Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PP 104-2012
(11)  Patent Number  288313 
(21)  Application Number  104-2012 
(22)  Application Date  28.12.2012 
(24)  Date from Which Patent Has Effect  03.11.2015 
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(40)  Application Publication Date  02.07.2014 
(47)  Date of Grant and Making Patent Available to the Public  23.09.2015 
(51)  International Patent Classification  A23L 2/12  A23L 2/14  A61K 36/45  A61K 36/87  A61K 36/73  A61K 36/18   
(54)  Title  Spôsob lyofilizácie antokyánov z extraktov drobných plodov liečivých rastlín 
(57)  Abstract  Opísaný je spôsob lyofilizácie antokyánov z extraktov drobných plodov liečivých rastlín, ktorý spočíva v extrakcii čerstvých a/alebo mrazených, a/alebo lyofilizovaných plodov etanolom alebo acetónom, purifikácii a odparení rezíduí rozpúšťadiel z extraktu a päťstupňového lyofilizačného programu. 
(62)  Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  MediPharm a.s.; Kpt. Nálepku 637/2, Lipany;
Prešovská univerzita v Prešove; Ul. 17. novembra č.15, 080 01 Prešov 1; SK 
(72)  Inventor(s)  Tomasch Ján, PharmDr.; Javornícka 5, 974 01 Banská Bystrica; SK;
Fejér Jozef, Ing., PhD.; Lesná 267/1, 082 12 Kapušany pri Prešove; SK;
Mariychuk Ruslan, doc. RNDr., PhD.; Mythna 27, 88 000 Užhorod; UA;
Šalamon Ivan, doc. RNDr., CSc.; Prostějovská 4833/73, 080 01 Prešov; SK;
Šimko Vladimír; Nachajky 13, 082 71 Krivany; SK 
(74)  Attorney(s)   
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  udelený patent 
   Legal Status  platný 
   Published Patent  PDF 
   Published Application  PDF 
   Correction Documents   
   Licence Offer  Yes 
   Revocation of Patent   
   Partial Revocation of Patent   
   Lapse of Patent   
   Lien on Patent  No 
   Number of Related Application   
   Patent in Force minimum until  28.12.2022 
   Patent in Force maximum until  28.12.2032 
   Reason for Patent Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené patentové prihlášky 02.07.2014 7/2014 BA9A
2 Udelené patenty 03.11.2015 11/2015 FG4A
3 Zmeny dispozičných práv na patenty (zálohy) 01.10.2018 10/2018 PD4A
4 Prevody a prechody práv na patenty 02.12.2019 12/2019 PC4A
5 Zmeny dispozičných práv na patenty (ukončenie zálohov) 02.12.2019 12/2019 PD4A
6 Prevody a prechody práv na patenty 01.07.2020 7/2020 PC4A
7 Ponuky licencií na patenty 27.04.2022 8/2022 QA4A
 
PP 104-2012
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 07.01.2013 53,00 EUR
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 20.01.2015 116,00 EUR
21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 04.08.2015 66,00 EUR
25 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 07.09.2018 20,00 EUR
11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 04.11.2019 15,00 EUR
25 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 14.11.2019 10,00 EUR
12 Poplatok za zápis/výmaz ďalšieho pôvodcu/prihlasovateľa/majiteľa 15.06.2020 20,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PP 104-2012
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Year Refund Date Refunded Amount
22 za udržiavanie platnosti patentu (vymeriavací) 10.09.2015 148,50 EUR 4
52 udržiavací poplatok za patent za 5. rok 09.01.2017 99,50 EUR 5
30 doplatok za udržiavanie platnosti patentu 23.01.2017 99,50 EUR 5
53 udržiavací poplatok za patent za 6. rok 22.12.2017 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za patent za 7. rok 19.06.2018 116,00 EUR 7
30 doplatok za udržiavanie platnosti patentu 20.07.2018 16,50 EUR
55 udržiavací poplatok za patent za 8. rok 30.08.2019 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za patent za 9. rok 16.12.2020 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za patent za 10. rok 09.03.2022 199,00 EUR 10
57 udržiavací poplatok za patent za 10. rok 15.06.2022 199,00 EUR 10

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PP 104-2012
S/N Item Name Date Type Document Payment
Žiadosť o udelenie patentu na vynález 28.12.2012 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Anotácia 28.12.2012 Type Delivered
Opis 28.12.2012 Type Delivered
Patentové nároky 28.12.2012 Type Delivered
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 14.01.2013 Type Payment
Odpoveď na správu úradu 16.01.2013 Type Delivered
Doplnenie materiálov 16.01.2013 Type Delivered
pokyn na zverejnenie PP 03.04.2014 Type Internal Letter
záznam o vykonaní predbežného prieskum 03.04.2014 Type Internal Letter
Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 15.01.2015 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 22.01.2015 Type Payment
správa o rešerši 29.01.2015 Type Internal Letter
správa o úplnom prieskume - vecné chyby 30.01.2015 Type Sent document
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 01.04.2015 Type Delivered
Odpoveď na správu úradu 08.06.2015 Type Delivered
Anotácia 08.06.2015 Type Delivered
Opis 08.06.2015 Type Delivered
Patentové nároky 08.06.2015 Type Delivered
správa o úplnom prieskume - formálne chyby 18.06.2015 Type Sent document
Odpoveď na správu úradu 02.07.2015 Type Delivered
Anotácia 02.07.2015 Type Delivered
Opis 02.07.2015 Type Delivered
Patentové nároky 02.07.2015 Type Delivered
pokyn na udelenie 14.07.2015 Type Internal Letter
záznam o vykonaní úplného prieskumu 14.07.2015 Type Internal Letter
výzva na zaplatenie poplatku za vydanie patentovej listiny 23.07.2015 Type Sent document
21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 06.08.2015 Type Payment
rozhodnutie o udelení patentu 20.08.2015 Type Sent document
oznámenie o zaslaní patentovej listiny 05.11.2015 Type Sent document
výzva na zaplatenie poplatku/doplatku za udržiavanie P v platnosti - v predĺženej lehote 12.01.2017 Type Sent document
výzva na zaplatenie poplatku/doplatku za udržiavanie P v platnosti - v predĺženej lehote 11.07.2018 Type Sent document
Žiadosť o zápis záložného práva do registra 27.08.2018 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Doklad o zriadení záložného práva 27.08.2018 Type Delivered
Doklad o zriadení záložného práva 27.08.2018 Type Delivered
Plná moc 27.08.2018 Type Delivered
vrátenie kolkových známok - vyžiadanie poplatku 03.09.2018 Type Sent document
25 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 10.09.2018 Type Payment
oznámenie o zápise záložného práva 17.09.2018 Type Sent document
Žiadosť o zápis prevodu 04.11.2019 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Doklad o prevode 04.11.2019 Type Delivered
Plná moc 04.11.2019 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 04.11.2019 Type Delivered
Sprievodný list 04.11.2019 Type Delivered
Výpis z obchodného registra 04.11.2019 Type Delivered
11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 06.11.2019 Type Payment
Doplnenie materiálov 12.11.2019 Type Delivered
Doklad o prevode 12.11.2019 Type Delivered
Osvedčovacia doložka 12.11.2019 Type Delivered
Osvedčovacia doložka 12.11.2019 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 12.11.2019 Type Delivered
Žiadosť o zápis ukončenia záložného práva do registra 14.11.2019 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Sprievodný list 14.11.2019 Type Delivered
oznámenie o zápise prevodu/prechodu 15.11.2019 Type Sent document
25 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 18.11.2019 Type Payment
Žiadosť o zápis spoluprihlasovateľa 25.05.2020 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
vyžiadanie poplatku 10.06.2020 Type Sent document
12 Poplatok za zápis/výmaz ďalšieho pôvodcu/prihlasovateľa/majiteľa 17.06.2020 Type Payment
oznámenie o zápise zmeny 23.06.2020 Type Sent document
Ponuka licencie 31.03.2022 Type Delivered
Ponuka licencie 01.04.2022 Type Delivered
výzva na zaplatenie poplatku/doplatku za udržiavanie P v platnosti - v predĺženej lehote 01.04.2022 Type Sent document
Potvrdenie o podaní 03.04.2022 Type Sent document
Potvrdenie o podaní 03.04.2022 Type Sent document
oznámenie o zápise ponuky licencie 12.04.2022 Type Sent document
oznámenie o zápise ponuky licencie 12.04.2022 Type Sent document
PP 104-2012
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Prevod majiteľa 14.11.2019 MediPharm a.s. MEDICPRODUCT, a.s.
2 Prevod majiteľa 22.06.2020 MediPharm a.s. MediPharm a.s.
Prešovská univerzita v Prešove
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku