Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 987-2013
(111)  Číslo ochrannej známky  236644 
(151)  Dátum zápisu  12.02.2014 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  05.06.2023 
(210)  Číslo prihlášky  987-2013 
(220)  Dátum podania prihlášky  05.06.2013 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  04.11.2013 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  02.04.2014 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  16, 25, 26 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  16 - Papier a výrobky z papiera patriace do tejto triedy; fotografie; písacie potreby.
25 - Odevy; obuv; čiapky; tielka, tričká.
26 - Čipky a výšivky. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  18.05.01, 26.04.04, 25.03.07, 26.04.16, 26.04.17, 24.17.25, 29.01.01, 29.01.04, 27.07.03, 27.07.04 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  biela, modrá, červená 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Komáromy Roman; Kollárova 7, 962 31 Sliač; SK;
Nič Petr; J. Kozáčeka 16, 960 01 Zvolen; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  05.06.2033 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 04.11.2013 11/2013 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 02.04.2014 4/2014 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 07.12.2022 23/2022 ND3M
 
POZ 987-2013
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 05.06.2013 166,00 EUR
Poplatok za obnovu zápisu ochrannej známky 27.10.2022 66,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 987-2013
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Podanie individuálnej prihlášky OZ 05.06.2013 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Vyjadrenie označenia 05.06.2013 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 11.06.2013 Typ Platba
výsledok rešerše 30.07.2013 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie POZ 16.09.2013 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 27.02.2014 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 10.10.2022 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 26.10.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Potvrdenie o podaní 26.10.2022 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 21.11.2022 Typ Odoslané
POZ 987-2013
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku