Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 107-2019
(11)  Číslo patentu  288900 
(21)  Číslo prihlášky  107-2019 
(22)  Dátum podania prihlášky  08.10.2019 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu  13.10.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  14.04.2021 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti  02.09.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B07B 13/00  B29B 17/02  B02C 4/00   
(54)  Názov  Spôsob vysokoúčinnej dekompozície vrstvených odpadových skiel a stavebnicová linka 
(57)  Anotácia  Pláty odpadového lepeného skla sú lámané v priečnom aj pozdĺžnom smere medzi dvoma pármi lámacích profilových valcov, následne sú ešte polámané úlomky skla prichytené k fólii otrepávané vibračným zariadením s nástrojom s ihlanovými hrotmi v tvare lišty a odvaľujúcim sa hladkým valcovým nástrojom, a napokon sú posledné prichytené úlomky skla z fólie stierané stieracími valcami. Lámaniu odpadového lepeného skla v priečnom aj pozdĺžnom smere predchádza popraskanie odpadového lepeného skla medzi hladkými valcami podávacieho modulu. Stavebnicová linka pozostáva z viacstupňovej zostavy variabilných modulov. Na vstupe je zaradený aspoň jeden lámací modul (A) s tvarovým profilovaním dvoch párov lámacích valcov (1), kde prvý pár lámacích valcov (1) je vertikálne posunutý proti druhému páru lámacích valcov (1). Stredným modulom zostavy je aspoň jeden otrepávací modul (B) s vibračným zariadením s nástrojom s ihlanovými hrotmi (2) v tvare lišty a odvaľujúcim sa hladkým valcovým nástrojom. Koncovým modulom zostavy je stierací modul (C) so stieracími valcami (3) s rozdielnou frekvenciou otáčania. Pred vstupom viacstupňovej zostavy variabilných modulov môže byť zaradený podávací modul (D) s hladkými valcami (4). 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Slovenská technická univerzita v Bratislave; Vazovova 5, 812 43 Bratislava - mestská časť Staré Mesto; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Šooš Ľubomír, prof. Ing., PhD.; Tulipánová 12, 841 01 Bratislava - mestská časť Dúbravka; SK;
Pokusová Marcela, prof. Ing., PhD.; Na barine 9, 841 03 Bratislava - mestská časť Lamač; SK;
Blecha Petr, doc. Ing., Ph.D.; Popkova 622/13, 664 34 Kuřim; CZ;
Matúš Miloš, Ing., PhD.; Lipnická 50, 900 42 Dunajská Lužná; SK;
Ondruška Juraj, Ing., PhD.; Pračanská 49, 831 07 Bratislava - mestská časť Vajnory; SK;
Čačko Viliam, Ing., PhD.; Mánesovo námestie 7, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka; SK;
Bábics Jozef, Ing.; Kostolná Gala 91, 930 34 Holice; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Patentový spis  PDF 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  08.10.2022 
   Maximálna platnosť do  08.10.2039 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 14.04.2021 07/2021 BA9A
2 Udelené patenty 13.10.2021 19/2021 FG4A
 
PP 107-2019
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 22 za udržiavanie platnosti patentu (vymeriavací) 06.08.2021 3 66,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 107-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 08.10.2019 Typ Doručené
1a Opis 08.10.2019 Typ Doručené
1b Patentové nároky 08.10.2019 Typ Doručené
1c Výkresy 08.10.2019 Typ Doručené
1d Obrázok k anotácii 08.10.2019 Typ Doručené
1e Plná moc 08.10.2019 Typ Doručené
1f Generálna plná moc 08.10.2019 Typ Doručené
1g Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 08.10.2019 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 10.10.2019 Typ Doručené
3 Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 08.10.2019 Typ Doručené
4 24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 22.10.2019 Typ Platba
5 09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 22.10.2019 Typ Platba
6 Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 29.10.2019 Typ Doručené
6a Sprievodný list 29.10.2019 Typ Doručené
7 Výpoveď plnej moci 11.02.2020 Typ Doručené
7a Príloha inde neuvedená 11.02.2020 Typ Doručené
8 všeobecný referátnik 05.03.2020 Typ Odoslané
9 pokyn na zverejnenie PP 02.02.2021 Typ Interné listy
10 správa o rešerši 23.03.2021 Typ Interné listy
11 správa o úplnom prieskume - formálne chyby 24.03.2021 Typ Odoslané
12 Odpoveď na správu úradu 28.05.2021 Typ Doručené
12a Sprievodný list 28.05.2021 Typ Doručené
12b Opis 28.05.2021 Typ Doručené
13 pokyn na udelenie 12.07.2021 Typ Interné listy
14 výzva na zaplatenie poplatku za vydanie patentovej listiny 20.07.2021 Typ Odoslané
15 21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 29.07.2021 Typ Platba
16 rozhodnutie o udelení patentu 02.08.2021 Typ Odoslané
PP 107-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 05.03.2020 Ing. Štefan Kováčik
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku