Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 991-2002
(111)  Trademark Number  205348 
(151)  Registration Date  10.02.2004 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date  10.04.2012 
(210)  Application Number  991-2002 
(220)  Application Date  10.04.2002 
(310)  Priority Number  00348/2002 
(320)  Priority Date  16.01.2002 
(330)  Country or Authority of Priority  CH 
(442)  Date of Making Application Available to the Public  04.11.2003 
(450)  Publication of Registration Date  04.05.2004 
(511)  International Classification of Goods and Services  09, 16, 35, 36, 37, 39, 41, 42 
(511)  List of Classified Goods and Services  09 - Počítačový softvér na použitie pri tvorbe, inštalácií a prevádzkovaní aplikačných programov na hlavnom počítači a klientskych/serverových aplikačných programov na integráciu finančných, výrobných a predajných funkcií podniku a na vedenie klientskeho servisu a podporu podnikových funkcií.
16 - Letáky, knihy, bulletiny, časopisy, správy, noviny, manuály a príručky z oblasti vedenia podniku, informačnej technológie a počítačového spracovania informácií.
35 - Konzultácie v oblasti vedenia podniku, vedenie a konzultácie v oblasti obchodných postupov; konzultačné služby v oblasti marketingu; sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu s počítačovým hardvérom a softvérom, poskytovanie informácií týkajúcich sa konzultácie v oblasti vedenia podniku, prevádzkový projektový manažment; konzultácie v oblasti obchodných akvizícií; analýza trhu; oceňovanie v oblasti obchodu; uskutočňovanie obchodných prieskumov a prieskumov trhu; poskytovanie obchodných informácií; plánovanie obchodného manažmentu; konzultácie týkajúce sa fúzie podnikov; prepájanie podnikov; uskutočňovanie obchodného prieskumu a výskumu; dohľad nad podnikmi; podpora obchodného a priemyselného manažmentu; ekonomické predpovede a analýza; konzultácie v oblasti personálneho manažmentu; príprava podnikových správ; poskytovanie informácií v oblasti obchodných konzultácií.
36 - Služby v oblasti finančníctva; financovanie spojeného kapitálu; poskytovanie informácií v oblasti financovania; finančné analýzy.
37 - Služby inštalácie, zavádzania, údržby a opráv systémov počítačového hardvéru, hardvérových počítačových sietí a počítačového hardvéru.
39 - Distribúcia materiálov k vzdelávacím kurzom, seminárom a workshopom.
41 - Vzdelávacie služby, najmä vedenie kurzov, seminárov a workshopov v oblasti rozvoja a zavádzania počítačového softvéru; kurzy, semináre a workshopy v súvislosti s využitím počítačového softvéru, v oblasti obchodu a obchodných operácií; usporadúvanie a vedenie obchodných prezentácií a konferencií v oblasti obchodu a obchodného manažmentu.
42 - Sprostredkovateľské služby v oblasti obchodných sporov majúce povahu právnych služieb; služby inštalácie, zavádzania, údržby a opráv počítačového softvéru; poskytovanie informácií v oblasti informačnej technológie, počítačov a počítačových systémov; vývoj výučbových materiálov pre iných v oblasti vývoja a zavádzanie počítačového softvéru; výskum týkajúci sa použitia informačných technológií pri prevádzkovaní podnikov; konzultácie v oblasti počítačov, počítačových systémov a tvorby počítačových systémov; počítačové služby, a to tvorba a vývoj počítačových systémov pre iných; počítačové služby, a to poskytovanie počítačového prístupového času na spracovanie dát v oblasti obchodných konzultácií, informačnej technológie, počítačov a počítačových systémov; konzultačné služby v oblasti informačnej technológie; tvorba počítačového softvéru pre iných; tvorba počítačových pracovísk; plánovanie technických projektov. 
(531)  International Classification of Figurative Elements   
(540)  Trademark  I AM YOUR IDEA 
(550)  Kind of Trademark  slovná 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Accenture Global Services Limited; 3 Grand Canal Plaza, Upper Grande Canal Street, Dublin 4; IE 
(740)  Attorney(s)  Advokátska, patentová a známková kancelária BRICHTA & PARTNERS, Brichtová Tatiana, JUDr., advokátka; Grösslingova 6 - 8, 811 09 Bratislava; SK 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  zaniknutá 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark  10.04.2022 
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  10.04.2022 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings  uplynutím ochrannej doby 
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 04.11.2003 11/2003 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 04.05.2004 5/2004 FG3M
3 Zmeny v údajoch o majiteľoch 05.04.2011 4/2011 TC3M
4 Prevody a prechody práv na ochranné známky 05.04.2011 4/2011 PC3M
5 Prevody a prechody práv na ochranné známky 05.04.2011 4/2011 PC3M
6 Obnovené ochranné známky 02.03.2012 3/2012 ND3M
7 Zaniknuté ochranné známky 24.11.2022 22/2022 MA3M
 
POZ 991-2002
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 15.04.2002 4 700,00 SKK
40 Doplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 25.08.2003 300,00 SKK
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 01.02.2011 26,50 EUR
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 01.02.2011 26,50 EUR
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 01.02.2011 6,50 EUR
17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 01.02.2011 6,50 EUR
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 22.12.2011 215,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 991-2002
S/N Item Name Date Type Document Payment
Plná moc 10.04.2002 Type Delivered
Doklad o práve prednosti 10.04.2002 Type Delivered
Zoznam tovarov a služieb (SR) 10.04.2002 Type Delivered
Podanie individuálnej prihlášky OZ 10.04.2002 Type Delivered
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 17.04.2002 Type Payment
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 12.06.2003 Type Sent document
Odpoveď na správu úradu 09.07.2003 Type Delivered
výsledok rešerše 17.07.2003 Type Internal Letter
vyžiadanie doplatku 18.08.2003 Type Sent document
Oznámenie 26.08.2003 Type Delivered
40 Doplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 28.08.2003 Type Payment
pokyn na zverejnenie POZ 04.09.2003 Type Internal Letter
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 26.02.2004 Type Sent document
Oznámenie 28.10.2010 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 28.10.2010 Type Delivered
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 28.10.2010 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Doklad o prevode/prechode 28.10.2010 Type Delivered
Plná moc 28.10.2010 Type Delivered
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 28.10.2010 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Doklad o prevode/prechode 28.10.2010 Type Delivered
Plná moc 28.10.2010 Type Delivered
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 28.10.2010 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Doklad 28.10.2010 Type Delivered
Plná moc 28.10.2010 Type Delivered
vyžiadanie poplatku 14.01.2011 Type Sent document
vyžiadanie poplatku 14.01.2011 Type Sent document
vyžiadanie poplatku 14.01.2011 Type Sent document
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 03.02.2011 Type Payment
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 03.02.2011 Type Payment
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 03.02.2011 Type Payment
17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 03.02.2011 Type Payment
dodatok k osvedčeniu OZ 09.03.2011 Type Sent document
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 20.12.2011 Type Delivered
Plná moc 20.12.2011 Type Delivered
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 27.12.2011 Type Payment
dodatok k osvedčeniu OZ 07.02.2012 Type Sent document
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 16.08.2021 Type Delivered
POZ 991-2002
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 23.02.2011 Accenture Global Services GmbH Accenture Global Services GmbH
2 Prevod majiteľa 23.02.2011 Accenture International S.A.R.L. Accenture Global Services GmbH
3 Prevod majiteľa 23.02.2011 Accenture Global Services Limited Accenture International S.A.R.L.
4 Zápis alebo zmena zástupcu 23.02.2011 Advokátska, patentová a známková kancelária BRICHTA & PARTNERS, Brichtová Tatiana, JUDr., advokátka Bušová Eva, JUDr., Advokátska kancelária Bušová, Ursínyová, Bušo
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku