Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PP 108-2015
(11)  Patent Number  288662 
(21)  Application Number  108-2015 
(22)  Application Date  18.12.2015 
(24)  Date from Which Patent Has Effect  06.05.2019 
(31)  Priority Number  CZ2015-1 
(32)  Priority Date  06.01.2015 
(33)  Country or Authority of Priority  CZ 
(40)  Application Publication Date  01.08.2016 
(47)  Date of Grant and Making Patent Available to the Public  27.03.2019 
(51)  International Patent Classification  G05D 23/00  G05B 13/00   
(54)  Title  Spôsob regulácie vykurovania v závislosti od tepelnej straty a tepelných ziskov 
(57)  Abstract  Pri opísanom spôsobe regulácie vykurovania v závislosti od tepelnej straty a tepelných ziskov, vždy na konci každej regulačnej periódy, na základe aktuálnej teploty vstupného teplonosného média (Tp), aktuálnej teploty výstupného teplonosného média (Tv) a aktuálneho prietoku teplonosného média (Mp) vykurovacou sústavou vykonáva regulátor (R) výpočet aktuálneho tepelného príkonu (Pf) vykurovaného objektu, ktorý sa potom porovná s tepelnou stratou vykurovaného objektu (Tza) pri aktuálnej vonkajšej teplote (Ta), pričom priebeh tepelnej straty (Tza) v závislosti od vonkajšej teploty sa pre konkrétny vykurovaný objekt vopred definuje podľa štandardného projekčného výpočtu. V prípade, že sa hodnota aktuálneho tepelného príkonu (Pf) líši od tepelnej straty (Tza), vykonáva sa pomocou regulačného ventilu (Rv) so servopohonom (S) pre ďalšiu regulačnú periódu korekcia teploty vstupného teplonosného média (Tp) podľa vopred zvolenej ekvitermickej vykurovacej krivky, kde sa teplota vstupného teplonosného média (Tp) z priebehu ekvitermickej vykurovacej krivky definuje podľa korigovanej vonkajšej teploty (Tak). 
(62)  Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Kocián Pavel, Ing.; Tyršovo nábřeží 1706, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm; CZ 
(72)  Inventor(s)  Kocián Pavel, Ing.; Tyršovo nábřeží č. 1706, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm; CZ 
(74)  Attorney(s)  Ing. Dalibor Gruber - GELE; Humenská 333/29, Košice-Západ 
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  udelený patent 
   Legal Status  platný 
   Published Patent  PDF 
   Published Application  PDF 
   Correction Documents   
   Licence Offer  No 
   Revocation of Patent   
   Partial Revocation of Patent   
   Lapse of Patent   
   Lien on Patent  No 
   Number of Related Application   
   Patent in Force minimum until  18.12.2023 
   Patent in Force maximum until  18.12.2035 
   Reason for Patent Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené patentové prihlášky 01.08.2016 8/2016 BA9A
2 Udelené patenty 06.05.2019 5/2019 FG4A
 
PP 108-2015
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
08 Poplatok za podanie patentovej prihlášky pôvodcom alebo spolupôvodcami 05.01.2016 27,00 EUR
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 26.09.2018 116,00 EUR
21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 10.02.2019 126,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PP 108-2015
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Year Refund Date Refunded Amount
22 za udržiavanie platnosti patentu (vymeriavací) 11.03.2019 148,50 EUR 4
52 udržiavací poplatok za patent za 5. rok 04.02.2020 116,00 EUR 5
23 za udržiavanie platnosti patentu (udržiavací) 16.02.2020 83,00 EUR 5
53 udržiavací poplatok za patent za 6. rok 19.11.2020 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za patent za 7. rok 27.10.2021 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za patent za 8. rok 27.10.2022 149,00 EUR 8

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PP 108-2015
S/N Item Name Date Type Document Payment
Žiadosť o udelenie patentu na vynález 18.12.2015 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Žiadosť o udelenie patentu na vynález 21.12.2015 Type Delivered
Anotácia 21.12.2015 Type Delivered
Doklad o nadobudnutí práva na riešenie 21.12.2015 Type Delivered
Obrázok k anotácii 21.12.2015 Type Delivered
Opis 21.12.2015 Type Delivered
Patentové nároky 21.12.2015 Type Delivered
Plná moc 21.12.2015 Type Delivered
Výkresy 21.12.2015 Type Delivered
08 Poplatok za podanie patentovej prihlášky pôvodcom alebo spolupôvodcami 07.01.2016 Type Payment
Doplnenie materiálov 15.01.2016 Type Delivered
Doklad o práve prednosti 15.01.2016 Type Delivered
Doklad preukazujúci právo na riešenie 15.01.2016 Type Delivered
Plná moc 15.01.2016 Type Delivered
správa o predbežnom prieskume - formálne chyby 21.01.2016 Type Sent document
Odpoveď na správu úradu 21.03.2016 Type Delivered
Anotácia 21.03.2016 Type Delivered
Opis 21.03.2016 Type Delivered
Patentové nároky 21.03.2016 Type Delivered
pokyn na zverejnenie PP 03.05.2016 Type Internal Letter
záznam o vykonaní predbežného prieskum 03.05.2016 Type Internal Letter
Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 12.09.2018 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Urgencia 12.09.2018 Type Delivered
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 27.09.2018 Type Payment
všeobecný referátnik 02.10.2018 Type Sent document
správa o rešerši 19.12.2018 Type Internal Letter
pokyn na udelenie 19.12.2018 Type Internal Letter
záznam o vykonaní úplného prieskumu 19.12.2018 Type Internal Letter
výzva na zaplatenie poplatku za vydanie patentovej listiny 16.01.2019 Type Sent document
21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 12.02.2019 Type Payment
rozhodnutie o udelení patentu 15.02.2019 Type Sent document
oznámenie o zaslaní patentovej listiny 18.04.2019 Type Sent document
Oznámenie inde neuvedené 05.02.2020 Type Delivered
výzva na zaplatenie poplatku/doplatku za udržiavanie P v platnosti - v predĺženej lehote 07.02.2020 Type Sent document
opätovne odoslaný list 11.02.2020 Type Sent document
Žiadosť inde neuvedená 16.11.2020 Type Delivered
všeobecný referátnik 23.11.2020 Type Sent document
Žiadosť inde neuvedená 28.10.2021 Type Delivered
Oznámenie k poplatkom 28.10.2021 Type Delivered
všeobecný referátnik 04.11.2021 Type Sent document
Podanie inde neuvedené 27.10.2022 Type Delivered
všeobecný referátnik 23.11.2022 Type Sent document
PP 108-2015
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku