Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 104-2016
(11)  Číslo patentu  288619 
(21)  Číslo prihlášky  104-2016 
(22)  Dátum podania prihlášky  05.12.2016 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu  03.12.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  02.07.2018 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti  01.10.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G01B 5/00  G01L 1/00  G01N 3/00  G01M 5/00  G01M 13/00  G01M 99/00   
(54)  Názov  Prenosné meracie zariadenie tuhosti strojov 
(57)  Anotácia  Prenosné meracie zariadenie tuhosti strojov je určené na technickú diagnostiku, opravárenskú a servisnú činnosť najmä vo výrobnej technike. Vyznačuje sa tým, že pozostáva zo snímača (3) polohy, ktorý sa dotýka skúmanej časti stroja, napr. výrobného stroja, vretena (2) umiestneného vo vretenníku (1) stroja a je prepojený cez tuhý nastaviteľný rám (8) do upevňovacieho zariadenia (7), ktoré je tuho pripevnené k rámu (9) stroja. V tesnej blízkosti snímača (3) polohy sa dotýka tlačný element (4) vretena stroja (2). 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Technická univerzita v Košiciach; Letná 9, 042 00 Košice; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Stejskal Tomáš, Ing., PhD.; Strakova 5, 040 01 Košice; SK;
Svetlík Jozef, doc. Ing., PhD.; Brnenská 45/A, 040 11 Košice; SK;
Demeč Peter, prof. Ing., CSc.; Krosnianska 55, 040 22 Košice; SK;
Dovica Miroslav, prof. Ing., PhD.; Hemerkova 24, 042 00 Košice; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Patentový spis  PDF 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Áno 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  05.12.2022 
   Maximálna platnosť do  05.12.2036 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 02.07.2018 7/2018 BA9A
2 Udelené patenty 03.12.2018 12/2018 FG4A
3 Ponuky licencií na patenty 05.11.2018 11/2018 QA4A
 
PP 104-2016
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 21.12.2016 116,00 EUR
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 21.12.2016 53,00 EUR
21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 14.08.2018 66,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 104-2016
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
1 22 za udržiavanie platnosti patentu (vymeriavací) 27.09.2018 33,00 EUR 3
2 51 udržiavací poplatok za patent za 4. rok 15.10.2019 41,25 EUR 4
3 52 udržiavací poplatok za patent za 5. rok 13.11.2020 49,75 EUR 5
4 53 udržiavací poplatok za patent za 6. rok 05.11.2021 58,00 EUR 6

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 104-2016
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 05.12.2016 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
1a Opis 05.12.2016 Typ Doručené
1b Patentové nároky 05.12.2016 Typ Doručené
1c Výkresy 05.12.2016 Typ Doručené
1d Anotácia 05.12.2016 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PP 13.12.2016 Typ Odoslané
3 09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 22.12.2016 Typ Platba
4 24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 27.12.2016 Typ Platba
5 Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 09.01.2017 Typ Doručené
6 správa o predbežnom prieskume - formálne chyby 17.02.2017 Typ Odoslané
7 Odpoveď na správu úradu 09.03.2017 Typ Doručené
7a Opis 09.03.2017 Typ Doručené
7b Patentové nároky 09.03.2017 Typ Doručené
7c Anotácia 09.03.2017 Typ Doručené
7d Výkresy 09.03.2017 Typ Doručené
8 záznam o vykonaní predbežného prieskum 20.02.2018 Typ Interné listy
9 pokyn na zverejnenie PP 20.02.2018 Typ Interné listy
10 správa o rešerši 16.05.2018 Typ Interné listy
11 správa o úplnom prieskume - formálne chyby 16.05.2018 Typ Odoslané
12 Odpoveď na správu úradu 15.06.2018 Typ Doručené
12a Sprievodný list 15.06.2018 Typ Doručené
12b Opis 15.06.2018 Typ Doručené
12c Plná moc 15.06.2018 Typ Doručené
13 správa o úplnom prieskume - formálne chyby 19.06.2018 Typ Odoslané
14 Odpoveď na správu úradu 26.06.2018 Typ Doručené
14a Sprievodný list 26.06.2018 Typ Doručené
14b Opis 26.06.2018 Typ Doručené
15 záznam o vykonaní úplného prieskumu 03.07.2018 Typ Interné listy
16 pokyn na udelenie 03.07.2018 Typ Interné listy
17 výzva na zaplatenie poplatku za vydanie patentovej listiny 01.08.2018 Typ Odoslané
18 21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 15.08.2018 Typ Platba
19 rozhodnutie o udelení patentu 30.08.2018 Typ Odoslané
20 Žiadosť inde neuvedená 19.09.2018 Typ Doručené
20a Sprievodný list 19.09.2018 Typ Doručené
21 oznámenie o zápise ponuky licencie 24.09.2018 Typ Odoslané
22 oznámenie o zaslaní patentovej listiny 26.11.2018 Typ Odoslané
PP 104-2016
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku