Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PP 107-2015
(11)  Patent Number  288718 
(21)  Application Number  107-2015 
(22)  Application Date  14.12.2015 
(24)  Date from Which Patent Has Effect  02.12.2019 
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(40)  Application Publication Date  03.07.2017 
(47)  Date of Grant and Making Patent Available to the Public  21.10.2019 
(51)  International Patent Classification  B25J 3/04   
(54)  Title  Inšpekčný potrubný robot 
(57)  Abstract  Inšpekčný potrubný robot je zariadenie pozostávajúce z minimálne troch identických článkov, ktoré sú tvorené nosným rámom (4) vo vertikálnej rovine, na ktorý je pripojená vrchná platforma (7), stredová platforma (8) a spodná platforma (9). O nosný rám (4) je z jednej strany pevne pripojený plošný spoj s riadiacou elektronikou (12), na ktorom je umiestnená riadiaca jednotka, a z druhej strany plošný spoj s elektrickými rozvodmi (13). K nosnému rámu (4) je pomocou vrchnej platformy (7) a stredovej platformy (8) pripojený polohový servomechanizmus (3), ktorého výstupný hriadeľ je pevne pripojený k nadstavcu (6) polohového servomechanizmu, pričom rotačný segment (1) je z vrchnej strany pevne pripojený k nadstavcu (6) polohového servomechanizmu a zo spodnej strany je pomocou skrutky pripojený k spodnej platforme (9) a pevný segment (2) je na nosný rám (4) umiestnený pomocou skrutiek vo vertikálnom smere. 
(62)  Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Technická univerzita v Košiciach; Letná 9, 042 00 Košice; SK 
(72)  Inventor(s)  Trebuňa František, Dr.h.c. mult. prof. Ing., CSc.; Letná 9, 042 00 Košice; SK;
Kelemen Michal, prof. Ing., PhD.; Park Komenského 8, 042 00 Košice; SK;
Pástor Miroslav, doc. Ing., PhD.; Letná 9, 042 00 Košice; SK;
Virgala Ivan, Ing., PhD.; Park Komenského 8, 042 00 Košice; SK 
(74)  Attorney(s)   
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  udelený patent 
   Legal Status  platný 
   Published Patent  PDF 
   Published Application  PDF 
   Correction Documents   
   Licence Offer  Yes 
   Revocation of Patent   
   Partial Revocation of Patent   
   Lapse of Patent   
   Lien on Patent  No 
   Number of Related Application   
   Patent in Force minimum until  14.12.2023 
   Patent in Force maximum until  14.12.2035 
   Reason for Patent Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené patentové prihlášky 03.07.2017 7/2017 BA9A
2 Udelené patenty 02.12.2019 12/2019 FG4A
3 Ponuky licencií na patenty 05.11.2019 11/2019 QA4A
 
PP 107-2015
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 22.12.2015 53,00 EUR
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 06.12.2017 58,00 EUR
21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 17.09.2019 66,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PP 107-2015
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Year Refund Date Refunded Amount
22 za udržiavanie platnosti patentu (vymeriavací) 21.10.2019 124,00 EUR 5
53 udržiavací poplatok za patent za 6. rok 13.11.2020 58,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za patent za 7. rok 05.11.2021 66,25 EUR 7
55 udržiavací poplatok za patent za 8. rok 11.11.2022 74,50 EUR 8

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PP 107-2015
S/N Item Name Date Type Document Payment
Žiadosť o udelenie patentu na vynález 14.12.2015 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Anotácia 14.12.2015 Type Delivered
Doklad o nadobudnutí práva na riešenie 14.12.2015 Type Delivered
Obrázok k anotácii 14.12.2015 Type Delivered
Opis 14.12.2015 Type Delivered
Patentové nároky 14.12.2015 Type Delivered
Výkresy 14.12.2015 Type Delivered
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 30.12.2015 Type Payment
pokyn na zverejnenie PP 30.03.2017 Type Internal Letter
záznam o vykonaní predbežného prieskum 30.03.2017 Type Internal Letter
Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 02.11.2017 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Sprievodný list 02.11.2017 Type Delivered
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 07.12.2017 Type Payment
správa o úplnom prieskume - formálne chyby 04.06.2019 Type Sent document
Odpoveď na správu úradu 08.08.2019 Type Delivered
Opis 08.08.2019 Type Delivered
Sprievodný list 08.08.2019 Type Delivered
pokyn na udelenie 20.08.2019 Type Internal Letter
výzva na zaplatenie poplatku za vydanie patentovej listiny 12.09.2019 Type Sent document
21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 18.09.2019 Type Payment
rozhodnutie o udelení patentu 20.09.2019 Type Sent document
Žiadosť inde neuvedená 08.10.2019 Type Delivered
Sprievodný list 08.10.2019 Type Delivered
oznámenie o zápise ponuky licencie 15.10.2019 Type Sent document
oznámenie o zaslaní patentovej listiny 26.11.2019 Type Sent document
PP 107-2015
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku