Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PP 104-2016
(11)  Patent Number  288619 
(21)  Application Number  104-2016 
(22)  Application Date  05.12.2016 
(24)  Date from Which Patent Has Effect  03.12.2018 
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(40)  Application Publication Date  02.07.2018 
(47)  Date of Grant and Making Patent Available to the Public  01.10.2018 
(51)  International Patent Classification  G01B 5/00  G01L 1/00  G01N 3/00  G01M 5/00  G01M 13/00  G01M 99/00   
(54)  Title  Prenosné meracie zariadenie tuhosti strojov 
(57)  Abstract  Prenosné meracie zariadenie tuhosti strojov je určené na technickú diagnostiku, opravárenskú a servisnú činnosť najmä vo výrobnej technike. Vyznačuje sa tým, že pozostáva zo snímača (3) polohy, ktorý sa dotýka skúmanej časti stroja, napr. výrobného stroja, vretena (2) umiestneného vo vretenníku (1) stroja a je prepojený cez tuhý nastaviteľný rám (8) do upevňovacieho zariadenia (7), ktoré je tuho pripevnené k rámu (9) stroja. V tesnej blízkosti snímača (3) polohy sa dotýka tlačný element (4) vretena stroja (2). 
(62)  Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Technická univerzita v Košiciach; Letná 9, 042 00 Košice; SK 
(72)  Inventor(s)  Stejskal Tomáš, Ing., PhD.; Strakova 5, 040 01 Košice; SK;
Svetlík Jozef, doc. Ing., PhD.; Brnenská 45/A, 040 11 Košice; SK;
Demeč Peter, prof. Ing., CSc.; Krosnianska 55, 040 22 Košice; SK;
Dovica Miroslav, prof. Ing., PhD.; Hemerkova 24, 042 00 Košice; SK 
(74)  Attorney(s)   
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  udelený patent 
   Legal Status  platný 
   Published Patent  PDF 
   Published Application  PDF 
   Correction Documents   
   Licence Offer  Yes 
   Revocation of Patent   
   Partial Revocation of Patent   
   Lapse of Patent   
   Lien on Patent  No 
   Number of Related Application   
   Patent in Force minimum until  05.12.2021 
   Patent in Force maximum until  05.12.2036 
   Reason for Patent Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené patentové prihlášky 02.07.2018 07/2018 BA9A
2 Udelené patenty 03.12.2018 12/2018 FG4A
3 Ponuky licencií na patenty 05.11.2018 11/2018 QA4A
 
PP 104-2016
S/N Fee Title Date Year Fee
1 22 za udržiavanie platnosti patentu (vymeriavací) 27.09.2018 3 33,00 EUR
2 51 udržiavací poplatok za patent za 4. rok 15.10.2019 4 41,25 EUR
3 52 udržiavací poplatok za patent za 5. rok 13.11.2020 5 49,75 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PP 104-2016
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 05.12.2016 Type Delivered
1a Opis 05.12.2016 Type Delivered
1b Patentové nároky 05.12.2016 Type Delivered
1c Výkresy 05.12.2016 Type Delivered
1d Anotácia 05.12.2016 Type Delivered
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PP 13.12.2016 Type Sent document
3 09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 22.12.2016 Type Payment
4 24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 27.12.2016 Type Payment
5 Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 09.01.2017 Type Delivered
6 správa o predbežnom prieskume - formálne chyby 17.02.2017 Type Sent document
7 Odpoveď na správu úradu 09.03.2017 Type Delivered
7a Opis 09.03.2017 Type Delivered
7b Patentové nároky 09.03.2017 Type Delivered
7c Anotácia 09.03.2017 Type Delivered
7d Výkresy 09.03.2017 Type Delivered
8 záznam o vykonaní predbežného prieskum 20.02.2018 Type Internal Letter
9 pokyn na zverejnenie PP 20.02.2018 Type Internal Letter
10 správa o rešerši 16.05.2018 Type Internal Letter
11 správa o úplnom prieskume - formálne chyby 16.05.2018 Type Sent document
12 Odpoveď na správu úradu 15.06.2018 Type Delivered
12a Sprievodný list 15.06.2018 Type Delivered
12b Opis 15.06.2018 Type Delivered
12c Plná moc 15.06.2018 Type Delivered
13 správa o úplnom prieskume - formálne chyby 19.06.2018 Type Sent document
14 Odpoveď na správu úradu 26.06.2018 Type Delivered
14a Sprievodný list 26.06.2018 Type Delivered
14b Opis 26.06.2018 Type Delivered
15 záznam o vykonaní úplného prieskumu 03.07.2018 Type Internal Letter
16 pokyn na udelenie 03.07.2018 Type Internal Letter
17 výzva na zaplatenie poplatku za vydanie patentovej listiny 01.08.2018 Type Sent document
18 21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 15.08.2018 Type Payment
19 rozhodnutie o udelení patentu 30.08.2018 Type Sent document
20 Žiadosť inde neuvedená 19.09.2018 Type Delivered
20a Sprievodný list 19.09.2018 Type Delivered
21 oznámenie o zápise ponuky licencie 24.09.2018 Type Sent document
22 oznámenie o zaslaní patentovej listiny 26.11.2018 Type Sent document
PP 104-2016
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku