Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PP 101-2016
(11)  Patent Number   
(21)  Application Number  101-2016 
(22)  Application Date  18.11.2016 
(24)  Date from Which Patent Has Effect   
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(40)  Application Publication Date  01.06.2018 
(47)  Date of Grant and Making Patent Available to the Public   
(51)  International Patent Classification  B01D 53/26  F25B 9/02  C01B 5/00   
(54)  Title  Zariadenie na výrobu pitnej vody s využitím vírovej trubice 
(57)  Abstract  Zariadenie na výrobu pitnej vody s využitím vírovej trubice je tvorené sacím potrubím ovzdušia (1), spojeným s filtrom (2) a odparovacou nádržou (11), s pohonom vzduchu ventilátorom (8), cez výmenník (3). Vzduchový kompresor (12) je potrubím spojený s tlakovou nádržou (13) a odtiaľ prepojený na vstup do vírovej trubice (10), ktorej studený výstup je napojený na chladiaci labyrint výmenníka (3) a teplý do odpaľovacej nádrže (11). Voda zachytená odkvapkávacou miskou (4) steká cez ÚV lampu (6) do nádrže na skondenzovanú vodu (5). Súčasťou zariadenia je tiež pohonné ústrojenstvo veternej vrtule (9) a regulačný silový obvod pozostávajúci z fotovoltických článkov (7), riadiacej jednotky (14) a solenoidného ventilu (15) a vypúšťacieho vodného ventilu (16). 
(62)  Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Technická univerzita v Košiciach; Letná 9, 040 01 Košice 1; SK 
(72)  Inventor(s)  Smolnický Michal, Ing.; Severné nábrežie 40, 040 01 Košice; SK;
Šebo Juraj, Ing., PhD.; Letná 14, 040 01 Košice; SK;
Badidová Anna, Ing.; Detvianska 16, 040 01 Košice; SK;
Badida Miroslav, Dr.h.c. mult. prof. Ing., PhD.; Detvianska 16, 040 01 Košice; SK 
(74)  Attorney(s)   
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  zamietnutá prihláška 
   Legal Status   
   Published Patent   
   Published Application  PDF 
   Correction Documents   
   Licence Offer  No 
   Revocation of Patent   
   Partial Revocation of Patent   
   Lapse of Patent   
   Lien on Patent  No 
   Number of Related Application   
   Patent in Force minimum until   
   Patent in Force maximum until   
   Reason for Patent Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené patentové prihlášky 01.06.2018 06/2018 BA9A
2 Zamietnuté patentové prihlášky 14.04.2021 07/2021 FC9A
 
PP 101-2016
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PP 101-2016
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 18.11.2016 Type Delivered
1a Opis 18.11.2016 Type Delivered
1b Patentové nároky 18.11.2016 Type Delivered
1c Anotácia 18.11.2016 Type Delivered
1d Výkresy 18.11.2016 Type Delivered
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PP 22.11.2016 Type Sent document
3 24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 06.12.2016 Type Payment
4 09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 06.12.2016 Type Payment
5 Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 09.12.2016 Type Delivered
5a Oznámenie k poplatkom 09.12.2016 Type Delivered
6 správa o predbežnom prieskume - formálne chyby 21.02.2017 Type Sent document
7 Odpoveď na správu úradu 13.03.2017 Type Delivered
7a Plná moc 13.03.2017 Type Delivered
7b Opis 13.03.2017 Type Delivered
7c Patentové nároky 13.03.2017 Type Delivered
7d Anotácia 13.03.2017 Type Delivered
7e Výkresy 13.03.2017 Type Delivered
8 záznam o vykonaní predbežného prieskum 02.03.2018 Type Internal Letter
9 pokyn na zverejnenie PP 02.03.2018 Type Internal Letter
10 správa o rešerši 07.10.2020 Type Internal Letter
11 správa o úplnom prieskume - vecné chyby 08.10.2020 Type Sent document
12 rozhodnutie o zamietnutí - § 44 ods. 1 22.01.2021 Type Sent document
PP 101-2016
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku