27.10.2022 149,00 EUR 8

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 108-2015
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o udelenie patentu na vynález 18.12.2015 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Žiadosť o udelenie patentu na vynález 21.12.2015 Typ Doručené
Anotácia 21.12.2015 Typ Doručené
Doklad o nadobudnutí práva na riešenie 21.12.2015 Typ Doručené
Obrázok k anotácii 21.12.2015 Typ Doručené
Opis 21.12.2015 Typ Doručené
Patentové nároky 21.12.2015 Typ Doručené
Plná moc 21.12.2015 Typ Doručené
Výkresy 21.12.2015 Typ Doručené
08 Poplatok za podanie patentovej prihlášky pôvodcom alebo spolupôvodcami 07.01.2016 Typ Platba
Doplnenie materiálov 15.01.2016 Typ Doručené
Doklad o práve prednosti 15.01.2016 Typ Doručené
Doklad preukazujúci právo na riešenie 15.01.2016 Typ Doručené
Plná moc 15.01.2016 Typ Doručené
správa o predbežnom prieskume - formálne chyby 21.01.2016 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 21.03.2016 Typ Doručené
Anotácia 21.03.2016 Typ Doručené
Opis 21.03.2016 Typ Doručené
Patentové nároky 21.03.2016 Typ Doručené
pokyn na zverejnenie PP 03.05.2016 Typ Interné listy
záznam o vykonaní predbežného prieskum 03.05.2016 Typ Interné listy
Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 12.09.2018 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Urgencia 12.09.2018 Typ Doručené
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 27.09.2018 Typ Platba
všeobecný referátnik 02.10.2018 Typ Odoslané
správa o rešerši 19.12.2018 Typ Interné listy
pokyn na udelenie 19.12.2018 Typ Interné listy
záznam o vykonaní úplného prieskumu 19.12.2018 Typ Interné listy
výzva na zaplatenie poplatku za vydanie patentovej listiny 16.01.2019 Typ Odoslané
21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 12.02.2019 Typ Platba
rozhodnutie o udelení patentu 15.02.2019 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní patentovej listiny 18.04.2019 Typ Odoslané
Oznámenie inde neuvedené 05.02.2020 Typ Doručené
výzva na zaplatenie poplatku/doplatku za udržiavanie P v platnosti - v predĺženej lehote 07.02.2020 Typ Odoslané
opätovne odoslaný list 11.02.2020 Typ Odoslané
Žiadosť inde neuvedená 16.11.2020 Typ Doručené
všeobecný referátnik 23.11.2020 Typ Odoslané
Žiadosť inde neuvedená 28.10.2021 Typ Doručené
Oznámenie k poplatkom 28.10.2021 Typ Doručené
všeobecný referátnik 04.11.2021 Typ Odoslané
Podanie inde neuvedené 27.10.2022 Typ Doručené
všeobecný referátnik 23.11.2022 Typ Odoslané
PP 108-2015
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku