Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 990-2002
(111)  Číslo ochrannej známky  203432 
(151)  Dátum zápisu  03.07.2003 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  09.04.2012 
(210)  Číslo prihlášky  990-2002 
(220)  Dátum podania prihlášky  09.04.2002 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  01.04.2003 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  07.10.2003 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  29, 35 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  29 - Trvanlivý tepelne neopracovaný mäsový výrobok.
35 - Odborné obchodné poradenstvo s uvedenými výrobkami, podpora predaja pre tretie osoby s uvedenými výrobkami, sprostredkovanie obchodu s uvedenými výrobkami. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  Latorica saláma 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  MECOM GROUP s. r. o.; Poľná 4, 066 01 Humenné; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o.; Sliačska 1/A, Bratislava-Nové Mesto 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  zaniknutá 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ  09.04.2022 
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  09.04.2022 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  uplynutím ochrannej doby 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 01.04.2003 4/2003 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 07.10.2003 10/2003 FG3M
3 Prevody a prechody práv na ochranné známky 02.03.2004 3/2004 PC3M
4 Licenčné zmluvy registrované na ochranné známky 05.05.2005 5/2005 QB3M
5 Ukončenie platnosti licenčných zmlúv na ochranné známky 05.09.2008 9/2008 QC3M
6 Zmeny v údajoch o majiteľoch 05.09.2008 9/2008 TC3M
7 Zmeny v údajoch o majiteľoch 05.09.2008 9/2008 TC3M
8 Prevody a prechody práv na ochranné známky 05.09.2008 9/2008 PC3M
9 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (zálohy) 05.09.2008 9/2008 PD3M
10 Prevody a prechody práv na ochranné známky 07.10.2009 10/2009 PC3M
11 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (ukončenie zálohov) 04.10.2011 10/2011 PE3M
12 Obnovené ochranné známky 04.06.2012 6/2012 ND3M
13 Zaniknuté ochranné známky 24.11.2022 22/2022 MA3M
 
 
  Držitelia licencií 
Por. č. Názov/Meno Druh Účinnosť od Stav
  • 35906848 1 MECOM, a. s. Humenné, potravinársky agrokombinát; Poľná 4, 066 01 Humenné; SK nevýlučná 14.03.2005 neplatná
 
POZ 990-2002
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 24.04.2002 3 500,00 SKK
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 12.12.2003 600,00 SKK
18 Poplatok za zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia 24.02.2005 500,00 SKK
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 06.06.2008 800,00 SKK
18 Poplatok za zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia 06.06.2008 500,00 SKK
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 10.06.2008 200,00 SKK
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 26.06.2008 200,00 SKK
20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 21.07.2008 500,00 SKK
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 08.04.2009 26,50 EUR
20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 14.07.2011 16,50 EUR
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 20.03.2012 132,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 990-2002
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Podanie individuálnej prihlášky OZ -FAX 09.04.2002 Typ Doručené
Podanie individuálnej prihlášky OZ 12.04.2002 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 29.04.2002 Typ Platba
výsledok rešerše 23.01.2003 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie POZ 29.01.2003 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 18.07.2003 Typ Odoslané
Doklad o prevode 15.12.2003 Typ Doručené
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 15.12.2003 Typ Doručené
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 16.12.2003 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 21.01.2004 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis lic. zmluvy / ukončenia lic. zmluvy 19.01.2005 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Licenčná zmluva 19.01.2005 Typ Doručené
vyžiadanie poplatku 18.02.2005 Typ Odoslané
18 Poplatok za zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia 28.02.2005 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 21.03.2005 Typ Odoslané
Plná moc 12.06.2008 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 12.06.2008 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 13.06.2008 Typ Doručené
Plná moc 13.06.2008 Typ Doručené
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 13.06.2008 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Žiadosť o zápis lic. zmluvy / ukončenia lic. zmluvy 13.06.2008 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 16.06.2008 Typ Platba
18 Poplatok za zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia 16.06.2008 Typ Platba
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 16.06.2008 Typ Platba
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 27.06.2008 Typ Doručené
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 30.06.2008 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 17.07.2008 Typ Odoslané
Plná moc 22.07.2008 Typ Doručené
Žiadosť o zápis záložného práva / ukončenia záložného práva 22.07.2008 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Zmluva 22.07.2008 Typ Doručené
20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 24.07.2008 Typ Platba
Doplnenie materiálov 25.07.2008 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 28.07.2008 Typ Odoslané
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 09.04.2009 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o prevode 09.04.2009 Typ Doručené
Plná moc 09.04.2009 Typ Doručené
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 14.04.2009 Typ Platba
výsledok prieskumu žiadosti o prevod/prechod 27.05.2009 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 20.07.2009 Typ Doručené
Doklad o prevode/prechode 20.07.2009 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 07.09.2009 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis záložného práva / ukončenia záložného práva 18.07.2011 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad 18.07.2011 Typ Doručené
Plná moc 18.07.2011 Typ Doručené
20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 21.07.2011 Typ Platba
Doplnenie materiálov (pri námietkach, výmazoch …) 09.08.2011 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 25.08.2011 Typ Odoslané
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 19.03.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 19.03.2012 Typ Doručené
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 22.03.2012 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 09.05.2012 Typ Odoslané
Výpoveď plnej moci 24.11.2014 Typ Doručené
všeobecný referátnik 05.12.2014 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zástupcu do registra 08.01.2015 Typ Doručené
Plná moc 08.01.2015 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 24.02.2015 Typ Odoslané
Výpoveď plnej moci 07.01.2016 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zástupcu do registra 08.01.2016 Typ Doručené
Plná moc 08.01.2016 Typ Doručené
Žiadosť o opravu 22.01.2016 Typ Doručené
Žiadosť o opravu 22.01.2016 Typ Doručené
všeobecný referátnik 22.02.2016 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 04.03.2016 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 28.01.2019 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 28.01.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 28.01.2019 Typ Doručené
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 13.08.2021 Typ Doručené
POZ 990-2002
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 09.01.2004 MECOM INVESTMENT s. r. o. MECOM, a. s. Humenné, potravinársky agrokombinát
2 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 03.07.2008 MOF INVEST, s. r. o. MECOM INVESTMENT s. r. o.
3 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 03.07.2008 MOF INVEST, s. r. o. MOF INVEST, s. r. o.
4 Zápis alebo zmena zástupcu 03.07.2008 Regina Ivan, Ing.
5 Prevod majiteľa 03.07.2008 MECOM, a. s. Humenné MOF INVEST, s. r. o.
6 Prevod majiteľa 28.08.2009 MECOM GROUP s. r. o. MECOM, a. s. Humenné
7 Zápis alebo zmena zástupcu 28.08.2009 Regina Ivan, Ing. Regina Ivan, Ing.
8 Zápis alebo zmena zástupcu 02.12.2014 Regina Ivan, Ing.
9 Zápis alebo zmena zástupcu 04.02.2015 Litváková a spol., patentová, známková a znalecká kancelária, Litváková Edita, Ing.
10 Zápis alebo zmena zástupcu 18.02.2016 Litváková a spol., patentová, známková a znalecká kancelária, Litváková Edita, Ing.
11 Zápis alebo zmena zástupcu 18.02.2016 LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Patentová a známková kancelária
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku