Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 101-2016
(11)  Číslo patentu   
(21)  Číslo prihlášky  101-2016 
(22)  Dátum podania prihlášky  18.11.2016 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  01.06.2018 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B01D 53/26  F25B 9/02  C01B 5/00   
(54)  Názov  Zariadenie na výrobu pitnej vody s využitím vírovej trubice 
(57)  Anotácia  Zariadenie na výrobu pitnej vody s využitím vírovej trubice je tvorené sacím potrubím ovzdušia (1), spojeným s filtrom (2) a odparovacou nádržou (11), s pohonom vzduchu ventilátorom (8), cez výmenník (3). Vzduchový kompresor (12) je potrubím spojený s tlakovou nádržou (13) a odtiaľ prepojený na vstup do vírovej trubice (10), ktorej studený výstup je napojený na chladiaci labyrint výmenníka (3) a teplý do odpaľovacej nádrže (11). Voda zachytená odkvapkávacou miskou (4) steká cez ÚV lampu (6) do nádrže na skondenzovanú vodu (5). Súčasťou zariadenia je tiež pohonné ústrojenstvo veternej vrtule (9) a regulačný silový obvod pozostávajúci z fotovoltických článkov (7), riadiacej jednotky (14) a solenoidného ventilu (15) a vypúšťacieho vodného ventilu (16). 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Technická univerzita v Košiciach; Letná 9, 040 01 Košice 1; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Smolnický Michal, Ing.; Severné nábrežie 40, 040 01 Košice; SK;
Šebo Juraj, Ing., PhD.; Letná 14, 040 01 Košice; SK;
Badidová Anna, Ing.; Detvianska 16, 040 01 Košice; SK;
Badida Miroslav, Dr.h.c. mult. prof. Ing., PhD.; Detvianska 16, 040 01 Košice; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zamietnutá prihláška 
   Právny stav patentu   
   Patentový spis   
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 01.06.2018 06/2018 BA9A
2 Zamietnuté patentové prihlášky 14.04.2021 07/2021 FC9A
 
PP 101-2016
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 101-2016
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 18.11.2016 Typ Doručené
1a Opis 18.11.2016 Typ Doručené
1b Patentové nároky 18.11.2016 Typ Doručené
1c Anotácia 18.11.2016 Typ Doručené
1d Výkresy 18.11.2016 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PP 22.11.2016 Typ Odoslané
3 24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 06.12.2016 Typ Platba
4 09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 06.12.2016 Typ Platba
5 Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 09.12.2016 Typ Doručené
5a Oznámenie k poplatkom 09.12.2016 Typ Doručené
6 správa o predbežnom prieskume - formálne chyby 21.02.2017 Typ Odoslané
7 Odpoveď na správu úradu 13.03.2017 Typ Doručené
7a Plná moc 13.03.2017 Typ Doručené
7b Opis 13.03.2017 Typ Doručené
7c Patentové nároky 13.03.2017 Typ Doručené
7d Anotácia 13.03.2017 Typ Doručené
7e Výkresy 13.03.2017 Typ Doručené
8 záznam o vykonaní predbežného prieskum 02.03.2018 Typ Interné listy
9 pokyn na zverejnenie PP 02.03.2018 Typ Interné listy
10 správa o rešerši 07.10.2020 Typ Interné listy
11 správa o úplnom prieskume - vecné chyby 08.10.2020 Typ Odoslané
12 rozhodnutie o zamietnutí - § 44 ods. 1 22.01.2021 Typ Odoslané
PP 101-2016
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku