Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 999-2009
(111)  Číslo ochrannej známky  226840 
(151)  Dátum zápisu  14.01.2010 
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  999-2009 
(220)  Dátum podania prihlášky  17.07.2009 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  07.10.2009 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  08.03.2010 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  35, 41 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  35 - Rozširovanie reklamných oznamov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); kopírovanie alebo rozmnožovanie dokumentov; vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov; reklama; reklamné agentúry; predvádzanie (služby modeliek) na reklamné účely a podporu predaja; organizovanie výstav na komerčné alebo reklamné účely; obchodný manažment v oblasti umenia; grafická úprava tlačovín na reklamné účely.
41 - Zábava, pobavenie, obveselenie; služby v oblasti estrád; organizovanie vedomostných a zábavných súťaží; prenájom dekorácií; vyučovanie, vzdelávanie, školenie; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kongresov; diskotéky (služby); pedagogické informácie; informácie o možnostiach zábavy; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; služby poskytované prázdninovými tábormi (zábava); organizovanie živých vystúpení; organizovanie športových súťaží; plánovanie a organizovanie večierkov; organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie sympózií; organizácia a vedenie dielní na výučbu; organizovanie plesov; organizovanie predstavení (manažérske služby); organizovanie a vedenie koncertov; služby kaligrafie. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  02.07.02, 27.05.12 
(540)  Znenie ochrannej známky  Ples zasnúbených 
(540)  Reprodukcia známky   
Vyobrazenie


 
(550)  Druh známky  kombinovaná 
(554)  Trojrozmerná známka   Nie 
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Členovia združenia podnikateľov   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  čierna, biela, bordová 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Mgr. Silvia Kőrösová - CEREMONY; ČSA 10, 927 01 Šaľa; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  17.07.2019 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 07.10.2009 10/2009 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 08.03.2010 03/2010 FG3M
 
POZ 999-2009
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 999-2009
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 17.07.2009 Typ Doručené
1a Vyobrazenie označenia 17.07.2009 Typ Doručené
2 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 03.08.2009 Typ Platba
3 výsledok rešerše 04.08.2009 Typ Interné listy
4 pokyn na zverejnenie POZ 04.08.2009 Typ Interné listy
5 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 26.01.2010 Typ Odoslané
6 Žiadosť o zápis zmeny majiteľa ochrannej známky 14.08.2017 Typ Doručené
7 vyžiadanie poplatku 18.09.2017 Typ Odoslané
8 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 04.10.2017 Typ Platba
9 výsledok prieskumu žiadosti o prevod/prechod 13.10.2017 Typ Odoslané
10 Odpoveď na správu úradu 27.11.2017 Typ Doručené
10a Doklad o prevode 27.11.2017 Typ Doručené
10b Príloha inde neuvedená 27.11.2017 Typ Doručené
11 výsledok prieskumu žiadosti o prevod/prechod 05.02.2018 Typ Odoslané
12 rozhodnutie o zastavení konania - nedostatky 11.09.2018 Typ Odoslané
POZ 999-2009
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku