Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 107-2015
(11)  Číslo patentu  288718 
(21)  Číslo prihlášky  107-2015 
(22)  Dátum podania prihlášky  14.12.2015 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu  02.12.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  03.07.2017 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti  21.10.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B25J 3/04   
(54)  Názov  Inšpekčný potrubný robot 
(57)  Anotácia  Inšpekčný potrubný robot je zariadenie pozostávajúce z minimálne troch identických článkov, ktoré sú tvorené nosným rámom (4) vo vertikálnej rovine, na ktorý je pripojená vrchná platforma (7), stredová platforma (8) a spodná platforma (9). O nosný rám (4) je z jednej strany pevne pripojený plošný spoj s riadiacou elektronikou (12), na ktorom je umiestnená riadiaca jednotka, a z druhej strany plošný spoj s elektrickými rozvodmi (13). K nosnému rámu (4) je pomocou vrchnej platformy (7) a stredovej platformy (8) pripojený polohový servomechanizmus (3), ktorého výstupný hriadeľ je pevne pripojený k nadstavcu (6) polohového servomechanizmu, pričom rotačný segment (1) je z vrchnej strany pevne pripojený k nadstavcu (6) polohového servomechanizmu a zo spodnej strany je pomocou skrutky pripojený k spodnej platforme (9) a pevný segment (2) je na nosný rám (4) umiestnený pomocou skrutiek vo vertikálnom smere. 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Technická univerzita v Košiciach; Letná 9, 042 00 Košice; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Trebuňa František, Dr.h.c. mult. prof. Ing., CSc.; Letná 9, 042 00 Košice; SK;
Kelemen Michal, prof. Ing., PhD.; Park Komenského 8, 042 00 Košice; SK;
Pástor Miroslav, doc. Ing., PhD.; Letná 9, 042 00 Košice; SK;
Virgala Ivan, Ing., PhD.; Park Komenského 8, 042 00 Košice; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Patentový spis  PDF 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Áno 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  14.12.2022 
   Maximálna platnosť do  14.12.2035 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 03.07.2017 7/2017 BA9A
2 Udelené patenty 02.12.2019 12/2019 FG4A
3 Ponuky licencií na patenty 05.11.2019 11/2019 QA4A
 
PP 107-2015
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 22.12.2015 53,00 EUR
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 06.12.2017 58,00 EUR
21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 17.09.2019 66,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 107-2015
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
1 22 za udržiavanie platnosti patentu (vymeriavací) 21.10.2019 124,00 EUR 5
2 53 udržiavací poplatok za patent za 6. rok 13.11.2020 58,00 EUR 6
3 54 udržiavací poplatok za patent za 7. rok 05.11.2021 66,25 EUR 7

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 107-2015
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 14.12.2015 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
1a Opis 14.12.2015 Typ Doručené
1b Patentové nároky 14.12.2015 Typ Doručené
1c Anotácia 14.12.2015 Typ Doručené
1d Obrázok k anotácii 14.12.2015 Typ Doručené
1e Výkresy 14.12.2015 Typ Doručené
1f Doklad o nadobudnutí práva na riešenie 14.12.2015 Typ Doručené
2 09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 30.12.2015 Typ Platba
3 záznam o vykonaní predbežného prieskum 30.03.2017 Typ Interné listy
4 pokyn na zverejnenie PP 30.03.2017 Typ Interné listy
5 Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 02.11.2017 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
5a Sprievodný list 02.11.2017 Typ Doručené
6 24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 07.12.2017 Typ Platba
8 správa o úplnom prieskume - formálne chyby 04.06.2019 Typ Odoslané
9 Odpoveď na správu úradu 08.08.2019 Typ Doručené
9a Opis 08.08.2019 Typ Doručené
9b Sprievodný list 08.08.2019 Typ Doručené
11 pokyn na udelenie 20.08.2019 Typ Interné listy
12 výzva na zaplatenie poplatku za vydanie patentovej listiny 12.09.2019 Typ Odoslané
13 21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 18.09.2019 Typ Platba
14 rozhodnutie o udelení patentu 20.09.2019 Typ Odoslané
15 Žiadosť inde neuvedená 08.10.2019 Typ Doručené
15a Sprievodný list 08.10.2019 Typ Doručené
16 oznámenie o zápise ponuky licencie 15.10.2019 Typ Odoslané
17 oznámenie o zaslaní patentovej listiny 26.11.2019 Typ Odoslané
PP 107-2015
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku