Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PP 103-2016
(11)  Patent Number  288854 
(21)  Application Number  103-2016 
(22)  Application Date  02.12.2016 
(24)  Date from Which Patent Has Effect  12.05.2021 
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(40)  Application Publication Date  02.07.2018 
(47)  Date of Grant and Making Patent Available to the Public  08.04.2021 
(51)  International Patent Classification  B61D 1/00  B61D 37/00  A47K 3/02  A63B 71/04   
(54)  Title  Multifunkčný vagón 
(57)  Abstract  V interiéri multifunkčného vagóna je pri obslužnom zariadení (2) umiestnená prezliekareň (3) a osadený aspoň jeden stroj na posilňovanie a/alebo rehabilitačný trenažér (1), pri prezliekarni (3) je osadený malý kúpací bazén alebo vaňa (5) a aspoň jedna vnútorná sprcha (6), za ktorou je umiestnené masážne oddelenie (7) a toaleta (9) s umývadlom, medzi ktorými je umiestnené aspoň jedno konferenčné oddelenie (8). 
(62)  Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Bukva Martin; Zvolenská 18, 036 01 Martin; SK 
(72)  Inventor(s)  Bukva Martin; Zvolenská 18, 036 01 Martin; SK 
(74)  Attorney(s)   
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  udelený patent 
   Legal Status  platný 
   Published Patent  PDF 
   Published Application  PDF 
   Correction Documents   
   Licence Offer  No 
   Revocation of Patent   
   Partial Revocation of Patent   
   Lapse of Patent   
   Lien on Patent  No 
   Number of Related Application   
   Patent in Force minimum until  08.07.2021 
   Patent in Force maximum until  02.12.2036 
   Reason for Patent Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené patentové prihlášky 02.07.2018 07/2018 BA9A
2 Udelené patenty 12.05.2021 09/2021 FG4A
 
PP 103-2016
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PP 103-2016
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 02.12.2016 Type Delivered
1a Opis 02.12.2016 Type Delivered
1b Patentové nároky 02.12.2016 Type Delivered
1c Anotácia 02.12.2016 Type Delivered
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PP 13.12.2016 Type Sent document
3 08 Poplatok za podanie patentovej prihlášky pôvodcom alebo spolupôvodcami 14.12.2016 Type Payment
4 správa o predbežnom prieskume - formálne chyby 02.03.2017 Type Sent document
5 záznam o rokovaní 24.04.2017 Type Internal Letter
6 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 24.04.2017 Type Delivered
7 Odpoveď na správu úradu 14.06.2017 Type Delivered
7a Opis 14.06.2017 Type Delivered
8 Odpoveď na správu úradu 03.07.2017 Type Delivered
8a Opis 03.07.2017 Type Delivered
8b Patentové nároky 03.07.2017 Type Delivered
8c Anotácia 03.07.2017 Type Delivered
8d Výkresy 03.07.2017 Type Delivered
9 Odpoveď na správu úradu 10.07.2017 Type Delivered
9a Opis 10.07.2017 Type Delivered
9b Patentové nároky 10.07.2017 Type Delivered
9c Anotácia 10.07.2017 Type Delivered
9d Výkresy 10.07.2017 Type Delivered
10 záznam o vykonaní predbežného prieskum 11.10.2017 Type Internal Letter
11 pokyn na zverejnenie PP 26.03.2018 Type Internal Letter
12 24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 22.11.2019 Type Payment
13 Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 22.11.2019 Type Delivered
13a Oznámenie k poplatkom 22.11.2019 Type Delivered
15 správa o úplnom prieskume - vecné chyby 26.06.2020 Type Sent document
16 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 04.09.2020 Type Delivered
17 prvé predĺženie lehoty (bezplatne) 08.09.2020 Type Sent document
18 05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 01.10.2020 Type Payment
19 Odpoveď na správu úradu 22.10.2020 Type Delivered
19a Opis 22.10.2020 Type Delivered
19b Patentové nároky 22.10.2020 Type Delivered
20 Žiadosť o vrátenie poplatku 04.11.2020 Type Delivered
21 Žiadosť o vrátenie poplatku 22.12.2020 Type Delivered
22 rozhodnutie o vrátení poplatku (nebol povinný) 14.01.2021 Type Sent document
23 vnútrospisový list 21.01.2021 Type Internal Letter
24 pokyn na udelenie 26.01.2021 Type Internal Letter
25 výzva na zaplatenie poplatku za vydanie patentovej listiny 22.02.2021 Type Sent document
26 21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 02.03.2021 Type Payment
27 rozhodnutie o udelení patentu 04.03.2021 Type Sent document
28 oznámenie o zaslaní patentovej listiny 10.05.2021 Type Sent document
PP 103-2016
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku