Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 99-2022
(111)  Číslo ochrannej známky  257777 
(151)  Dátum zápisu  16.05.2022 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ  16.05.2022 
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  99-2022 
(220)  Dátum podania prihlášky  19.01.2022 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  09.02.2022 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  15.06.2022 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  29, 35, 43 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  29 - Konzervované, mrazené, sušené a varené ovocie a zelenina; ovocné rôsoly, džemy, kompóty; zeleninové nátierky.
35 - Obchodný manažment, obchodná organizácia a obchodná administratíva; reklama; marketing; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; účtovníctvo; poradenstvo pri organizovaní a riadení obchodnej činnosti; poradenstvo pri riadení podnikov; odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; subdodávateľské služby (obchodné služby); maloobchodné služby s tovarmi uvedenými v triede 29 tohto zoznamu; veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými v triede 29 tohto zoznamu.
43 - Stravovacie služby; dodávanie hotových jedál a nápojov na objednávku (ketering); kaviarne; hotelierske služby; reštauračné (stravovacie) služby; samoobslužné reštaurácie; rýchle občerstvenie (snackbary); bary (služby); požičiavanie prístrojov na prípravu jedál; informácie a poradenstvo pri príprave jedál. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  27.01.09, 27.05.15, 27.05.04, 05.03.15, 05.03.13, 29.01.03 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  čierna, zelená 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o.; Mikovíniho 6924/1, 917 01 Trnava 1; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Law & Tech s.r.o.; Rooseveltova 809/22, 040 01 Košice-Staré Mesto; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  19.01.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 09.02.2022 3/2022 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 15.06.2022 11/2022 FG3M
 
POZ 99-2022
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 21.01.2022 96,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 99-2022
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 19.01.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Osvedčovacia doložka 19.01.2022 Typ Doručené
Osvedčovacia doložka 19.01.2022 Typ Doručené
Plná moc 19.01.2022 Typ Doručené
Plná moc 19.01.2022 Typ Doručené
Vyjadrenie označenia 19.01.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 19.01.2022 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 24.01.2022 Typ Platba
výsledok rešerše 25.01.2022 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie POZ 25.01.2022 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 26.05.2022 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 21.06.2022 Typ Doručené
Osvedčovacia doložka 21.06.2022 Typ Doručené
Plná moc 21.06.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 21.06.2022 Typ Doručené
POZ 99-2022
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku