Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 991-2002
(111)  Číslo ochrannej známky  205348 
(151)  Dátum zápisu  10.02.2004 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  10.04.2012 
(210)  Číslo prihlášky  991-2002 
(220)  Dátum podania prihlášky  10.04.2002 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky  00348/2002 
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky  16.01.2002 
(330)  Krajina alebo organizácia priority  CH 
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  04.11.2003 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  04.05.2004 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 16, 35, 36, 37, 39, 41, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Počítačový softvér na použitie pri tvorbe, inštalácií a prevádzkovaní aplikačných programov na hlavnom počítači a klientskych/serverových aplikačných programov na integráciu finančných, výrobných a predajných funkcií podniku a na vedenie klientskeho servisu a podporu podnikových funkcií.
16 - Letáky, knihy, bulletiny, časopisy, správy, noviny, manuály a príručky z oblasti vedenia podniku, informačnej technológie a počítačového spracovania informácií.
35 - Konzultácie v oblasti vedenia podniku, vedenie a konzultácie v oblasti obchodných postupov; konzultačné služby v oblasti marketingu; sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu s počítačovým hardvérom a softvérom, poskytovanie informácií týkajúcich sa konzultácie v oblasti vedenia podniku, prevádzkový projektový manažment; konzultácie v oblasti obchodných akvizícií; analýza trhu; oceňovanie v oblasti obchodu; uskutočňovanie obchodných prieskumov a prieskumov trhu; poskytovanie obchodných informácií; plánovanie obchodného manažmentu; konzultácie týkajúce sa fúzie podnikov; prepájanie podnikov; uskutočňovanie obchodného prieskumu a výskumu; dohľad nad podnikmi; podpora obchodného a priemyselného manažmentu; ekonomické predpovede a analýza; konzultácie v oblasti personálneho manažmentu; príprava podnikových správ; poskytovanie informácií v oblasti obchodných konzultácií.
36 - Služby v oblasti finančníctva; financovanie spojeného kapitálu; poskytovanie informácií v oblasti financovania; finančné analýzy.
37 - Služby inštalácie, zavádzania, údržby a opráv systémov počítačového hardvéru, hardvérových počítačových sietí a počítačového hardvéru.
39 - Distribúcia materiálov k vzdelávacím kurzom, seminárom a workshopom.
41 - Vzdelávacie služby, najmä vedenie kurzov, seminárov a workshopov v oblasti rozvoja a zavádzania počítačového softvéru; kurzy, semináre a workshopy v súvislosti s využitím počítačového softvéru, v oblasti obchodu a obchodných operácií; usporadúvanie a vedenie obchodných prezentácií a konferencií v oblasti obchodu a obchodného manažmentu.
42 - Sprostredkovateľské služby v oblasti obchodných sporov majúce povahu právnych služieb; služby inštalácie, zavádzania, údržby a opráv počítačového softvéru; poskytovanie informácií v oblasti informačnej technológie, počítačov a počítačových systémov; vývoj výučbových materiálov pre iných v oblasti vývoja a zavádzanie počítačového softvéru; výskum týkajúci sa použitia informačných technológií pri prevádzkovaní podnikov; konzultácie v oblasti počítačov, počítačových systémov a tvorby počítačových systémov; počítačové služby, a to tvorba a vývoj počítačových systémov pre iných; počítačové služby, a to poskytovanie počítačového prístupového času na spracovanie dát v oblasti obchodných konzultácií, informačnej technológie, počítačov a počítačových systémov; konzultačné služby v oblasti informačnej technológie; tvorba počítačového softvéru pre iných; tvorba počítačových pracovísk; plánovanie technických projektov. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  I AM YOUR IDEA 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Accenture Global Services Limited; 3 Grand Canal Plaza, Upper Grande Canal Street, Dublin 4; IE 
(740)  Zástupca (-ovia)  Advokátska, patentová a známková kancelária BRICHTA & PARTNERS, Brichtová Tatiana, JUDr., advokátka; Grösslingova 6 - 8, 811 09 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  zaniknutá 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ  10.04.2022 
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  10.04.2022 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  uplynutím ochrannej doby 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 04.11.2003 11/2003 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 04.05.2004 5/2004 FG3M
3 Zmeny v údajoch o majiteľoch 05.04.2011 4/2011 TC3M
4 Prevody a prechody práv na ochranné známky 05.04.2011 4/2011 PC3M
5 Prevody a prechody práv na ochranné známky 05.04.2011 4/2011 PC3M
6 Obnovené ochranné známky 02.03.2012 3/2012 ND3M
7 Zaniknuté ochranné známky 24.11.2022 22/2022 MA3M
 
POZ 991-2002
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 15.04.2002 4 700,00 SKK
40 Doplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 25.08.2003 300,00 SKK
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 01.02.2011 26,50 EUR
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 01.02.2011 26,50 EUR
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 01.02.2011 6,50 EUR
17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 01.02.2011 6,50 EUR
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 22.12.2011 215,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 991-2002
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Plná moc 10.04.2002 Typ Doručené
Doklad o práve prednosti 10.04.2002 Typ Doručené
Zoznam tovarov a služieb (SR) 10.04.2002 Typ Doručené
Podanie individuálnej prihlášky OZ 10.04.2002 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 17.04.2002 Typ Platba
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 12.06.2003 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 09.07.2003 Typ Doručené
výsledok rešerše 17.07.2003 Typ Interné listy
vyžiadanie doplatku 18.08.2003 Typ Odoslané
Oznámenie 26.08.2003 Typ Doručené
40 Doplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 28.08.2003 Typ Platba
pokyn na zverejnenie POZ 04.09.2003 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 26.02.2004 Typ Odoslané
Oznámenie 28.10.2010 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 28.10.2010 Typ Doručené
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 28.10.2010 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o prevode/prechode 28.10.2010 Typ Doručené
Plná moc 28.10.2010 Typ Doručené
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 28.10.2010 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o prevode/prechode 28.10.2010 Typ Doručené
Plná moc 28.10.2010 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 28.10.2010 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad 28.10.2010 Typ Doručené
Plná moc 28.10.2010 Typ Doručené
vyžiadanie poplatku 14.01.2011 Typ Odoslané
vyžiadanie poplatku 14.01.2011 Typ Odoslané
vyžiadanie poplatku 14.01.2011 Typ Odoslané
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 03.02.2011 Typ Platba
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 03.02.2011 Typ Platba
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 03.02.2011 Typ Platba
17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 03.02.2011 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 09.03.2011 Typ Odoslané
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 20.12.2011 Typ Doručené
Plná moc 20.12.2011 Typ Doručené
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 27.12.2011 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 07.02.2012 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 16.08.2021 Typ Doručené
POZ 991-2002
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 23.02.2011 Accenture Global Services GmbH Accenture Global Services GmbH
2 Prevod majiteľa 23.02.2011 Accenture International S.A.R.L. Accenture Global Services GmbH
3 Prevod majiteľa 23.02.2011 Accenture Global Services Limited Accenture International S.A.R.L.
4 Zápis alebo zmena zástupcu 23.02.2011 Advokátska, patentová a známková kancelária BRICHTA & PARTNERS, Brichtová Tatiana, JUDr., advokátka Bušová Eva, JUDr., Advokátska kancelária Bušová, Ursínyová, Bušo
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku